• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2013 về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 14/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-TTHĐ ngày 13/12/2012 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Các nghị quyết ban hành theo quy định của pháp luật

a) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

b) Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

đ) Nghị quyết về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015.

e) Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2015.

g) Nghị quyết về việc phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

2. Các nghị quyết chuyên đề ban hành nhằm thực hiện chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

a) Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

b) Nghị quyết về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2020.

c) Nghị quyết về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 và Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí, học phí nghề, học phí các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

d) Nghị quyết về việc quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh và y tế dự phòng giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

đ) Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí đối với các xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2014-2020.

e) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án số 26/ĐA-UBND ngày 12/12/2012 của Uỷ nhân dân tỉnh Ninh Bình về sửa đổi, bổ sung Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 22/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về khuyến nông hỗ trợ phát triển sản xuất vụ Đông, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

g) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức giá của 1904 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.

h) Nghị quyết về việc quy hoạch và một số chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá-thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

i) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

k) Nghị quyết về việc thông qua đề án thành lập phường Yên Bình, thuộc thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

l) Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Tam Điệp, trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Ngoài những nội dung trên, căn cứ quy định của pháp luật và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc ý kiến của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/12/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung, xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, đảm bảo có chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp trong năm 2014.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- VP Tỉnh uỷ, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị uỷ;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Thành
Ngày ban hành: 20/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 14/NQ-HĐND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225790