• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014)

Tải về Nghị quyết 12/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT  TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG (KỂ TỪ NGÀY 01/7/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2014)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Nông;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2872/TTr-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014); Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 14/7/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014 (có danh mục các dự án cần thu hồi đất kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: T. Nguyên và MT, Tài chính, KH và ĐT;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, LĐ và CV phòng CT.HĐND (B).

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số:12/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình

Địa điểm xây dựng

Nhu cầu sử dụng đất (ha)

Thu hồi theo quy định tại

Ghi chú

I

Huyện Tuy Đức

 

93,183

 

 

1

Trạm y tế xã Quảng Trực

Quảng Trực

0,2

Điểm a, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai (LĐĐ)

 

2

Bến xe huyện

Quảng Tâm

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

3

Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tuy Đức

Quảng Tâm

20

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

4

Đường tỉnh lộ 1

Đắk Búk So

45

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

5

Xây dựng cửa khẩu Bu Prăng

Quảng Trực

0,5

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

6

Đất khu dân cư 4 đồn biên phòng

Đắk Búk So

7,883

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

7

Khu trung tâm thương mại

Đắk Búk So

15

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

8

Đất dân cư huyện đội Đắk Buk So

Đắk Búk So

3,6

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

II

Huyện Đắk R'lấp

 

251,3

 

 

1

Bãi chứa xỉ thuộc dự án Alumin Nhân Cơ

xã Nhân Cơ

4,3

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

2

Đường dây 110KV, thuộc dự án Alumin Nhân Cơ

xã Nhân Cơ, xã Đắk Wer

1,3

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

3

Xây dựng Trạm biến áp phục vụ hoạt động khu công nghiệp Nhân Cơ

xã Nhân Cơ

9

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

4

Đường trục chính vào Khu công nghiệp Nhân Cơ

xã Nhân Cơ

5,2

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

5

Dự án nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 5, đoạn qua xã Hưng Bình, huyện Đắk R'lấp

xã Hưng Bình

3,5

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

6

Dự án đường dây 220KV, thủy điện Đồng Nai

từ xã Đắk Sin đi xã Nhân Cơ

15

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

7

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14

từ xã Đắk Ru đi xã Nhân Cơ

3

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

8

Dự án Điện năng lượng mặt trời

xã Nhân Cơ

150

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

9

Khu công nghiệp Nhân Cơ

xã Nhân Cơ

60

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

III

Huyện Đắk Song

 

134,02

 

 

1

Khu trung tâm hành chính xã Nam Bình

xã Nam Bình

1,8

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

2

Trụ sở Phòng văn hóa huyện Đắk Song

Thị trấn Đức An

0,3

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

3

Trụ sở Công an Thị trấn Đức An

Thị trấn Đức An

0,5

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

4

Trụ sở Trạm Y tế Thị trấn Đức An

Thị trấn Đức An

0,2

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

5

Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14), đoạn qua huyện Đắk Song

xã Nâm N'Jang, xã Nam Bình, TT Đức An

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

6

Đường liên xã Đắk Hòa - xã Thuận Hạnh

xã Đắk Hòa, xã Thuận Hạnh

6

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

7

Đường Tỉnh lộ 6, đoạn qua xã Nâm N'Jang - xã Đắk N'Drung

xã Nâm N'Jang, xã Đắk N'Drung

0,5

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

8

Đường liên xã: Thị trấn Đức An - xã Nam Bình

TT Đức An, xã Nam Bình

7

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

9

Bãi rác Thị trấn Đức An

xã Nâm N'Jang

15

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

10

Đường giao thông thôn Tân Bình II, xã Đắk Hòa

xã Đắk Hòa

0,9

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

11

Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thuân Hạnh

xã Thuận Hạnh

0,04

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

12

Dự án năng lượng mặt trời

TT Đức An

100

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

13

Khu tái định cư thôn Boong Ring, xã Nâm N'Jang

xã Nâm N'Jang

0,7

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

14

Nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư TT Đức An

TT Đức An

0,08

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

IV

Huyện Đắk Mil

 

31,92

 

 

1

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện

Xã Thuận An

1

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

2

Trạm bơm Đắk Mil

TT Đắk Mil

1,2

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

3

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Xã Thuận An

0,6

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

4

Trụ sở Tòa Án nhân dân huyện

Xã Thuận An

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

5

Đập Nông trường Thuận An

Xã Thuận An

3

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

6

Đập ông Hiên

Xã Đức Minh

3

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

7

Công trình Thủy lợi đập Đắk Rla

Xã Đắk Rla

3,5

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

8

Công trình Thủy lợi Đắk Lau

Xã Đắk Lao

3,6

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

9

Công trình Thủy lợi đập ông Truyền

Xã Đức Minh

3

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

10

Hồ Thác hôn (đường giao thông từ thôn Tân bình đến đầu đập vào dự án Hồ Thác Hôn)

