• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17 quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI VÀ ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ v/v Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Kết luận Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII,

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị: "Về việc quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh", Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh đề nghị "Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên", báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đối với Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi đang hưởng chế độ tuất liệt sỹ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng chế độ trợ cấp như sau:

- Được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện;

- Được hưởng trợ cấp thường xuyên là 135.000 đồng/người/tháng (Một trăm ba mươi lăm ngàn đồng/người/tháng).

Trường hợp mức trợ cấp này thấp hơn 50% mức chuẩn của nhà nước quy định mức trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, được nâng lên bằng 50% mức chuẩn.

2. Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên đang hưởng chế độ tuất liệt sỹ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng chế độ trợ cấp như sau:

- Được hưởng Bảo hiểm y tế hàng năm;

- Đảng viên dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp hàng tháng. Cụ thể là:

+ Mức trợ cấp: 135.000 đồng/người/tháng (Một trăm ba mươi lăm ngàn đồng/người/tháng).

+ Trường hợp mức trợ cấp này thấp hơn 50% mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội của Nhà nước, thì được nâng lên bằng 50% mức chuẩn và bằng mức trợ cấp của người cao tuổi theo quy định của tỉnh. Khi mức trợ cấp thay đổi thì được thay đổi theo.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành quyết định thực hiện. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND16 về trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

- Điều này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 (VB hết hiệu lực: 01/05/2018)

Điều 1. Bổ sung vào Điều 1, Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND17, ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh. Cụ thể:

Đối tượng người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 100.000 đồng/người/tháng (Mức trợ cấp tương đương 37% mức chuẩn theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ).

Xem nội dung VB
Điều này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 (VB hết hiệu lực: 01/05/2018)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 122/2014/NQ-HĐND17   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17

449

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241354