• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 1168/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 1168/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1168/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2020 CỦA TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 592/TTr-CP ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 2280/BC-UBTCNS14 ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Điều chỉnh tăng 14,5 tỷ đồng số thu viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á để bố trí chi cho tỉnh Quảng Nam năm 2020 (từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách trung ương); đồng thời, điều chỉnh giảm tương ứng 14,5 tỷ đồng nguồn vốn vay nước ngoài đã giao cho tỉnh Quảng Nam năm 2020 để thực hiện Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An”.

Điều 2

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các Ủy viên UBTVQH;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- VPTW Đảng, VP Chủ tịch nước, VPQH, VP Chính phủ; KTNN;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: HC, TCNS;
- Epas: 97923.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1168/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 25/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 1168/NQ-UBTVQH14

70

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
463118