• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013

Sáu tháng đầu năm 2013, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự điều hành năng động, có hiệu quả của các cấp chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; an sinh xã hội bảo đảm, các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được chăm lo; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cụ thể như sau:

Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,45%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,27%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,25%; nông nghiệp tăng 1,33%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển; sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi; sản xuất vụ Đông Xuân được mùa. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bước đầu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.520 tỷ đồng, nhiều công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Thu ngân sách đạt 2.203 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 238,4 triệu USD. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế: sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Việc huy động các nguồn lực cho xây dựng, chỉnh trang đô thị và phát triển sản xuất kinh doanh còn khó khăn. Tiến độ triển khai một số dự án chậm. Công tác quản lý xây dựng đô thị vẫn còn hạn chế. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị chuyển biến chậm. Thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thu tiền sử dụng đất. Môi trường đầu tư kinh doanh kém hấp dẫn. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực xã hội chưa chặt chẽ, nhất là việc tuyển dụng và quản lý lao động, dạy nghề, vấn đề bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền công... Tai nạn, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, nhất là tệ nạn ma tuý và tai nạn giao thông đường bộ. Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, chuyển biến còn chậm. Năng lực thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.

II. Về một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2013

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013, tiếp tục thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 và những năm còn lại của kế hoạch 5 năm, 6 tháng cuối năm 2013 tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển

Tập trung biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Có giải pháp thiết thực, phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là các ngành sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng. Tạo điều kiện hỗ trợ triển khai giai đoạn 2 dự án Laguna và xi măng Đồng Lâm.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Cơ cấu lại nợ, giãn nợ, thay đổi thời hạn, lãi suất... đối với các khoản vay của những doanh nghiệp có năng lực phát triển nhưng đang tạm thời gặp khó khăn. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 01 và số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng; ưu tiên hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh; phấn đấu tiến tới đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I

Hoàn thành đề án đề nghị công nhận Thừa Thiên Huế là đô thị loại I, đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và thành lập các quận, huyện thuộc thành phố; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế; tiếp tục thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị mới, các thị trấn, huyện lỵ; tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

Khẩn trương rà soát các tiêu chí về đô thị loại I, tập trung mọi nguồn lực đầu tư nâng cao tỷ lệ các tiêu chí quan trọng, đạt thấp, phấn đấu tiệm cận chuẩn đô thị theo quy định. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; hoàn chỉnh hạ tầng các khu tái định cư gắn với xây dựng các khu nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư. Đôn đốc hoàn thành sớm các dự án chỉnh trang đô thị, nhất là các dự án đường Đống Đa, đường Điện Biên Phủ và dự án nâng cấp Sân bay quốc tế Phú Bài.

Tiếp tục xúc tiến vận động vốn ODA cho dự án phát triển hạ tầng đô thị Huế (ADB), dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thành phố Huế “Xanh”; dự án Hạ tầng đô thị Hương Trà (EU), Hạ tầng du lịch tiểu vùng sông Mê Kông.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; chú trọng xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

3. Triển khai đồng bộ các biện pháp để phát triển du lịch, dịch vụ

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2030. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, liên kết phát triển các sản phẩm du lịch. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị Festival Huế 2014 chu đáo, đạt chất lượng cao.

Nâng cấp và đa dạng các sản phẩm du lịch, tăng cường chất lượng dịch vụ; đào tạo, đào tạo lại tay nghề, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên làm việc trong các đơn vị kinh doanh du lịch. Tổ chức đón khách du lịch tham quan Đại Nội về đêm, tiếp tục phát huy hiệu quả tuần kích cầu du lịch.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; triển khai thẩm định, tái thẩm định cơ sở lưu trú trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch; xử lý tình trạng lấn chiếm, vi phạm di tích, vi phạm trong hoạt động dịch vụ văn hóa; xử lý nghiêm tình trạng nâng giá, ép giá, nạn đeo bám, chèo kéo khách. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chấn chỉnh và giữ gìn môi trường du lịch trên địa bàn.

4. Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai

Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu thắng lợi. Làm tốt công tác kiểm dịch, vệ sinh thú y, không để dịch bệnh xảy ra.

Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học - công nghệ cho nông dân. Tập trung nguồn lực cho các xã có điều kiện để phấn đấu đến cuối năm 2013 có 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; chủ động phòng, chống cháy rừng. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kịp thời xử lý các sự cố môi trường do biến động dòng chảy, xâm thực và bồi lấp các dòng sông, cửa biển. Nghiên cứu, dự báo, triển khai có hiệu quả các giải pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và bảo đảm an sinh xã hội

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng các trung tâm văn hoá du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu.

Huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ trùng tu quần thể di tích Huế, các di tích lịch sử - cách mạng. Tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể phục vụ phát triển du lịch. Triển khai đề án quy hoạch các thiết chế văn hoá trên địa bàn và nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Hoàn thiện mạng lưới giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học, ngành học. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2013 - 2014.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là ở các trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện. Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để giảm thiểu tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Không để dịch bệnh xảy ra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. Phấn đấu đến cuối năm 2013 đạt 78% số người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học - công nghệ. Hoàn thiện các chính sách khuyến khích hoạt động khoa học - công nghệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ đủ mạnh để nghiên cứu, tiếp nhận và phát triển các công nghệ mới; chú trọng đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và tạo việc làm; thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thực hiện các chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội. Làm tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

6. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; chống thất thu; chi chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả

Thực hiện biện pháp động viên các nguồn thu gắn với đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, gian lận thuế.

Tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, có chính sách linh hoạt để đẩy nhanh việc bán đấu giá đất xen ghép trong các khu dân cư.

Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách; tiết kiệm chi, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực trong sử dụng ngân sách nhà nước.

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn các tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải. Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự xã hội, an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân.

8. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính và đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đổi mới qui trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các sở, ban, ngành; triển khai mô hình thí điểm một cửa hiện đại tại thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 51/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng cụ thể, quyết liệt, tập trung vào những nhiệm vụ cấp bách. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng địa phương. Kịp thời bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc buông lỏng, không ai chịu trách nhiệm.

Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế đối với cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn với nhân dân. Cán bộ phải tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đối thoại, chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm công vụ, nhất là các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hoá giao tiếp; các vi phạm về thời gian làm việc, vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tăng cường công tác vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206706