Xã Đức Mạnh

0,72

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

11

Đường Giao thông Nội thôn Nam sơn, xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,83

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

12

Thu hồi đất hành lang tuyến Quốc lộ 14

 

3,1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

13

Thu hồi đất hạ lưu cống xả Quốc lộ 14

 

0,83

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

14

Cống tràn liên hợp thuộc đường Đắk Sắk - Đồi Mỳ

Xã Đắk Săk

0,8

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

15

Chợ xã Đắk N’Drot

Xã Đắk N’Drot

0,44

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

16

Nâng cao năng lực sản xuất giống tại Đắk Nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tiếp cận vùng trồng

Xã Đắk Lao

0,45

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

17

Xã Thuận An

0,8

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

IV

Huyện Cư Jút

 

23,72

 

 

1

Nhà Văn Hóa tổ dân phố 8

EaTling

0,05

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

2

Nhà Văn Hóa tổ dân phố 4

EaTling

0,08

 

3

Trạm Y tế

EaTling

0,16

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

4

Đường vành đai sinh thái đi Trúc Sơn (Đoạn ngã ba Nguyễn Du đấu nối vào đoạn đã thực hiện)

TDP 4, EaTling

0,13

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

5

Đường vào cánh đồng Nam chua B

TDP 7,8, EaTling

0,5

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

6

Mở rộng trụ sở UBND xã Trúc Sơn

Trúc Sơn

0,1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

7

Đường thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Vương đến nhà bà Thủy)

Tâm Thắng

0,6

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

8

Mở rộng đường đi thôn 1, EaPô

EaPô

4,5

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

9

Nghĩa địa thị trấn

EaTling

3

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

10

Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, EaTling

EaTling

10

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

11

Khu dân cư thôn 19, ĐắkDrông (Dự án định canh định cư xen ghép)

ĐắkDrông

4,6

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

VI

Thị xã Gia Nghĩa

 

167,93

 

 

1

Trường tiểu học tổ dân phố 5

Phường Nghĩa Phú

2

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

2

Trường Cao đẳng cộng đồng (giai đoạn 1)

Phường Nghĩa Trung

4

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

3

Trung tâm khảo sát thiết kế Nông - Lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông

Phường Nghĩa Trung

0,04

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

4

Công viên Hồ Thiên Nga (phần diện tích còn lại)

Phường Nghĩa Thành

0,25

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

5

Đường tránh qua đô thị Gia Nghĩa và Khu tái định cư hai bên đường

Xã Quảng Thành, Đắk R’moan, các phường Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung

80

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

6

Đường Trần Hưng Đạo (Tô Hiến Thành) nối đường Quang Trung

Phường Nghĩa Tân

1,04

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

7

Đường Lý Thái Tổ đến Khu Tái định cư B

Phường Nghĩa Đức

6,4

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

8

Vành đai 2 (đoạn từ Tiểu đoàn cảnh sát cơ động đến Phường Nghĩa Phú)

Phường Nghĩa Phú

3,6

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

9

Đường Bệnh viện đa khoa tỉnh đi đường Lê Thánh Tông (phần diện tích còn lại chưa thu hồi)

Phường Nghĩa Trung

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

10

Đường tổ dân phố 2 nối với đường Quang Trung (phần diện tích còn lại chưa thu hồi)

Phường Nghĩa Tân

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

11

Đường Y Bí Alêô (phần diện tích còn lại chưa thu hồi)

Phường Nghĩa Trung

2

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

12

Đường tổ dân phố 3 nối với đường 23/3

Phường Nghĩa Đức

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

13

Đường tổ dân phố 3

Phường Nghĩa Thành

0,4

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

14

Các tuyến đường sửa chữa, nâng cấp, đường bê tông trong nội thị

05 phường

3

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

15

Cụm công trình Thủy lợi GN (phần diện tích còn lại chưa thu hồi)

Xã Quảng Thành, các phường Nghĩa Đức, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung

20

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

16

Nhà máy xử lý chất thải rắn

Xã Đắk Nia

20

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

17

Đường dây mạch đơn Gia Nghĩa - Nhân Cơ

TX Gia Nghĩa

12,4

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

18

Đường dây mạch đơn Gia Nghĩa - Quảng Sơn

TX Gia Nghĩa

7,3

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

19

Các trạm biến áp (trung áp, hạ áp)

TX Gia Nghĩa

0,5

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

20

Tiểu hoa viên, vui chơi giải trí

Phường Nghĩa Thành

0,4

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

21

Mở rộng chợ Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Thành

1,2

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

22

Hội trường các tổ dân phố

Các phường, xã

0,4

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

VII

Huyện Krông Nô

 

606,15

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng trường mầm non Vàng Anh (điểm chính)

Thôn Đắk Thanh, xã Nam Xuân

0,36

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

2

Đường giao thông N11.

