• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ công tác phí


Văn bản pháp luật về Chế độ tiếp khách nước ngoài, tiếp khách trong nước

 

Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, CHẾ ĐỘ ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 và Điều 1 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Mức chi ứng với từng nội dung chi: Tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo.

3. Nguồn kinh phí chi trả: Thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hng năm của đơn vị, nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lậpnguồn kinh phí khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017, thay thế Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ 15 về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X Kỳ họp Chuyên đề về sửa đổi một số mức chi chế độ hội nghị được ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ 15 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC 01

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 4)

STT

Nội dung chi

Mức chi

A

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

 

I

Phụ cấp lưu trú

 

1

Đi 02 ngày trở lên

200.000 đồng/người/ngày

2

Đi và về trong ngày

Căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị

3

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo

250.000 đồng/người/ngày

II

Thanh toán tiền thuê phòng ngủ

 

1

Thanh toán theo phương thức khoán

 

1.1

Đối với chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên

1.000.000 đồng/người/ngày (không phân biệt nơi đến công tác)

1.2

Đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại

 

a

Đi công tác tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh

450.000 đồng/người/ngày

b

Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh

350.000 đồng/người/ngày

c

Đi công tác tại các vùng còn lại

300.000 đồng/người/ngày

2

Thanh toán theo hóa đơn thực tế (hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật)

 

2.1

Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh

 

a

Đối với chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3

1.200.000 đồng/ngày theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng

b

Đối với các đối tượng còn lại

1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng

2.2

Đi công tác tại các vùng còn lại

 

a

Đối với chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3

1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng

b

Đối với các đối tượng còn lại

700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng

2.3

Trường hợp đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới

Tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng)

3

Thanh toán khoán công tác phí theo tháng (trên 10 ngày/tháng)

 

 

 - Cán bộ cấp xã

500.000 đồng/người/tháng

 

 - Cán bộ thuộc các cơ quan đơn vị còn lại

500.000 đồng/người/tháng

B

CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 

I

Chi giải khát giữa giờ

20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu

II

Hỗ trợ tiền ăn cho khách mời không hưởng lương

 

1

Hỗ trợ tiền ăn cho khách mời không hưởng lương theo mức khoán

 

1.1

Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh

150.000 đồng/người/ngày

 1.2

Cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức)

100.000 đồng/người/ngày

2

Mức chi tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương trong trường hợp tổ chức nấu ăn tập trung

 

2.1

Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh

195.000 đồng/người/ngày

2.2

Cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức)

130.000 đồng/người/ngày

 

PHỤ LỤC 02

CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 4)

STT

Nội dung chi

Mức chi

I

MỨC CHI ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI

 

1

Chi tặng hoa đón khách tại sân bay

200.000 đồng/người

2

Chi thuê chỗ ở (bao gồm cả ăn sáng)

 

 

- Đoàn khách hạng A

 

 

+ Trưởng đoàn

4.000.000 đồng/người/ngày

 

+ Phó đoàn

3.200.000 đồng/người/ngày

 

+ Thành viên

2.500.000 đồng/người/ngày

 

- Đoàn khách hạng B

 

 

+ Trưởng đoàn

3.200.000 đồng/người/ngày

 

+ Phó đoàn

3.200.000 đồng/người/ngày

 

+ Thành viên

2.000.000 đồng/người/ngày

 

- Đoàn khách hạng C

 

 

+ Trưởng đoàn

1.700.000 đồng/người/ngày

 

+ Thành viên

1.200.000 đồng/người/ngày

 

- Khách mời quốc tế khác

500.000 đồng/người/ngày

3

Tiêu chuẩn ăn hng ngày (trưa và tối)

 

 

- Đoàn khách hạng A

800.000 đồng/người/ngày

 

- Đoàn khách hạng B

540.000 đồng/người/ngày

 

- Đoàn khách hạng C

400.000 đồng/người/ngày

 

- Khách mời quốc tế khác

270.000 đồng/người/ngày

4

Tổ chức chiêu đãi (tổ chức 01 lần)

 

 

- Đoàn khách hạng A

800.000 đồng/người/ngày

 

- Đoàn khách hạng B

540.000 đồng/người/ngày

 

- Đoàn khách hạng C

400.000 đồng/người/ngày

5

Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc (tính 2 buổi làm việc)

 

 

- Đoàn khách hạng A

220.000 đồng/người/ngày

 

- Đoàn khách hạng B

110.000 đồng/người/ngày

 

- Đoàn khách hạng C

70.000 đồng/người/ngày

6

Chi dịch thuật

 

6.1

Trong trường hợp đi thuê phiên dịch

 

 

* Biên dịch

 

 

- Tiếng Anh, hoặc tiếng khác của một nước thuộc EU sang Tiếng Việt

120.000 đồng/trang

 

- Tiếng Việt sang Tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU

150.000 đồng/trang

 

- Các ngôn ngữ không phổ thông

 

 

+ Dịch sang Tiếng Việt

156.000 đồng/trang

 

+ Tiếng Việt dịch sang ngôn ngữ không phổ thông

195.000 đồng/trang

 

* Dịch nói

 

 

- Dịch nói thông thường

150.000 đồng/giờ/người

 

- Dịch đuổi

400.000 đồng/giờ/người

6.2

Sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị thực hiện

tính bằng 50% mức biên, phiên dịch thuê ngoài

7

Chi tặng phẩm

 

 

- Đoàn khách hạng A

 

 

+ Trưởng đoàn

1.000.000 đồng/người

 

+ Các thành viên khác

300.000 đồng/người

 

- Đoàn khách hạng B

 

 

+ Trưởng đoàn

600.000 đồng/người

 

+ Các thành viên khác

300.000 đồng/người

 

- Đoàn khách hạng C

 

 

+ Trưởng đoàn

400.000 đồng/người

 

+ Các thành viên khác

300.000 đồng/người

II

CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ (Các đoàn đàm phán về công tác biên giới lãnh thổ)

 

1

Chi bồi dưỡng cho cán bộ tham gia đàm phán

150.000 đồng/người/buổi

III

CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

 

1

Chi nước uống khi khách đến làm việc tại cơ quan đơn vị

20.000 đồng/người/ngày

2

Chi mời cơm

200.000 đồng/người/suất

 

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

b) Đối tượng áp dụng:

- Đối với chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Đối với chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước: Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (không bao gồm cơ quan, đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND
- Phụ lục 2 kèm theo Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
...
2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 02 tại khoản 2 như sau: Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
...
PHỤ LỤC 02 MỨC CHI ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

(xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục 2 kèm theo Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND
- Phụ lục này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
...
2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 02 tại khoản 2 như sau: Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
...
PHỤ LỤC 02 MỨC CHI ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

(xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND
- Phần này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bổ sung “Mục III. Thanh toán tiền chi phí đi lại” vào phần A ... của Phụ lục số 01.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
...
PHỤ LỤC CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phần này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND
- Phần này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bổ sung ... “Mục III. Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị” vào phần B của Phụ lục số 01.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
...
PHỤ LỤC CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phần này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 21/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

1.120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
358749