• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2016 về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải về Nghị quyết 13/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 02

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2016;

Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo của các ngành bảo vệ pháp luật; Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo thẩm tra của các Ban, Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 nêu trong báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có trọng tâm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp/nhà đầu tư,... nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì ổn định; thương mại dịch vụ vẫn tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu du lịch, kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách đều tăng so cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá - xã hội và an sinh xã hội được duy trì, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được quan tâm nhiều hơn; chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo được thực hiện tốt. Công tác hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, hạn, xâm nhập mặn được kịp thời. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh các kết quả đạt được, thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 vẫn còn một số hạn chế:

Hiện tượng khô hạn, xâm nhập mặn trong những tháng đầu năm với mức độ, quy mô lớn, thời gian kéo dài và giá bán một số sản phẩm nông sản, thủy sản không ổn định đã tác động đến tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp giảm nhiều so cùng kỳ, dẫn đến tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh đạt thấp. Tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn; các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ đối với một số khó khăn của doanh nghiệp đạt hiệu quả chưa cao. Tăng trưởng tín dụng đạt mức thấp, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng, việc xử lý nợ xấu tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Một số dịch bệnh trên người còn cao và tăng so với cùng kỳ; những diễn biến bất thường của thời tiết, lốc xoáy, triều cường dâng cao gây sạt lở đê bao ở một số nơi đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và thiệt hại tài sản của nhân dân.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

1. Tập trung cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn mới

Tiếp tục thực hiện Đề án và Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững; mở rộng diện tích cánh đồng lớn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ phát triển và tái cơ cấu ngành, công trình thủy lợi phục vụ ngăn lũ, bảo vệ sản xuất; theo dõi sát diễn biến của thời tiết kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn người dân cảnh giác, chủ động phòng tránh, ứng phó với những diễn biến của bão lũ, khô hạn, xâm nhập mặn. Tập trung thực hiện việc rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành cho phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu và thực hiện kế hoạch hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa vụ hè thu, triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ thu đông và chuẩn bị đủ giống lúa chất lượng cao cho sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017; Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tuyên truyền cho người dân không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt xã nông thôn mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt kế hoạch đề ra.

2. Tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; chủ động và tích cực thực hiện tốt các Chương trình hợp tác liên vùng, tỉnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh phát triển. Tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản. Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã kiểu mới.

Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư theo đúng định hướng và quy hoạch của địa phương; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp; kịp thời hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng; thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; rà soát, phân loại và xử lý đối với các dự án chậm triển khai.

Tiếp tục giải pháp tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu; nâng cao khả năng dự báo và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu mặt hàng xuất khẩu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Đương (TPP),... cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo hàng hoá đủ cung ứng cho thị trường và lưu thông thông suốt, kiểm soát tốt tốc độ tăng giá tiêu dùng cả năm.

3. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, quản lý đầu tư và đẩy mạnh thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tập trung khai thác nguồn thu nội địa. Tích cực, linh hoạt huy động thêm nguồn lực và đa dạng hoá hình thức đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; đưa ra những dự án PPP tiên phong nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký thực hiện, qua đó thu hút thêm các nguồn lực mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các ngành và địa phương, chủ đầu tư chủ động chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án/công trình đầu tư thuộc kế hoạch vốn năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và các nguồn vốn khác; kịp thời điều chuyển vốn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân đạt kế hoạch; đảm bảo các công trình thuộc các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2016 hoàn thành đúng kế hoạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Phát triển du lịch Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, đảm bảo sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên đúng dự toán được giao và các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm; chi cho các chương trình mục tiêu và an sinh xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng tỷ trọng chi đầu tư trong cơ cấu chi, ưu tiên trả tạm ứng ngân sách, khoản vay đến hạn, nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý tốt các dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trong đầu tư xây dựng.

4. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, kiểm tra, kiểm soát môi trường đối với chất thải công nghiệp, chú trọng đối với chất thải tại các khu, cụm, tuyến công nghiệp, làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất kinh doanh có chất thải độc hại đối với môi trường.

5. Thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề, tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và kỹ năng dạy học cho giáo viên dạy nghề, tổ chức tốt các hoạt động đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; đẩy mạnh công tác tạo việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án về giảm nghèo; quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

6. Tăng cường chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Tiếp tục chủ động triển khai tốt công tác y tế dự phòng, thường xuyên giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện dịch bệnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh và an toàn thực phẩm, tăng cường thanh, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc trên địa bàn.

Thực hiện tốt và cải tiến quy trình khám chữa bệnh theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá các thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở ngành liên quan trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách bảo hiểm bằng nhiều hình thức để các cấp, các ngành và người lao động hiểu và thực hiện nghiêm túc, giúp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thật sự đi vào cuộc sống; phấn đấu đến cuối năm 2016, độ phủ bảo hiểm y tế đạt 73%.

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2016 - 2017; đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; rà soát sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục trên cơ sở vị trí, việc làm; chủ động tạo mọi điều kiện cần thiết để mở rộng giao lưu, trao đổi hợp tác đào tạo với các trường đại học có uy tín nước ngoài.

Thực hiện việc nhân rộng các mô hình khoa học công nghệ đạt hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Triển khai thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hỗ trợ xã điểm, xã nông thôn mới theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long”.

8. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn còn lại trong năm, các sự kiện văn hoá, chính trị có ý nghĩa trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tổ chức quản lý tốt phong trào thể dục thể thao cơ sở; chuẩn bị các công việc để tổ chức tốt các giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế diễn ra trong tỉnh.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hoá cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, thực hiện việc quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số, triển khai hiệu quả hệ thống bảo mật, giám sát, quản lý mạng và các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước; mở rộng, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; xét xử kịp thời, đúng pháp luật các loại án hình sự, dân sự, hành chính, công tác thi hành án dân sự. Tăng cường đối thoại, giải thích với nhân dân, người khiếu nại; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, nhất là các vụ khiếu kiện phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài

10. Tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ động có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị từ nay đến cuối năm như: kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 năm 1945, Lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo, Tết Dương lịch 2016 và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy…Tổ chức tốt thực hành diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ và phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vấn đề phức tạp kịp thời báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bàn biện pháp xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, có hiệu quả.

Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, kỳ họp lần thứ 02 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 03/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 13/NQ-HĐND

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329543