• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Nghị quyết 119/2016/QH13 miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước do Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 119/2016/QH13
Bản Tiếng Việt

QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 119/2016/QH13

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 1088/TTr-UBTVQH13 ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước ngày 02 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/2016/QH13   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 02/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2016   Số công báo: Từ số 293 đến số 294
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 119/2016/QH13

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
309665