• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Văn bản pháp luật về Quỹ đầu tư phát triển địa phương

 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện cho vay do tỉnh Quảng Nam ban hành

Tải về Nghị quyết 12/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH ĐỂ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM THỰC HIỆN CHO VAY

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX , KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ;

Xét Tờ trình số 3792/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam đầu tư trực tiếp và cho vay; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện cho vay:

1. Lĩnh vực năng lượng, môi trường

a) Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời. b) Nước sinh hoạt, xử lý rác thải, nước thải;

2. Lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ

a) Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp;

b) Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề;

3. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn

Dự án nông nghiệp công nghệ cao; dự án đầu tư trên lĩnh vực lâm nghiệp, ngư nghiệp, phát triển nông thôn.

4. Lĩnh vực xã hội hóa hạ tầng xã hội

a) Dự án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng nhà ở xã hội (nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ...);

b) Y tế, giáo dục

c) Dự án đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị (không thuộc dự án kinh doanh bất động sản);

d) Dự án khu dân cư đầu tư tại các huyện miền núi; khu dân cư do doanh nghiệp có vốn nhà nước làm chủ đầu tư; khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; giải phóng mặt bằng các dự án do nhà nước làm chủ đầu tư;

5. Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác tại địa phương: Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, trường hợp xuất hiện lĩnh vực mới để ưu tiên cho vay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; sửa đổi quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (trong đó lưu ý thời hạn cho vay phù hợp, đảm bảo quay vòng vốn; ưu tiên đối tượng vay vốn thực hiện dự án tại các huyện miền núi...). Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương thoái vốn khỏi doanh nghiệp mà Quỹ đã tham gia góp vốn thành lập.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2018 – 2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Phiên).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Phan Việt Cường
Ngày ban hành: 12/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 12/NQ-HĐND

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425728