• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Chăn nuôi


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Tải về Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÁI ĐÀN LỢN NHẰM KHÔI PHỤC SẢN XUẤT CHĂN NUÔI SAU BỆNH DỊCH T LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình s 27/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bnh dch tả ln Châu Phi trên đa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 với nội dung như sau:

1. Đi tượng và điu kiện h trợ: Các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đáp ứng tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí kinh tế trang trại; có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hp chăn nuôi lợn đảm bảo quy mô chăn nuôi tối thiểu quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường; có khai báo, đăng ký kê khai chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã và có đơn đăng ký nhu cầu mua lợn nái có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Đầu tư tối thiểu 20 con lợn nái hậu bị nhập mới tính từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực đến hết năm 2020. Đàn lợn nái hậu bị được nhập từ các cơ sở cung ứng giống đủ điều kiện theo quy định; chất lượng giống khỏe mạnh, trọng lượng từ 80-110 kg/con, đủ tiêu chuẩn làm giống, có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng, đủ hồ sơ chứng từ mua bán giống hp pháp.

2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi 2 triệu đồng/con lợn nái hậu bị; tối đa không quá 200 triệu đồng cho một chủ cơ sở chăn nuôi.

3. Hình thức hỗ tr: Hỗ tr01 lần sau đầu tư.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách tỉnh năm 2020 (nguồn kinh phí giảm trừ thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình).

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh
ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN c
ác huyện, TP;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng TH.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quảng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Trần Hồng Quảng
Ngày ban hành: 27/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446025