• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 139/NQ-HĐND năm 2017 sửa đổi Nghị quyết 67/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng

Tải về Nghị quyết 139/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 67/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét Tờ trình số 9716/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại Điều 1 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 là 36.323 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016-2020 là 32.476 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung:

13.711 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:

9.943 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:

825 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu (phân bổ 90%):

2.031 tỷ đồng

- Nguồn ứng trước ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017:

400 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:

675 tỷ đồng

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương

(nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài):

2.323 tỷ đồng

- Nguồn khác:

2.568 tỷ đồng

b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020:

3.847 tỷ đồng

2. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 36.323 tỷ đồng tại Điều 3 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, gồm:

a) Kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016-2020 là 32.476 tỷ đồng, gồm:

- Các khoản trả nợ và hỗ trợ:

416 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (kể cả công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC):

2.431 tỷ đồng

- Chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:

675 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố:

28.954 tỷ đồng

+ Chi phân cấp cho các quận, huyện:

1.783 tỷ đồng

+ Chi cho các công trình thành phố quản lý:

27.171 tỷ đồng

b) Phân bổ nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 là 3.847 tỷ đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được HĐND thành phố thông qua.

2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH, DN.

CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2018

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tại Điều 1 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 là 39.126 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 2020 là 32.956 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung: 13.909 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.574 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 786 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.031 tỷ đồng

(Phân bổ 90%)

- Nguồn ứng trước ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 400 tỷ đồng

(Cho các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017)

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 685 tỷ đồng

- Nguồn khác: 4.571 tỷ đồng

b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020 là: 6.170 tỷ đồng

- Nguồn Trung ương hỗ trợ: 3.847 tỷ đồng

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 2.323 tỷ đồng

(Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài)

2. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 39.126 tỷ đồng tại Điều 1 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, gồm:

a) Kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 2020 là 32.956 tỷ đồng, gồm:

- Các khoản trả nợ và hỗ trợ: 408 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (kể cả các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC): 2.431 tỷ đồng

- Chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 685 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn NSTP: 29.432 tỷ đồng

+ Chi phân cấp cho các quận, huyện: 1.783 tỷ đồng

+ Chi cho các công trình thành phố quản lý: 27.649 tỷ đồng

b) Phân bổ nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 là 6.170 tỷ đồng.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2018
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 139/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 07/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 139/NQ-HĐND

28

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448895