• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020

Tải về Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2014/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KIÊN CỐ HÓA MẶT ĐƯỜNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét đề án kèm theo Tờ trình số 4840/TTr-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Đề án kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu:

Từ năm 2015 đến hết năm 2020, kiên cố hóa 320 km mặt đường các tuyến ĐH trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các tuyến đường thiết yếu, các tuyến nối đến trung tâm xã.

2. Quy mô, địa điểm:

Kiên cố hóa mặt đường các tuyến ĐH trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật theo các cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại A, nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m; đường cấp VI, nền đường rộng 6,5m, mặt đường và lề gia cố rộng 5,5m, (trong đó mặt đường rộng 3,5m; gia cố lề mỗi bên 1,0m, kết cấu gia cố lề giống kết cấu mặt đường) hoặc đường cấp V có nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m; tải trọng: xe 13 tấn, trục xe 10 tấn; kết cấu mặt đường bê tông xi măng Mác 300, dày 22-24 cm hoặc bê tông nhựa.

3. Tổng vốn đầu tư:

Thực hiện khoảng 1.040 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó:

a) Đối với các huyện đồng bằng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% (không bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng), ngân sách huyện, xã 40%.

b) Đối với các huyện miền núi, ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% (không bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng), ngân sách huyện, xã 20%.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện: Thực hiện từ năm 2015 đến hết năm 2020, phân kỳ cho các năm như sau:

a) Năm 2015: Thực hiện kiên cố 20 km.

b) Từ 2016 đến năm 2020: Mỗi năm thực hiện kiên cố hóa 60 km.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; định kỳ hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII thông qua tại Kỳ họp thứ 12 ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 134/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND

427

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262149