• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND17 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2020

Tải về Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND17
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Sau khi xem xét Tờ trình số 44/TTr-UBND, ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị v/v thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh:

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã đầu tư 592 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm thay đổi cảnh quan, môi trường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đến nay, nhận thức về mục tiêu, cách thức triển khai thực hiện Chương trình đã đúng đắn và đầy đủ hơn, nhất là nhận thức về nguồn vốn đầu tư; nhóm các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội, môi trường, hệ thống chính trị được quan tâm.

Đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 12,7 tiêu chí/xã (tháng 12/2010 đạt 7,1 tiêu chí/xã); có 1 xã đạt 19 tiêu chí (xã Khắc Niệm thành phố Bắc Ninh), 2 xã đạt 18 tiêu chí (xã Đông Thọ huyện Yên Phong, xã Song Hồ huyện Thuận Thành); 15 xã đạt 15-18 tiêu chí chiếm 15% tổng số xã, 77 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 77%; chỉ còn 5 xã đạt 8-9 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót cần sớm khắc phục:

- Việc thực hiện tiêu chí số 1 “Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch” nhìn chung còn chậm và chưa đầy đủ theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Nhìn chung, việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa bàn còn tự phát, tính hợp lý và hiệu quả chưa cao gây nên nợ đọng và dư luận ở một số cơ sở.

- Một số xã chưa xây dựng được các giải pháp cụ thể để giữ vững những tiêu chí đã đạt mà còn tiếp tục tăng các tiêu chí chưa đạt. Chưa làm rõ chuyển biến nhận thức xây dựng nông thôn mới là cho nhân dân, vì dân, lấy nhân dân làm chủ thể nhằm thúc đẩy xã hội hóa. Chưa chú trọng chỉ đạo và xây dựng những chỉ tiêu mang tính định tính. Chưa gắn chặt xây dựng nông thôn mới với việc nâng cao điều kiện sản xuất và hiệu quả sản xuất… Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa thật tích cực, còn nặng về đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” ở nhiều xã, thôn còn trầm lắng. Hầu hết các xã chưa huy động được các doanh nghiệp, nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới.

2. Quan điểm, mục tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và năm 2020:

2.1. Quan điểm:

- Quán triệt nguyên tắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về xây dựng nông thôn mới vào thực tế của địa phương. Tập trung hoàn thành và thực hiện nghiêm tiêu chí số 1: “Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch”.

- Đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các mục tiêu, các địa phương, cơ sở.

- Có biện pháp khắc phục hiệu quả những tồn tại, thiếu sót trong thời gian qua.

2.2. Mục tiêu:

- Tạo cho nông thôn một diện mạo văn minh, văn hóa, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

- Phấn đấu đến năm 2015 có 20 xã, đến năm 2020 có 50 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Đối với các xã còn lại cần triển khai đồng bộ tất cả các tiêu chí, nhất là các tiêu chí đòi hỏi ít vốn, người dân tự thực hiện. Ưu tiên các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã có yêu cầu cấp thiết (tiêu chí trường học và nước sạch, y tế, giáo dục hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2015).

3. Giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mời, đặc biệt chú ý hoàn thành và thực hiện tốt tiêu chí số 1 “Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch”; huy động sự tham gia đồng loạt của cả hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Phân công công việc cụ thể của từng tổ chức, đồng thời có lộ trình, thời gian hoàn thành trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo. Các ngành các cấp, đoàn thể nhân dân thực hiện việc xây dựng kế hoạch hành động, coi đó là nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương gắn với bình xét thi đua hằng năm.

- Xây dựng và rà soát quy hoạch đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương, gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa, đưa văn minh, dịch vụ, phong cách đô thị về với nông thôn. Trong quy hoạch phải thể hiện rõ các công trình trước mắt và lâu dài phù hợp với mức độ đô thị hóa và tốc độ phát triển kinh tế nhanh, bền vững đồng thời tận dụng, phát huy tốt hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải.

- Các địa phương tiếp tục rà soát lại thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia. Đối với những xã hiện nay đạt dưới 15 tiêu chí thì phải tổ chức lập đề án xây dựng nông thôn mới của xã. Trong đề án thể hiện cụ thể các giải pháp giữ vững tiêu chí đã đạt, tiếp tục tăng các tiêu chí chưa đạt và xây dựng kế hoạch hoàn thành các tiêu chí đối với từng xã theo từng năm gắn với bố trí nguồn lực thực hiện.

- Trên cơ sở quy hoạch sản xuất, các xã tăng cường hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (mỗi xã ít nhất có 2 dự án phát triển sản xuất).

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các thiết chế văn hóa, quy ước làng văn hóa. Bảo vệ an ninh thôn xóm, phòng chống tệ nạn xã hội...

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành quyết định thực hiện. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ cuối năm.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/2014/NQ-HĐND17   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND17

424

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244015