• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2013/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐƯỢC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Đối tượng nộp phí

a) Các tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (gọi chung là người sử dụng đất) có nhu cầu đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cần phải thẩm định hồ sơ theo quy định trong các trường hợp: giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

b) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất không áp dụng trong các trường hợp: người đang sử dụng đất ổn định được Nhà nước công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

2. Mức thu Phí

Số TT

Tên các loại hồ sơ

Mức thu
(đồng/bộ hồ sơ)

1

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (áp dụng đối với các trường hợp: giao đất, cho thuê đất)

 

a

Thuộc thẩm quyền cấp huyện, thành phố

 

 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

1.000.000

 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở

200.000

b

Thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

 

 

- Đối với tổ chức sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

5.000.000

 

- Đối với tổ chức sử dụng đất không nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh

2.000.000

2

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (áp dụng đối với trường hợp: chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất)

 

a

Thuộc thẩm quyền cấp huyện, thành phố

 

 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

300.000

 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở

100.000

b

Thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

 

 

- Đối với tổ chức sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê

3.000.000

 

- Đối với tổ chức sử dụng đất để thực hiện các dự án xã hội hóa theo quy định của Nhà nước

1.000.000

3. Tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu Phí

Đơn vị tổ chức thu phí được trích để lại 50% trên tổng số phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho các hoạt động tổ chức thu phí, phần còn lại 50% nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế mức thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất ban hành tại Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐNDKXIII ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương năm 2004; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, thành phố ổn định trong 3 năm (2004 - 2006); định mức phân bổ dự toán ngân sách chi địa phương năm 2004; mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 117/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phùng Thanh Kiểm
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205241