• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2013-2014 (ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG, CHUYÊN NGHIỆP) VÀ NĂM 2013 (ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên lịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 03/6/2013 về ban hành mức thu học phí các trường công lập năm học 2013-2014 (đối với các trường mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp) và năm 2013 (đối với các cơ sở đào tạo nghề) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị định số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND - UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

- Nghị quyết này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 15/07/2014)

NGHỊ QUYẾT VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2012/NQ-HĐND NGÀY 05/4/2012 VÀ NGHỊ QUYẾT 13/2013/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Điều 1. Đối tượng được miễn, giảm học phí được điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 05/2012/NĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Bổ sung các đối tượng miễn học phí bị bãi bỏ tại Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Học sinh dân tộc thiểu số học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các xã còn lại.

- Thời gian thực hiện: đến hết năm học 2013-2014.

Xem nội dung VB
Nghị quyết này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 15/07/2014)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 04/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205727