• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Tải về Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2014/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN GIÁ ĐẤT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2015 (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất,

Sau khi xem xét Tờ trình số 4673/TTr-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về giá đất các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019) như phương án do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trình tại Tờ trình số 4673/TTr-UBND ngày 24/11/2014, cụ thể như sau:

Toàn tỉnh có 17 huyện, thị xã, thành phố trong đó có 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại IV và 14 đô thị loại V với 222 xã, phường, thị trấn.

- Đối với đô thị loại II: Giá đất ở tại đô thị: thấp nhất 300.000 đồng/m2, cao nhất 35.000.000 đồng/m2. Giá đất ở tại nông thôn: thấp nhất 140.000 đồng/m2, cao nhất 1.600.000 đồng/m2. Giá đất nông nghiệp: thấp nhất 6.550 đồng/m2; cao nhất 84.200 đồng/m2.

- Đối với đô thị loại IV: Giá đất ở tại đô thị: thấp nhất 100.000 đồng/m2, cao nhất 4.500.000 đồng/m2. Giá đất ở tại nông thôn: thấp nhất 30.000 đồng/m2, cao nhất 1.275.000 đồng/m2. Giá đất nông nghiệp: thấp nhất 2.100 đồng/m2, cao nhất: 20.000 đồng/m2.

- Đối với đô thị loại V: Giá đất ở tại đô thị: thấp nhất 50.000 đồng/m2, cao nhất 8.000.000 đồng/m2. Giá đất ở tại nông thôn: thấp nhất 15.000 đ/m2; cao nhất: 1.650.000 đồng/m2. Giá đất nông nghiệp: thấp nhất: 2.000 đồng/m2; cao nhất: 65.000 đồng/m2.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định cụ thể về giá đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai, áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2019 và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ TNMT;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

- Nội dung này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019) như sau:

- Sửa đổi một số quy định giá đất ở đô thị đối với đô thị loại IV tại Điều 1 Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND như sau: Đối với đô thị loại IV: Giá đất ở tại đô thị thấp nhất 100.000 đồng/m2, cao nhất 8.000.000 đồng/m2.

Xem nội dung VB
Nội dung này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2020)
- Nội dung này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019) như sau:
...
- Bãi bỏ đoạn “Toàn tỉnh có 17 huyện, thị xã, thành phố trong đó có 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại IV và 14 đô thị loại V với 222 xã, phường, thị trấn” tại Điều 1 Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai.

Xem nội dung VB
Nội dung này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2020)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 114/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Phạm Đình Thu
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263367