• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Nghị quyết 132/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP , ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-TTg , ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-BTC , ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Sau khi xem xét Báo cáo số 356/BC-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 106/BC-KTNS, ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.249.935 triệu đồng.

1. Thu nội địa: 1.196.000 triệu đồng.

2. Thu hải quan: 21.000 triệu đồng.

3. Thu viện trợ: 32.935 triệu đồng.

II. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.063.703 triệu đồng.

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.056.100 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.974.668 triệu đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 5.895.899 triệu đồng;

2.2. Bổ sung thực hiện các chính sách về tiền lương theo quy định hiện hành: 652.815 triệu đồng;

2.3. Bổ sung có mục tiêu: 2.425.954 triệu đồng.

3. Thu viện trợ: 32.935 triệu đồng.

III. Tổng chi ngân sách địa phương: 10.056.273 triệu đồng.

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.139.776 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 837.500 triệu đồng;

1.2. Chi thường xuyên: 7.072.362 triệu đồng;

1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.600 triệu đồng;

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

1.5. Dự phòng ngân sách: 201.394 triệu đồng;

1.6. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 25.920 triệu đồng.

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác: 1.916.497 triệu đồng.

2.1. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.108.370 triệu đồng;

2.2. Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 674.500 triệu đồng:

- Chi đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài: 159.326 triệu đồng;

- Chi đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước: 515.174 triệu đồng.

2.3. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp): 133.627 triệu đồng.

IV. Bội thu ngân sách địa phương: 7.430 triệu đồng.

V. Tổng số vay trong năm: 32.268 triệu đồng (vay để trả nợ gốc).

(Chi tiết thu, chi ngân sách địa phương theo các biểu số 15, 16, 17, 18 kèm theo).

VI. Phân bổ ngân sách địa phương (Chi tiết như biểu số 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 theo Nghị quyết này, đảm bảo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của nhà nước. Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước.

Trong quá trình điều hành ngân sách có vấn đề phát sinh cần giải quyết, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên Khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH

Lò Văn Muôn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 06/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 132/NQ-HĐND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438737