• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020

Tải về Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/2017/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN, GIAI ĐOẠN 2018-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 486/BC-VHXH ngày 04/12/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020.

1. Đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ:

- Đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Người tham gia tổ thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa có thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Người thuộc hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập trung bình theo đúng quy định, được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Người được hỗ trợ chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao nhất.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 và áp dụng cho giai đoạn 2018-2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI - Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08/12/2017; có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 135/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
371635