• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

 

Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND17 hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cho xã, thôn có đất thu hồi xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh

Tải về Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND17
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NÔNG THÔN CHO CÁC XÃ, THÔN CÓ ĐẤT THU HỒI XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG CẤP HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 14/4/2014 về việc Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cho các xã, thôn có đất thu hồi xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cấp huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn tại các địa phương có thu hồi đất để xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Các xã, thôn trực tiếp có đất thu hồi xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện, ưu tiên đối với các thôn có đất bị thu hồi.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

Các công trình thuộc chính sách hỗ trợ hạ tầng nông thôn tại các xã, thôn có đất thu hồi xây dựng khu xử lý rác thải tập trung của cấp huyện.

3. Quy định hỗ trợ:

Ngân sách Nhà nước ưu tiên đầu tư 100% giá trị quyết toán đối với các công trình thuộc chính sách hỗ trợ hạ tầng nông thôn đối với các xã, thôn có đất thu hồi để xây dựng khu xử lý rác thải tập trung của cấp huyện.

3.1. Đối với cấp xã:

- Đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn đã ghi vốn năm 2014; ưu tiên các công trình: Đường vào khu xử lý rác thải; trường học; trạm y tế; đường trục xã; công trình cấp nước sạch gắn với cụm xã.

- Các công trình chưa ghi vốn được ưu tiên bố trí nguồn vốn vào năm 2015.

3.2. Đối với thôn:

- Đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn đã ghi vốn năm 2014, ưu tiên đầu tư các công trình: Nhà văn hóa thôn; Đường giao thông thôn; Xây dựng kênh cấp 3.

- Đối với các thôn có công trình chưa được ghi vốn trong năm 2014, được ghi vốn bổ sung từ 1 đến 2 công trình.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành quyết định thực hiện. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 125/2014/NQ-HĐND17   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND17

439

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241392