• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khí tượng thủy văn


Văn bản pháp luật về Ứng phó với biến đổi khí hậu

 

Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND17 về Kế hoạch thực hiện Chương trình 48-CTr/TU thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND17
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 48-CTR/TU NGÀY 11/9/2013 CỦA TỈNH ỦY BẮC NINH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẨY BCHTW ĐẢNG KHÓA XI VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh đề nghị v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình số 48-CTr/TU ngày 11/9/2013 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình số 48-CTr/TU ngày 11/9/2013 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCHTW Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung: Đến năm 2020, về cơ bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về ứng phó với biến đổi khí hậu: Hình thành cho mỗi thành viên trong xã hội ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giảm dần thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu; giảm mức phát thải khí nhà kính.

- Về quản lý tài nguyên: Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên nước; giữ và sử dụng có hiệu quả diện tích đất chuyên trồng lúa. Khai thác hiệu quả và bền vững sinh thái, cảnh quan, tài nguyên sinh vật. Khuyến khích sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

- Về bảo vệ môi trường: Không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Phấn đấu đạt và duy trì được các chỉ tiêu: Trên 98% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 90% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% chất thải nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Bảo vệ diện tích rừng hiện có, phát triển rừng trên đất trống, đồi núi trọc, nâng cao chất lượng rừng trồng. Nâng cao tỷ lệ tái sử dụng hoặc tái chế rác thải sinh hoạt. Cải thiện môi trường làng nghề và khu vực nông thôn.

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

Xác định rõ nhiệm vụ; trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức, quản lý thực hiện các giải pháp nhằm chủ động, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2013 - 2020:

2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức.

2.2. Khuyến khích xanh hóa sản xuất; thực hiện giảm cường độ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

2.3. Tăng cường cơ chế, chính sách, tổ chức, quản lý.

2.4. Tăng cường đầu tư các công trình xử lý môi trường:

2.5. Tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực.

2.6. Tăng cường hợp tác quốc tế.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Thực hiện lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

3.2. Trong quá trình triển khai thực hiện cần thường xuyên tiến hành xem xét, bổ sung, điều chỉnh cũng như đề ra giải pháp, chính sách đồng bộ, đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch và thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 2: Giao UBND tỉnh chủ trì, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình số 48-CTr/TU ngày 11/9/2013 của Tỉnh ủy Bắc Ninh. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/2014/NQ-HĐND17   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND17

488

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241385