• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 140/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, vào các mục đích trong năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tải về Nghị quyết 140/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/NQ-ND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích trong năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thu hồi đất của 116 dự án với diện tích 1.063,63 ha và 35 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 75,72 ha gồm: 54,78 ha đất trồng lúa; 20,94 ha đất rừng phòng hộ. (Kèm theo phụ lục danh mục các dự án)

Điều 2. Điều chỉnh nội dung chủ đầu tư của Dự án Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang với diện tích 68 ha từ “xã Trung Giang” thành “UBND huyện Gio Linh” tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

Rà soát các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác đã quá thời hạn 3 năm, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất để trả lại cho nhân dân sản xuất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đối với Dự án Khai thác khoáng sản mỏ cát trắng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản ViCo Quảng Trị. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc cam kết hoàn thổ và bàn giao ngay phần diện tích đất đã khai thác xong cho địa phương quản lý theo quy định, không được phép đưa khoáng sản thô ra ngoài địa bàn, hoàn thành và đưa vào hoạt động các nhà máy chế biến sâu theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi cho bổ sung danh mục dự án thu hồi đất vào kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất.

Dự án nhà máy chế biến nông sản hữu cơ Đại Nam-Ong Biển của Công ty TNHH Đại Nam- Ong Biển Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng làm việc lại với nhà đầu tư để có sự thống nhất cam kết về thời gian và tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh lại chủ trương đầu tư phù hợp quy định của pháp luật trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần sau.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, NN&PTNT, KHĐT;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Quang

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

Căn cứ

I

Thành phố Đông Hà

 

32,30

 

 

1

Khu đô thị mới tại phường 2

Đấu thầu dự án

7,30

Phường 2

Công văn số: 1042/UBND-CN ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh

2

Khu đô thị Nam sông Hiếu

Đấu thầu dự án

25,00

Phường 3

Thông báo số: 81/TB-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh

II

Thị xã Quảng Trị

 

22,76

 

 

1

Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị (Đường giao thông Võ Văn Kiệt)

UBND thị xã Quảng Trị

2,67

Phường 3

Nghị Quyết 113/NQ-HĐND ngày 04/6/2021 của HĐND thị xã Quảng Trị

2

Cầu qua kênh Nam Thạch Hãn

UBND thị xã Quảng Trị

0,10

Phường 2

QĐ số 1210/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh

3

Đường giao thông KP1-KP3 phường An Đôn

UBND phường An Đôn

1,60

Phường An Đôn

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND thị xã

4

Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

1,54

Thị xã Quảng Trị

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/5/2021

5

Mở rộng đường Bạch Đằng đến đường bê tông

UBND phường An Đôn

0,19

Phường An Đôn

Nghị Quyết số 108/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND thị xã Quảng Trị

6

Công trình Kênh tiêu Như Lệ, xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị thuộc dự án Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị.

UBND thị xã Quảng Trị

6,40

Xã Hải Lệ

QĐ số: 1307/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh

7

Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt

UBND thị xã Quảng Trị

9,97

Phường 3

Nghị Quyết số 111/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND thị xã Quảng Trị

8

Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị

Sở Nông nghiệp PTNT

0,29

Thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong

Quyết định số: 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh

III

Huyện Cam Lộ

 

407,06

 

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị từ đường Lê Lợi đến đường Dương Văn An, thị trấn Cam Lộ (Giai đoạn 2)

UBND TT Cam Lộ

1,70

TT Cam Lộ

Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND huyện Cam Lộ

2

Đường Dương Văn An (kéo dài), thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ

UBND huyện

6,80

TT Cam Lộ

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

3

Sửa chữa nâng cấp tuyến đường khu phố 4 - Thị trấn Cam Lộ (Đường Trần Phú kéo dài)

UBND huyện

4,00

TT Cam Lộ

Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Cam Lộ phố 4, thị trấn Cam Lộ (đường Trần Phú kéo dài)

4

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Khu phố 4, thị trấn Cam Lộ (giai đoạn 3)

UBND huyện

1,50

TT Cam Lộ

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ

5

Đường vào khu sản xuất tập trung xã Cam Tuyền

UBND xã Cam Tuyền

0,30

Xã Cam Tuyền

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

6

Đường vào khu sản xuất tập trung phía tây đường 9D

UBND huyện

0,50

Vĩnh Đại (xã Cam Hiếu)

Nghị quyết số 57/NQ- HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

7

Đường nối khu thể thao và nhà văn hóa xã

UBND huyện

0,35

Xã Cam Nghĩa

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ về

8

Đường vào khu di tích thành Tân Sở và khu dân cư thôn Lộc An, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ

UBND huyện

1,26

Xã Cam Chính

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

9

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cam Lộ, Hạng mục: Nhà y tế dự phòng và các công trình phụ trợ

Trung tâm y tế huyện Cam Lộ

0,40

Thị trấn Cam Lộ

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 3/12/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

