• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020

Tải về Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/NQ-HĐND

 Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN; KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI HỘ GIA ĐÌNH VÙNG NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành Bộ chỉ số Theo dõi – Đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai.

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua nội dung chi và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020; báo cáo thẩm tra số 12/BCTT-KTNS ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định nội dung chi và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định nội dung chi và mức chi phục vụ theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong phạm vi nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm tại các xã đăng ký công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; cơ quan quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

3. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

4. Nội dung chi và mức chi

TT

Nội dung chi và mức chi

Đơn vị tính

Số lượng

Mức chi
(đồng)

1

Điều tra Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn (theo Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1.1

Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê

Cuộc điều tra

1

15.000.000

1.2

Chi công điều tra, thu thập số liệu 05 chỉ số theo Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/12/2018 tại các hộ gia đình

H

1

3.400

1.3

Chi công tổng hợp, xử lý kết quả điều tra thống kê, kiểm tra, hoàn thiện phiếu điều tra. Mức chi bằng 7% tiền công chi trả cho điều tra viên thu thập số liệu

H

1

240

1.4

Chi photo phiếu điều tra

Đồng/hộ

 

50

2

Chi phí xét nghiệm, kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt nông thôn theo QCVN 02:2009/BYT

2.1

Chi dụng cụ lấy mẫu nước

Cái

1

30.000

2.2

Chi xăng xe và công đi lấy mẫu nước

Mẫu

1

170.000

2.3

Phân tích, xét nghiệm mẫu nước theo QCVN 02:2009/BYT Quy định kỹ thuật tại Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng (14 chỉ tiêu từ các công trình cấp nước tập trung)

Mẫu

1

1.350.000

2.4

Phân tích, xét nghiệm mẫu nước theo QCVN 02:2009/BYT năm 2009 Quy định kỹ thuật tại Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng (10 chỉ tiêu từ các giếng khoan, giếng đào hộ gia đình)

Mẫu

1

930.000

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (báo cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính; Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP ĐĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâmTin học - Công báo Bình Định;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 17/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449315