• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014

Tải về Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 5377/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 về việc xin thông qua Nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014;

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014 với tổng số vốn đầu tư bổ sung là 379.946 triệu đồng (ba trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

Nguồn bổ sung vốn đầu tư: tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang năm 2014.

(Kèm theo danh mục công trình bổ sung vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2015.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Kiểm toán nhà nước KV IX;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư
pháp, Thanh tra tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Phòng CT HĐND tỉnh (07 bản);
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Nghị quyết số 14 /2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên dự án, công trình

Kế hoạch năm 2014

Ghi chú

1

2

3

4

 

TỔNG SỐ

379,946

 

I

Phân bổ vốn đầu tư để thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh

312,713

 

1

Các công trình thuộc tiêu chí trả từ nguồn XSKT

241,978

 

1.1

Dự án Đường và cầu vào trung tâm xã Thừa Đức

52,072

Trong đó trả nợ nhà thầu là 2.000 triệu đồng

1.2

ĐT.887 (cầu Nguyễn Tấn Ngãi - ngã 3 Sơn Đốc)

33,701

 

1.3

Dự án Cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 60 (tỉnh Trà Vinh - Bến Tre) (thực hiện GPMB)

59,356

 

1.4

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư cầu Cổ Chiên (thực hiện GPMB)

19,483

 

1.5

Dự án Đường vào trung tâm xã Vang Quới Tây

2,000

 

1.6

Dự án 10 cầu trên ĐT.883, huyện Bình Đại

54,427

Hoàn trả tạm ứng NS và trả lãi vay ngân hàng năm 2014

1.7

Dự án xử lý sạt lở khẩn cấp Trạm Biên phòng Cồn Lợi

5,283

Hoàn trả tạm ứng NS và thanh toán khối lượng hoàn thành

1.8

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Bến Tre

5,557

 

1.9

Dự án Đường quanh Sân vận động tỉnh (giai đoạn 1) (thực hiện GPMB)

9,000

Hoàn trả tạm ứng NS và thanh toán khối lượng hoàn thành

1.10

Đê biển Ba Tri

1,099

 

2

Công trình không thuộc tiêu chí sử dụng nguồn XSKT

70,735

 

2.1

Dự án Trụ sở làm việc Công an huyện Mỏ Cày Bắc (thực hiện GPMB)

6,800

 

2.2

Dự án Trại tạm giam Công an tỉnh (thực hiện GPMB)

34,476

 

2.3

Dự án Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỏ Cày Bắc (thực hiện GPMB)

12,118

 

2.4

Dự án Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh

4,941

 

2.5

Dự án Trung tâm hành chính huyện Chợ Lách

3,000

 

2.6

Dự án Trụ sở Công an tỉnh (thực hiện GPMB)

9,400

 

II

Bổ sung vốn để tất toán tài khoản dự án

2,529

 

1

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Công an tỉnh

920

 

2

Tăng cường trang bị phương tiện PCCC tỉnh Bến Tre

8

 

3

Nhà điều hành Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi (cơ sở 2)

117

 

4

Đầu tư xây dựng CSHT phục vụ bố trí sắp xếp dân cư vùng kinh tế mới Cồn Hố - Cồn Tròn xã An Thủy huyện Ba Tri

251

 

5

 Đường vào trung tâm xã Thành Thới B

494

 

6

Kè chống sạt lở bờ sông Chợ Lách (đoạn ấp Tân Phú, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách)

111

 

7

Chi phí thẩm tra quyết toán

628

 

III

Bổ sung vốn để thanh toán nợ

64,704

 

1

Thanh toán nợ công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước 31/12/2014

20,684

 

1.1

Trường Mẫu giáo Châu Bình, huyện Giồng Trôm

248

 

1.2

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Trôm

1,428

 

1.3

Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam

170

 

1.4

Phòng Khám đa khoa khu vực Vĩnh Thành

1,628

 

1.5

Phòng Khám đa khoa khu vực Cẩm Sơn

745

 

1.6

Phòng Khám đa khoa khu vực Giồng Keo

150

 

1.7

Phòng Khám đa khoa khu vực Phước Long

230

 

1.8

Phòng Khám đa khoa khu vực Thới Lai

860

 

1.9

Phòng Khám đa khoa khu vực Mỹ Chánh

880

 

1.10

Trạm Y tế Châu Bình

2,000

 

1.11

Trạm Y tế Tân Thiềng

1,500

 

1.12

Trạm Y tế Sơn Đông

1,500

 

1.13

Trạm Y tế Phú Sơn

2,000

 

1.14

Trạm Y tế Định Thuỷ

2,000

 

1.15

Trạm Y tế Quới Sơn

2,000

 

1.16

Trạm Y tế Tân Xuân

100

 

1.17

Trạm Y tế An Hoá

250

 

1.18

Trạm Y tế Tân Mỹ

350

 

1.19

Trạm Y tế Mỹ Hoà

150

 

1.20

Trạm Y tế Tân Phú

55

 

1.21

Trạm Y tế Vĩnh Bình

70

 

1.22

Trạm Y tế Lương Phú

70

 

1.23

Trạm Y tế Hữu Định

80

 

1.24

Trạm Y tế thị trấn Châu Thành

100

 

1.25

Trạm Y tế Minh Đức

100

 

1.26

Trạm Y tế Tân Hội

800

 

1.27

Trạm Y tế Thành An

150

 

1.28

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thạnh Phú

532

 

1.29

Đường Huyện lộ 10, huyện Giồng Trôm

538

 

2

Thanh toán khối lượng hoàn thành công trình chuyển tiếp

44,020

 

2.1

Trường THPT Chuyên Bến Tre

5,300

 

2.2

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chợ Lách

1,320

 

2.3

Trạm Y tế Phong Mỹ

800

 

2.4

Trạm Y tế An Phú Trung

800

 

2.5

Trạm Y tế Thạnh Hải

800

 

2.6

Cầu Phong Nẫm

35,000

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 09/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261147