• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-TTg , ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP , ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg , ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg , ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020;

Sau khi xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014

Hội đồng Nhân dân tỉnh tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng 2014.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

Hội đồng Nhân dân tỉnh tán thành nội dung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt quan tâm, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, điều hành của Trung ương để đảm bảo ổn định kinh tế và an sinh xã hội: Nghị quyết số 01/NQ-CP , ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; Nghị quyết số 19/NQ-CP , ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị số 11/CT-TTg , ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2015. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 339/QĐ-TTg , ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định số 899/QĐ-TTg , ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

2. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng cơ bản.

Tập trung rà soát lại nguồn thu, sắc thuế ở từng lĩnh vực để động viên kịp thời các nguồn lực vào ngân sách Nhà nước; xác định các khoản hụt thu do cơ chế, chính sách và có giải pháp tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu để bù đắp hụt thu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế không để phát sinh nợ thuế quá hạn mới. Phấn đấu tỷ lệ nợ thuế đến 31/12/2014 (trừ các khoản nợ không còn đối tượng để thu, nợ điều chỉnh) so với số thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2014 không quá 5%. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định.

Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách chi theo quy định để đảm bảo đạt được mục tiêu chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Kiểm tra, rà soát, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước. Không ban hành các chính sách mới làm tăng chi ngân sách khi chưa xác định nguồn đảm bảo.

Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; ưu tiên thực hiện và giải ngân các nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn ODA, Chương trình mục tiêu Quốc gia. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự án, kế hoạch vốn để tập trung nguồn cho các dự án quan trọng, cấp bách có khả năng sớm hoàn thành trong năm để phát huy hiệu quả. Kiên quyết cắt giảm, thu hồi, điều chuyển vốn của các dự án kéo dài, không có khả năng thực hiện. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án đến việc tổ chức thực hiện. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 27/CT-TTg , ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

3. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất ngành, lĩnh vực.

Triển khai kịp thời, có hiệu quả Kết luận số 97-KL/TW, ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nông dân trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tuyên truyền, định hướng để nông dân sản xuất theo quy hoạch, góp phần ổn định giá cả thị trường, nâng cao đời sống. Tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra phòng chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới. Tổ chức kiểm tra rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích để tiếp tục xử lý thu hồi, đồng thời xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai phá, lấn chiếm mới.

Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, kích thích tiêu dùng nội địa. Chủ động nắm thông tin, kịp thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư yên tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có kế hoạch, biện pháp để đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp hoạt động và đầu tư xây dựng để đưa vào hoạt động.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và thương mại biên giới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện và duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện các giải pháp mở rộng, chuyển đổi thị trường, phát triển thị trường mới nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một thị trường nhất định và giảm thiểu được những tác động tiêu cực khi có biến cố xảy ra. Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thị trường, giá cả; chống đầu cơ, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và tiêu dùng. Tổ chức thực hiện Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu năm 2014-2015 và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4. Tập trung các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội

Phấn đấu thực hiện để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 9 xã trọng điểm. Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội. Đảm bảo đủ các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2014 – 2015. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh các cấp học. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tăng cường thực hiện phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh ở người; giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sử dụng hóa chất trong bảo quản và chế biến thực phẩm. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến du lịch năm 2014.

5. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Đảm bảo việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xử lý nhanh, chặt chẽ các hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh thực hiện kế hoạch, xử lý môi trường của các doanh nghiệp, xí nghiệp tư nhân đạt chuẩn về môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và các hoạt động khai thác khoáng sản sai thiết kế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông. Chuẩn bị và sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.

6. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; hoàn thành việc xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; kết hợp việc xây dựng Đề án với rà soát, điều chỉnh, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập. Kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

7. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Giữ vững, ổn định chính trị khu vực nội và ngoại biên. Duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên. Tiếp tục nắm tình hình, phòng chống các hoạt động lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép để kích động, gây rối, phá hoại. Kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề biển Đông, để Nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong phòng chống tội phạm và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông. Tập trung thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc theo quy định. Tiếp tục kiểm tra, giám sát các ngành, các cấp, cán bộ công chức trong việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

8. Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với thực tế của địa phương.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết, đánh giá và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vận động Nhân dân phấn đấu t­hực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Võ Hùng Việt
Ngày ban hành: 16/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243029