• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014

Tải về Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014 và Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014, gồm:

1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương là: 6.483.924 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh là: 5.588.439 triệu đồng.

- Thu ngân sách tỉnh hưởng theo phân cấp: 3.572.915 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.081.572 triệu đồng.

- Nguồn hàm lương: 203.752 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 730.200 triệu đồng.

b) Tổng thu ngân sách cấp huyện là: 2.604.354 triệu đồng.

- Thu ngân sách tỉnh hưởng theo phân cấp: 845.685 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.708.869 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 19.800 triệu đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 6.483.924 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là: 5.588.439 triệu đồng.

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh là: 3.879.570 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 1.708.869 triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo phụ lục số 6 (biểu số 23, 29).

b) Tổng chi ngân sách cấp huyện, thành phố là: 2.604.354 triệu đồng.

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 cho ngân sách các huyện, thành phố theo phụ lục số 6 (biểu số 25, 27, 31).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giao nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các quy định hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2013 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết được như: chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, vốn quy hoạch, duy tu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực HĐND và HĐND tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán được giao.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Bộ phận công nghệ - thông tin;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 05/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
216633