• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông

Tải về Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1921/TTr-UBND ngày 14/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 08/7/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với các nội dung và mức chi cụ thể sau:

1. Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Đối với các cuộc họp theo chuyên đề; hội thảo lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính; cuộc họp bàn về kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, được áp dụng mức chi như sau:

- Đối với cấp tỉnh:

+ Người chủ trì cuộc họp: Mức chi 150.000 đồng/người/buổi;

+ Các thành viên tham dự họp: Mức chi 100.000 đồng/người/buổi.

- Đối với cấp huyện:

+ Người chủ trì cuộc họp: Mức chi 120.000 đồng/người/buổi;

+ Các thành viên tham dự họp: Mức chi 80.000 đồng/người/buổi.

- Đối với cấp xã:

+ Người chủ trì cuộc họp: Mức chi 100.000 đồng/người/buổi;

+ Các thành viên tham dự họp: Mức chi 60.000 đồng/người/buổi.

2. Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực:

Căn cứ vào tính chất phức tạp, mức độ cần thiết triển khai các hoạt động và khả năng kinh phí, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chọn hình thức thuê.

a) Thuê theo tháng:

- Cấp tỉnh, mức chi: 7.000.000 đồng/người/tháng;

- Cấp huyện, mức chi: 5.000.000 đồng/người/tháng;

- Cấp xã, mức chi: 3.000.000 đồng/người/tháng.

b) Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản:

- Cấp tỉnh, mức chi: 500.000 đồng/văn bản;

- Cấp huyện, mức chi: 400.000 đồng/văn bản;

- Cấp xã, mức chi: 300.000 đồng/ văn bản.

3. Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính:

- Cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh mức chi: 20.000 đồng/người/ngày;

- Cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện mức chi: 18.000 đồng/người/ngày;

- Cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND cấp xã mức chi: 15.000 đồng/người/ngày;

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ cấp tương ứng phải được UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã phê duyệt.

4. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và các nội dung chi khác liên quan trực tiếp đến các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính không quy định tại nghị quyết này, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, Khóa II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND

253

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207502