Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1998 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/12/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/01/1999   Số công báo: Số 1
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/12/1998, Chính phủ ban hành Nghị quyết 14/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1998.

Thông qua nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (1), khoá VIII về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh thành Chương trình chung kèm danh mục đề án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành trước ngày 15 tháng 12 năm 1998.

Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện thật tốt Chương trình hành động này, tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội năm 1999, làm cơ sở để tiếp tục phát triển trong các năm sau. Cần đẩy mạnh việc rà soát, điều chỉnh và xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển; tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm về phát triển công nghiệp, nông, lâm, thủy sản, xuất khẩu...; xây dựng và thể chế hóa các chính sách về các thành phần kinh tế, đất đai, khoa học công nghệ (nhất là công nghệ sinh học), công nghiệp chế biến, đầu tư, thị trường, tài chính; đặc biệt chú ý đến các vấn đề xã hội trong nông nghiệp, nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn... Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương, cơ sở, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định và phát triển sản xuất.

Trước mắt, các Bộ, ngành được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tập trung xây dựng các đề án, văn bản để ban hành và triển khai chỉ đạo thực hiện ngay trong tháng 12 năm 1998 và chậm nhất là quý I năm 1999. Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng và thực hiện chương trình hành động cụ thể của mình, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra.

84