• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND17
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 134/2009/NQ-HĐND16 NGÀY 23/4/2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh đề nghị v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND16 ngày 23/4/2009 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND16 ngày 23/4/2009 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 5, mục III, Điều 1:

“5. Tư vấn thiết kế, tra cứu và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể”

2. Sửa đổi khoản 2, mục IV, Điều 1:

“2. Hỗ trợ chi phí cho nội dung quy định tại khoản 4, mục III:

- 5.000.000 đồng/nhãn hiệu đối với nội dung quy định tại khoản 4 mục III tại thị trường trong nước và hỗ trợ tối đa 3 nhãn hiệu hàng hóa/doanh nghiệp.

- 10.000.000 đồng/nhãn hiệu đối với nội dung quy định tại khoản 4 mục III tại thị trường nước ngoài, hỗ trợ tối đa 2 nhãn hiệu hàng hóa/doanh nghiệp”

3. Sửa đổi khoản 3, mục IV, Điều 1:

“3. Hỗ trợ chi phí cho nội dung quy định tại khoản 5, mục III.

- 60.000.000 đồng/nhãn hiệu tập thể đăng ký bảo hộ trong nước.

- 140.000.000 đồng/nhãn hiệu tập thể đăng ký bảo hộ ở nước ngoài”.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành quyết định thực hiện. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 124/2014/NQ-HĐND17   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND17

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241371