• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải về Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2014/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA NGUỒN THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy định tỷ lệ (%) phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-KTNS ngày 06 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nội dung cụ thể như sau:

1. Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính được nộp đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính điều tiết 100% cho ngân sách địa phương (trừ tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông). Thẩm quyền quyết định xử phạt của cấp nào thì ngân sách cấp đó được hưởng 100%.

3. Đối với tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, điều tiết về ngân sách trung ương 70% để chi cho lực lượng công an, điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 30% để chi cho các hoạt động của các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ năm ngân sách 2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy,
- TT HĐND, UBND huyện, Thành phố;
- Lưu: VTVP, PCTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240410