• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2013 về mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp

Tải về Nghị quyết 113/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT ĐOÀN VĂN CÔNG ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa - Thông tin.

Xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị thông qua quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật, gồm: nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên, công nhân viên của Đoàn Văn công Đồng Tháp.

2. Nội dung và mức chi:

a) Bồi dưỡng tập luyện:

- Mức 50.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính;

- Mức 40.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ;

- Mức 25.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với diễn viên đóng vai phụ, phục vụ.

b) Bồi dưỡng biểu diễn:

- Mức 130.000 đồng/người/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính, chỉ đạo nghệ thuật buổi diễn;

- Mức 100.000 đồng/người/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ;

- Mức 50.000 đồng/người/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên đóng vai phụ, phục vụ và các nhân viên khác (kể cả trưởng, phó đoàn, cấp dưỡng).

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa được bố trí trong dự toán giao hàng năm của đơn vị.

4. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.

5. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; VPCP (I,II);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể tỉnh;

- Đoàn Văn công Đồng Tháp;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 113/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 05/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 113/NQ-HĐND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206493