• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND quy định số lượng và mức hỗ trợ đối với lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CỐT CÁN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 2775/TTr-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ đối với lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 10/7/2014 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng và mức hỗ trợ đối với lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Số lượng:

a) Lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thành lập ở các thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) có ít nhất từ 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trở lên sinh sống trên địa bàn, do Thường trực Đảng ủy xã, phường, thị trấn quyết định thành lập và trực tiếp lãnh đạo.

b) Số lượng lực lượng cốt cán ở các thôn như sau:

- Đối với các thôn trọng điểm về an ninh chính trị theo quy định tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của UBND tỉnh Đắk Nông được xây dựng không quá 4 người/thôn.

- Các thôn còn lại được xây dựng không quá 2 người/thôn.

2. Mức hỗ trợ:

a) Bồi dưỡng hàng tháng: Bằng 0,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Mức thăm hỏi các ngày lễ, tết: 400.000 đồng/người/năm.

c) Lực lượng cốt cán khi được điều động thực hiện công tác phát động quần chúng ở địa bàn khác (xã khác, cách nhà từ 15 km trở lên) thì được hỗ trợ 150.000đ/ngày/người; nếu tự túc phương tiện đi lại thì được hỗ trợ tiền xăng xe thực tế nhưng không quá 400.000 đồng/ người/ tháng.

d) Được bồi dưỡng chính trị, trao đổi các thông tin liên quan.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí hoạt động của lực lượng cốt cán do nguồn ngân sách tỉnh cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho các xã, phường, thị trấn. Giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chi trả trực tiếp cho các đối tượng thuộc lực lượng cốt cán hàng năm và quyết toán theo đúng quy định về tài chính hiện hành.

Mức hỗ trợ này được áp dụng kể từ ngày 01/8/2014.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ hàng năm báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: quốc hội, Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các bộ: Tài chính, Nội vụ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nguyên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm Công báo tỉnh, Chi cục Văn thư -Lưu trữ;
- Lưu VT, Phòng CTHĐND (Th).

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 16/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251185