TT Đắk Mâm

0,32

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

3

Đường giao thông N5 (nối từ N7-N13).

TT Đắk Mâm

0,92

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

4

Đường giao thông N6 giao với ngã 3 trường THPT Krông Nô.

TT Đắk Mâm

0,26

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

5

Đường Đắk Mâm đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3

TT Đắk Mâm

0,14

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

6

Kênh thủy lợi chống hạn thôn Nam Sơn, Xã Nam Xuân

Xã Nam Xuân

1,08

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

7

Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Nâm N'Đir

xã Nâm N'Đir

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

8

Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Quảng Phú

xã Quảng Phú

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

9

Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Đức Xuyên

xã Đức Xuyên

1

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

10

Dự án quy hoạch 04 điểm dân cư nông thôn xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú, Đắk Nang

500

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

11

Dự án quy hoạch định canh định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng Phú.

Xã Quảng Phú

13,5

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

12

Dự án quy hoạch định canh định cư xen ghép cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Nâm N’Đir và xã Đắk Nang.

Nâm N'Đir - Đắk Nang

12,2

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

13

Sắp xếp chỉnh trang khu dân cư đô thị, thu hồi đất cánh đồng La Trao

TT Đắk Mâm

0,8

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

14

Xây dựng nghĩa trang xã Đắk Nang

Xã Đắk Nang

3

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

15

Cụm công nghiệp (điểm thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú)

xã Quảng Phú

44,07

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

16

Cụm công nghiệp (điểm thôn Easnô, xã Đắk Drô)

xã Đắk Drô

26,5

Điểm d, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

VIII

Huyện Đắk Glong

 

309,14

 

 

1

Kho dự trữ nhà nước Đắk Nông - Khu vực Nam Tây Nguyên

Đắk Ha

4,57

Điểm a, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

2

Đường vào dốc trắng thôn 3

Đắk Ha

0,09

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

3

Đường vào khu đất sản xuất suối đá (đường phục vụ sản xuất thôn 3A)

Quảng Sơn

0,14

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

4

Đường Đắk Snao vào khu sản xuất (65 ha)

Quảng Sơn

0,12

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

5

Đường sản xuất nội bộ bon Ntinh tuyến 2 (Đường đối diện vào khu sản xuất Đắk Ntinh)

Quảng Sơn

0,11

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

6

Đường 1B vào dốc 3 tầng

Quảng Sơn

0,11

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

7

Đường giao thông nội bộ Bon N’Doh

Quảng Sơn

0,9

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

8

Đường giao thông nội bộ Bon R’Bút

Quảng Sơn

0,9

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

9

Đường giao thông nội bộ Bon Bu Sir

Quảng Sơn

0,9

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

10

Đường giao thông nội bộ Bon R Long Phe

Quảng Sơn

0,5

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

11

Đường từ nhà ông K’lanh (B) đi vào khu sản xuất Tơng R’niêng bon B’ Srê A

Đắk Som

0,09

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

12

Đường từ nhà ông K’Ben bon Pang So đến rẫy ông K’Tar

Đắk Som

0,27

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

13

Đường từ Quốc lộ 28 đến rẫy ông Nguyễn Văn Thắng

Đắk Som

0,15

Điểm b, Khoản 3, Điều 62 LĐĐ

 

14

Nhà văn hóa cộng đồng thôn 4

Quảng Khê

0,05

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

15

Nhà văn hóa cộng đồng thôn 5

Đắk RMăng

0,05

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

16

Khu tái định canh Đắk Plao bổ sung

Đắk Plao

300

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

17

Mở rộng nhà văn hóa cộng đồng thôn 2

Đắk Ha

0,05

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

18

Nhà văn hóa cộng đồng thôn 3

Đắk Ha

0,05

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

19

Nhà văn hóa cộng đồng thôn Đắk Snao

Quảng Sơn

0,05

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

20

Nhà văn hóa cộng đồng thôn 11

Quảng Hòa

0,05

Điểm c, Khoản 3, Điều 62, LĐĐ

 

(Ghi chú: Diện tích, vị trí các dự án trong danh mục các dự án cần thu hồi đất có thể thay đổi khi triển khai đo đạc ngoài thực địa).

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 16/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 12/NQ-HĐND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251184