• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 124/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 124/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

          HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2015/NQ-HĐND

Hoà Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 như sau:

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.214.541 triệu đồng (Hai nghìn hai trăm mười bốn tỷ, năm trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

2. Tổng số thu ngân sách địa phương: 8.669.917 triệu đồng (Tám nghìn sáu trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm mười bảy triệu đồng), bao gồm:

a) Số thu ngân sách cấp tỉnh: 3.875.616 triệu đồng;

b) Số thu ngân sách cấp huyện: 3.723.693 triệu đồng;

c) Số thu ngân sách cấp xã: 1.070.662 triệu đồng.

3. Tổng số chi ngân sách địa phương: 8.568.215 triệu đồng (Tám nghìn năm trăm sáu mươi tám tỷ, hai trăm mười lăm triệu đồng), bao gồm:

a) Số chi ngân sách cấp tỉnh: 3.817.082 triệu đồng;

b) Số chi ngân sách cấp huyện: 3.698.260 triệu đồng;

c) Số chi ngân sách cấp xã: 1.052.873 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 101.756  triệu đồng (Một trăm lẻ một nghìn, bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng), bao gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 58.534 triệu đồng;

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 25.433 triệu đồng;

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 17.789 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2015./.

 


Nơi nhận:
- - UBTV Quốc hội;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ;                                                            
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- UBMTTQVN tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TP;
- Phòng Công báo VP UBND tỉnh;
- LĐ VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 124/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 03/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 124/2015/NQ-HĐND

50

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406837