• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Nghị quyết 113/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí ở cơ sở giáo dục công lập năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Nghị quyết 113/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/2013/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP NĂM HỌC 2013 - 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014- 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2013- 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2013- 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Nghị quyết này quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm:

a) Cấp học mầm non;

b) Cấp học trung học cơ sở;

c) Cấp học trung học phổ thông.

2. Mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2013- 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị: Đồng/tháng/học sinh

Cấp học/Vùng

Mầm non

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

1. Các phường thuộc Thành phố Lạng Sơn

55.000

36.000

42.000

2. Thị trấn các huyện lỵ và thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Na Dương

40.000

27.000

32.000

3. Các xã, thị trấn còn lại

22.000

18.000

21.000

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 113/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phùng Thanh Kiểm
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 113/2013/NQ-HĐND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205778