• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau

Tải về Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một snghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình s113/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Danh mục điều chỉnh, bsung dự án thu hồi đất, chuyn mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra s97/BC-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau, bao gồm:

1. Danh mục điều chỉnh dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 như sau: Điều chỉnh từ 01 dự án thành 02 dự án (với diện tích không thay đổi, là 56,40 ha) (kèm theo Biểu 01).

2. Danh mục bổ sung dự án thu hồi đất năm 2019 gồm 06 dự án, với tổng din tích đất thu hồi 103,14 ha (kèm theo Biểu 02).

3. Danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 gồm 01 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 0,56 ha (kèm theo Biểu 03).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau cập nhật các công trình, dự án tại Nghị quyết này vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thMười (bt thường) thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND,
UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 


Biểu 01

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích đất thu hồi (ha)

Diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất (ha)

Tổng mức vốn dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Tổng mức vn (đồng)

Nguồn vốn

1

Mở rộng Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm - Khu C

Sở Xây dựng làm bên mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư

Phường 9, thành phố Cà Mau

51,75

-

-

-

-

Vốn doanh nghiệp ứng trước chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 2153/UBND-XD ngày 01/4/2019 của UBND tnh

Điều chnh tên chủ đầu tư thực hiện dự án (tên đăng ký tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND là Công ty CP Minh Thắng).

Hiện trạng khu đất không còn đất trồng lúa, mặc dù trên Giấy chứng nhận QSDĐ còn đất trồng lúa. Khu vực thực hiện dự án thuộc Kế hoạch số 02/KH-STNMT về chnh lý biến động đất đai.

2

Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm - Khu C (giai đoạn 2)

Công ty Cổ phần Minh Thắng

Phường 1 và Phường 9, thành phố Cà Mau

4,65

-

-

-

-

Vốn doanh nghiệp ứng trước chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tnh về chủ trương đu tư (phần diện tích chưa bồi thường giải phóng mặt bng)

Danh mục dự án này đã gộp chung diện tích vào Dự án mở rộng Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm - Khu C theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND tnh; nay xin tách ra và điều chỉnh thành dự án Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm - Khu C (giai đoạn 2)

TỔNG SỐ

56,40

0,00

0,00

0,00

0

 

 

 

 

Biểu 02

DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích đất thu hồi (ha)

Tng mức vn dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Tng mức vốn (đồng)

Nguồn vốn

1

Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc

Sở Xây dựng làm bên mi thầu để la chọn nhà đầu tư

Khóm 7, 8, 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

39,36

-

Vốn doanh nghiệp ứng trước chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 5142/UBND-XD ngày 18/7/2019 của UBND tnh

 

2

Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn

Kêu gọi đầu tư

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

62,67

67.630.000.000

Vốn doanh nghiệp ứng trước chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 4662/UBND-XD ngày 02/7/2019 ca UBND tỉnh;

Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tnh.

 

3

Cầu Công Điền (thuộc Dự án xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Phong Điền đến Đầm Thị Tường)

Ban Quản lý dự án XD Công trình Giao thông CM

Ấp Công Điền, xã Phong Điền, huyện Trn Văn Thời

0,17

326.003.500

Vốn ngân sách tỉnh chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tnh

 

4

Cầu Lung Trường (thuộc Dự án xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Phong Điền đến Đầm Thị Tường)

Ban Quản lý dự án XD Công trình Giao thông CM

Ấp Tân Tiến, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời

0,25

1.396.526.500

Vốn ngân sách tỉnh chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh

 

5

Xây dựng mới 03 cầu (Xi Tẹc, Trung Đoàn, Công An) trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Hàng Vịnh

Ban Quản lý dự án XD Công trình Giao thông CM

Xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn

0,13

11.135.701.442

Vốn ngân sách tnh chi BT, GPMB theo quy định

Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tnh

 

6

Hạng mục: Mương thoát nước thải sinh hoạt từ khu dân cư ra kênh Hương Mai và 02 đoạn đường đấu nối từ khu dân cư vào đê biển Tây, thuộc điểm dân cư vàm kênh Hương Mai, thuộc dự án Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây

Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh

0,56

280.000.000

Vốn xổ số kiến thiết năm 2019 chi BT, GPMB theo quy định

Công văn số 4233/UBND-XD ngày 17/6/2019 của UBND tnh;

Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tnh.

 

TỔNG SỐ

103,14

80.768.231.442

 

 

 

 

Biểu 03

DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích đất thu hồi (ha)

Diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất (ha)

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

1

Hạng mục: Mương thoát nước thải sinh hoạt từ khu dân cư ra kênh Hương Mai và 02 đoạn đường đấu nối từ khu dân cư vào đê biển Tây, thuộc điểm dân cư vàm kênh Hương Mai, thuộc dự án Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây

Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh

0,56

0,56

-

-

Công văn số 4233/UBND-XD ngày 17/6/2019 của UBND tnh;

Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh.

 

TNG S

0,56

0,56

0,00

0,00

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 04/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425772