• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Khu điều trị phong Bến Sắn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP, KHU ĐIỀU TRỊ PHONG BẾN SẮN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 3014/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Y tế quản lý; Báo cáo thẩm tra số 401/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật, SOS Làng trẻ em thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Y tế quản lý.

2. Đối tượng áp dụng:

Công chức, viên chức, người lao động tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật, SOS Làng trẻ em thành phố, Khu điều trị phong Bến Sắn.

Điều 2. Nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ:

1. Trợ cấp độc hại, lây nhiễm cao:

a) Mức trợ cấp: 400.000 đồng/người/tháng.

- Đối tượng: Công chức, viên chức, bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý và người lao động làm việc trong môi trường độc hại, lây nhiễm cao, trực tiếp điều trị, chăm sóc đối tượng tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập và Khu điều trị phong Bến Sắn (kể cả người hợp đồng ngoài chỉ tiêu được duyệt, không tính những người hưởng lương từ nguồn phí dịch vụ).

b) Mức trợ cấp: 500.000 đồng/người/tháng.

- Đối tượng: Công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định và Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức.

c) Mức trợ cấp: 30.000 đồng/người/ngày.

- Đối tượng: Bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý, người trực tiếp điều trị, chữa trị bệnh nhân HIV/AIDS, người bệnh tâm thần tại các Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức.

2. Trợ cấp theo trình độ chuyên môn và nhiệm vụ được phân công:

a) Đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân và Khu điều trị phong Bến Sắn:

Đối tượng

Mức trợ cấp

Bác sĩ

6.000.000 đồng/người/tháng

Cán bộ quản lý (Ban Giám đốc)

5.400.000 đồng/người/tháng

Viên chức và người lao động khác

3.600.000 đồng/người/tháng

b) Đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị: Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp và Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè:

Đối tượng

Mức trợ cấp

Bác sĩ

5.400.000 đồng/người/tháng

Cán bộ quản lý (Ban Giám đốc)

4.200.000 đồng/người/tháng

Người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên

3.600.000 đồng/người/tháng

Người có trình độ trung cấp

3.000.000 đồng/người/tháng

Người lao động khác

2.400.000 đồng/người/tháng

c) Đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị: Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Thiếu niên thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật, SOS Làng trẻ em thành phố:

Đối tượng

Mức trợ cấp

Bác sĩ

4.800.000 đồng/người/tháng

Cán bộ quản lý (Ban Giám đốc)

3.600.000 đồng/người/tháng

Người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên

3.000.000 đồng/người/tháng

Người có trình độ trung cấp

2.400.000 đồng/người/tháng

Người lao động khác

1.800.000 đồng/người/tháng

3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ:

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nêu trên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên đảm bảo xã hội hàng năm do ngân sách thành phố giao cho các đơn vị.

4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TT UBND thành phố: CT, các Phó CT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực HĐND - UBND quận, huyện;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PCVP, TP;
- Lưu: VT, (P.TH-Phụng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 12/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/09/2018   Số công báo: Số 77
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391178