• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Nghị quyết 14/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018;

Xét Tờ trình số 3011/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 và Tờ trình số 3012/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 393/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2018 và s 412/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng cuối năm 2018.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng tích cực; tổng sản phẩm nội địa (GRDP) ước đạt 585.635 tỷ đồng, tăng 7,86% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,76%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, giá trị gia tăng lớn; tỷ trọng 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất 57,6% trong GRDP. Thu ngân sách đạt 48,69% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 47,4% dự toán, tăng 11,7% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 163,9 ngàn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,5%); 21.487 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới (trong đó có 1.577 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên doanh nghiệp), tăng 7,2% so cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký mới giảm 8,5% so cùng kỳ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,18 tỷ đô-la Mỹ (tăng 44,1% so với cùng kỳ).

Công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo; đã rà soát, đánh giá tính khả thi các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 để điều chỉnh phù hợp với thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Việc cung cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn. Thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025; xây dựng đề án thành lập Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố; tập trung đẩy mạnh 7 chương trình đột phá gắn với việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai các đề án nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực cho Thành phố phát triển bền vững.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai có kết quả, nhiều hoạt động lễ hội tạo được không khí sôi động, vui tươi, lành mạnh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển tạo thành nếp sinh hoạt của khá đông người dân thành phố. Giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục được quan tâm, tiếp tục triển khai chương trình kiên cố hóa trường lớp, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và thiết bị trường học nhất là khối mầm non. Một số công trình y tế hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần giảm tải bệnh viện; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng với nhiều giải pháp triển khai có hiệu quả. Thực hiện tt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo: các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng tổ chức tại thành phố được đảm bảo an toàn tuyệt đối; công tác phòng chống tội phạm được tập trung chỉ đạo góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông được quan tâm, kéo giảm 1% so cùng kỳ. Tình hình phòng, chống cháy nổ được chấn chỉnh; tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ, nhất là tại các chung cư cao tầng.

Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung, đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải quyết đơn đạt 96,78%.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tăng trưởng ngành công nghiệp giảm, đạt thấp hơn so với cùng kỳ; xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố chưa được cải thiện tốt, tỷ lệ nhập siêu có xu hướng tăng cao. Các hoạt động lôi kéo tụ tập đông người, có hành động chống phá, gây mất trật tự an toàn xã hội của các thế lực phản động dù được kịp thời xử lý có hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình nhưng vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của thành phố; vốn tập trung vào đầu tư phát triển còn thấp, số dự án đầu tư nước ngoài tuy tăng nhưng quy mô đầu tư còn nhỏ (trung bình chỉ khoảng 01 triệu đô la Mỹ/dự án). Các vấn đề về quản lý đô thị (ngập nước, quản lý tài nguyên đất, quản lý xây dựng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường,...) vẫn là những vn đbức xúc được người dân đặc biệt quan tâm, nhiu dự án triển khai đầu tư nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, cần nghiên cứu thực hiện nhiều giải pháp đng bộ đgiải quyết có hiệu quả hơn; tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn xảy ra; còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố cần được quan tâm tháo gỡ. Tình hình tội phạm có xu hướng giảm nhưng tính chất táo bạo hơn, phức tạp hơn, tinh vi hơn và mở rộng đối tượng thông qua mang internet;... cần tiếp tục có những giải pháp mạnh để kiểm soát và ngăn ngừa hiệu quả hơn. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại một số đơn vị, địa bàn vẫn còn hạn chế.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đã được Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX. Trong đó, tập trung những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và cụ thể để sớm khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

2. Tiếp tục và khẩn trương xây dựng kịp thời các đề án, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; tập trung nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực) để triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giúp Thành phố phát triển nhanh và bền vững.

3. Phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt cách thức triển khai 7 chương trình đột phá. Phát huy nhanh, hiệu quả nguồn lực đất đai và nguồn vốn xã hội để phát triển kinh tế, triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Thông báo số 270/TB-HĐND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố.

4. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

5. Hoàn thành xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực và chính sách phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố. Cuối năm 2018 xây dựng thêm một khu công nghiệp với những hoạt động và ứng dụng phát triển công nghiệp công nghệ cao.

6. Đẩy nhanh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tiếp tục tăng cường thu hồi, đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ cho nhu cầu đầu tư trên địa bàn thành phố. Tạo bước chuyển biến trong kêu gọi đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị (khẩn trương triển khai Dự án cải tạo rạch Xuyên tâm, quận Bình Thạnh theo phương thức xã hội hóa, kêu gọi đầu tư). Xây dựng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, quận, huyện tích cực đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm sớm hoàn thành các công trình trọng điểm đưa vào sử dụng, tránh lãng phí. Thực hiện thường xuyên công tác quan trắc các chỉ tiêu môi trường, giám sát chất lượng môi trường thành phố. Khẩn trương, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố. Quan tâm, kiểm tra thường xuyên công tác trang bị bảo hộ lao động cho công nhân vệ sinh và thoát nước, những người phải làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại.

7. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; sâu sát nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện quy hoạch và công khai danh mục các khu vực và điểm di tích bảo tồn; tiếp tục nghiên cứu và có chính sách đối với hoạt động bảo tàng, bảo tồn di sản văn hóa; đầu tư xây dựng mới các cơ sở vật chất phục vụ các loại hình nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. Sơ kết đánh giá để chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học 2018-2019. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, khuyến khích hợp tác công tư để phát triển y tế và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Chú trọng công tác đào tạo nghề chất lượng cao; liên kết, đồng hành với doanh nghiệp trong đào tạo nghề và quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về “Công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố”; tiếp tục thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các giải pháp quyết liệt nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index); thống nhất quy trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân gắn với xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đi với sự quản lý của các cơ quan quản lý hành chính công với sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện thanh tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan chuyên môn thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp.

9. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; trong đó cần tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, đặc biệt là đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao thành phố.

10. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm trên địa bàn; khơi dậy và phát huy sức mạnh nhân dân trong phong trào toàn dân bảo van ninh Tổ quốc.

III. Về thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố

Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận chậm thực hiện thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố đến ngày 01 tháng 8 năm 2018 (thay vì từ ngày 01 tháng 6 năm 2018) theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 3011/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018. Các nội dung khác vẫn thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2018/NQ- HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai công tác thông tin, truyền thông để người dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; rà soát và hoàn thiện các quy định phục vụ tốt cho công tác quản lý về đỗ xe và thu phí; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

IV. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên tăng cường giám sát; các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác ĐBQH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
-Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố;
- Văn phòng UBNDTP: CVP, PVP;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện;
- Văn phòng HĐND TP: CVP, PCVP, Tr
P;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, P.Tổng hợp (TN).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 12/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/09/2018   Số công báo: Số 77
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 14/NQ-HĐND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390860