• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Nghị quyết 130/NQ-HĐND phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên

Tải về Nghị quyết 130/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019, TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/ 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (đợt 1); Quyết định số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 23/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Tiếp theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - kỳ họp thứ 9 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018;

Xét Tờ trình số 2427/TTr-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

1.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: điều chỉnh 463 tỷ 997 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 115 dự án để bổ sung vốn cho 10 dự án mới và tăng vốn cho 03 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 01 kèm theo)

1.2. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: điều chỉnh 76 tỷ 776 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 214 dự án để bổ sung vốn cho 42 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 02, 03, 04, 05 kèm theo)

1.3. Phân bổ 10% vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên: Tổng số vốn phân bổ 102 tỷ 910 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 06 kèm theo).

1.4. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu, vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020, trong đó:

- Vốn chương trình mục tiêu: điều chỉnh 14 t 940 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 06 dự án để bổ sung vốn cho 03 dự án.

- Vốn ODA (vốn nước ngoài): điều chỉnh 28 tỷ 541 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 03 dự án để bổ sung vốn cho 02 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 07, 08 kèm theo)

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, bao gồm:

2.1. Bổ sung chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2019 từ nguồn vốn kết dư năm 2018 là 17 tỷ 972,606 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cân đối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất): 17 tỷ 639,374 triệu đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết: 333,232 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 09, 10 kèm theo)

2.2. Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương: điều chỉnh 28 tỷ 641 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 17 dự án để bổ sung vốn cho 12 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 11 kèm theo)

2.3. Điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng số 86 tỷ 462,92 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: điều chỉnh 51 tỷ 450 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn đã duyệt của 10 huyện, thị xã, thành phố bổ sung cho 04 huyện theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững: điều chỉnh 35 tỷ 012,92 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 13 dự án để bổ sung vốn cho 15 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 12 kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nội dung Điều 1 Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1, Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 và Điều 1, Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2020

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 bao gồm:

1.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 là 3.165 tỷ 992 triệu đồng, tăng 7 tỷ 889 triệu đồng so với đầu kỳ.

(Chi tiết như Biểu số 01 kèm theo)

1.2. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 là 2.701 tỷ 704 triệu đồng, tăng 393 tỷ 863 triệu đồng so với đầu kỳ.

(Chi tiết như Biểu số 2a, 2b, 2c kèm theo)

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019

2.1. Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương: điều chỉnh 48 tỷ 796 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 35 dự án để bổ sung vốn cho 21 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 03 kèm theo)

2.2. Điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng số 59 tỷ 621 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 04 kèm theo)

2.3. Điều chỉnh vốn nước ngoài thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn WB): Điều chỉnh giảm vốn 14 tiểu dự án để điều chỉnh tăng vốn cho 02 tiểu dự án thuộc Chương trình tổng số vốn ODA là 2 tỷ 230 triệu đồng (Ngân sách trung ương cấp phát 2 tỷ 013 triệu đồng, vay lại 217 triệu đồng).

(Chi tiết như Biểu số 05 kèm theo)

2.4. Phân bổ chi tiết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019.

Tổng kế hoạch vốn chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 là 10 tỷ 743 triệu đồng, trong đó: Thanh toán khối lượng trồng rừng phòng hộ năm 2018 là 3 tỷ 708 triệu đồng; Chăm sóc rừng trồng 5 tỷ 412 triệu đồng; Trồng rừng tập trung 1 tỷ 623 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 06 kèm theo)

3. Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2020: Tổng số vốn là 2.297 tỷ 807 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cân đối ngân sách địa phương: 726 tỷ đồng;

- Vốn Chương trình mục tiêu: 515 tỷ 174 triệu đồng;

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 633 tỷ 533 triệu đồng;

- Vốn nước ngoài: 423 tỷ 100 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 34, 35, 35a, 35b, 35c, 42 kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 155/NQ-HĐND năm 2020

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm là 101 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 101 tỷ đồng của 4 dự án.

- Điều chỉnh tăng 01 tỷ đồng cho 01 dự án.

- Bổ sung 100 tỷ đồng cho 01 dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).

2. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Điều chỉnh tăng, giảm với tổng số là 13,625 tỷ đồng, trong đó:

2.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Điều chỉnh 6,920 tỷ đồng trên địa bàn huyện Mường Nhé, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 6,920 tỷ đồng của 5 dự án.

- Điều chỉnh tăng 6,920 tỷ đồng cho 01 dự án.

2.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a): Điều chỉnh 6,705 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 6,705 tỷ đồng của 11 dự án (trong đó: Điều chỉnh giảm 6,675 tỷ đồng của 08 dự án trên địa bàn huyện Mường Nhé; điều chỉnh giảm 20 triệu đồng của 02 dự án trên địa bàn huyện Nậm Pồ và điều chỉnh giảm 10 triệu đồng của 01 dự án trên địa bàn huyện Mường Chà).

- Điều chỉnh tăng 6,705 tỷ đồng cho 02 dự án (trên địa bàn huyện Tuần Giáo).

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).

II. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh 101 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 101 tỷ đồng của 4 dự án.

- Điều chỉnh tăng 01 tỷ đồng cho 01 dự án.

- Bổ sung 100 tỷ đồng cho 01 dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững (Chương trình 30a; đối với Chương trình Nông thôn mới cấp huyện phân bổ chi tiết cho từng dự án trên hạn mức tổng vốn được phân bổ cho huyện theo tiêu chí).

Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020 điều chỉnh là 6,705 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 6,705 tỷ đồng của 11 dự án (trong đó: Điều chỉnh giảm 6,675 tỷ đồng của 08 dự án trên địa bàn huyện Mường Nhé; điều chỉnh giảm 20 triệu đồng của 02 dự án trên địa bàn huyện Nậm Pồ và điều chỉnh giảm 10 triệu đồng của 01 dự án trên địa bàn huyện Mường Chà).

- Điều chỉnh tăng 6,705 tỷ đồng cho 02 dự án (trên địa bàn huyện Tuần Giáo).

(Có biểu số 04 kèm theo).
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2020
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 155/NQ-HĐND năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 26/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 130/NQ-HĐND

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
424072