• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13/2020/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DẠY BỔ TÚC VĂN HÓA TIẾNG KHMER TẠI CÁC ĐIỂM CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4215/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Người dạy (các vị sư và các vị Achar) bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vào dịp hè hằng năm.

2. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 35.000 đồng/tiết dạy.

3. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần sau khi kết thúc khóa học (mỗi lớp thực hiện 132 tiết/ 02 tháng hè).

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề được phân bổ hăng năm trong dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp 17 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 11 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: TP, TC, GD và ĐT;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TP, TC,GD&ĐT, Ban Dân tộc, Cục Thống kê;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 09/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

61

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458050