10

Xây dựng chợ Cam Nghĩa

Ban QLDA huyện

1,90

Xã Cam Nghĩa

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

11

Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Hoa

UBND huyện

1,50

Thôn Cam Lộ (xã Thanh An)

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04 ngày 12 năm 2020 của HĐND huyện Cam Lộ

12

Trường mầm non Bình Minh

UBND huyện

1,50

Xã Cam Chính

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 04 ngày 12 năm 2020 của HĐND huyện Cam Lộ

13

Nhà trưng bày Thành Tân Sở và phong trào Cần Vương

Xã Cam Chính

1,00

UBND huyện

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

14

Khu dân cư phía Tây đường 9D (giai đoạn 3)

UBND xã

2,15

Xã Cam Hiếu

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

15

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Nam Hiếu

UBND xã Cam Hiếu

3,00

Xã Cam Hiếu

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

16

Xây dựng CSHT khu dân cư phía Bắc cầu Sông Hiếu (giai đoạn 2)

UBND xã Thanh An

2,53

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

17

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

UBND xã

0,50

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

18

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

UBND xã

0,30

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

19

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

UBND xã

0,40

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

20

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

UBND xã

0,45

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

21

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

UBND xã

0,03

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

22

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

UBND xã

0,90

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

23

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

Ban QLDA huyện

8,26

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

24

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

Ban QLDA huyện

1,36

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

25

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

Ban QLDA huyện

1,90

Xã Cam Thủy

Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của huyện Cam Lộ

26

Xây dựng hạ tầng khu dân cư

UBND xã

2,74

Xã Cam Thủy

Quyết định 4085/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND huyện Cam Lộ

27

Xây dựng nhà văn hóa thôn Phi Thừa

UBND xã

0,13

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

28

Xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bảng Sơn

UBND xã

0,30

Xã Cam Nghĩa

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND Cam Lộ

29

Nhà văn hóa xã Cam Nghĩa

UBND xã

0,03

Xã Cam Nghĩa

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

30

Hội trường thôn Mỹ Tường

UBND xã

0,22

Xã Cam Thành

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

31

Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Phan Xá Phường

UBND xã

0,18

Xã Cam Thành

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

32

Bãi chôn lấp, chất thải rắn tại cụm xã Cam Chính, Cam Nghĩa

UBND huyện

2,00

Xã Cam Chính, Cam Nghĩa

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

33

Xây dựng trạm quan trắc tự động

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

0,02

TT Cam Lộ

NQ số 21/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh

34

Xử lý cải tạo phục hồi môi trường các điểm tồn lưu hóa chất BVTV

UBND huyện

0,32

Các xã: Cam Hiếu, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, Thanh An

QĐ số: 2567/QĐ-UBND ngày 21/9/2017;số 2335/QĐ-UBND ngày 26/9/2016; số 2563/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 số 2335/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh

35

Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng kinh tế trọng điểm huyện Cam Lộ

UBND huyện

17,40

Xã: Cam Tuyền, Cam Thanh, Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND huyện

36

Đường vào khu di tích Quốc gia thành Tân Sở

UBND huyện

11,23

Xã Cam Chính, xã Cam Hiếu

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 của HĐND huyện

37

Khen thưởng Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới; hạng mục Đường liên xã thị trấn Cam Lộ - Cam Thành

UBND huyện

5,00

Xã Cam Thành, TT Cam Lộ

QĐ số 1444/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện

38

Cụm công trình Khe Mước - Bến Than

Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4

322,00

Huyện Cam Lộ

QĐ số: 4387/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

39

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

UBND huyện Cam Lộ

0,70

Thị trấn Cam Lộ

Nghị quyết số: 44/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 của HĐND huyện

40

Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Cam Thành

UBND huyện Cam Lộ

0,30

Xã Cam Thành

Nghị quyết số: 41/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 của HĐND huyện

IV

Huyện Vĩnh Linh

 

77,75

 

 

1

Khu đô thị mới khu phố 5, thị trấn Hồ Xá

Đấu thầu dự án

7,50

Thị trấn Hồ Xá

Công văn số: 695/UBND-CN ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh

2

Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây, miền Đông huyện Vĩnh Linh đến QL1A

UBND huyện Vĩnh Linh

2,27

Xã Vĩnh Long

QĐ 2259/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh QT

3

Mở rộng nâng cấp tuyến đường giao thông từ xã Kim Thạch đi xã Vĩnh Thái

UBND huyện Vĩnh Linh

8,00

Xã Kim Thạch, xã Vĩnh Thái

QĐ số 732 ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh

4

Mở rộng đường nội thị An Hòa - An Đức

UBND thị trấn Cửa Tùng

1,50

TT. Cửa Tùng

Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND thị trấn Cửa Tùng ngày 30/12/2020 v bàn thị trấn được hưởng

5

Xây dựng đường ĐT 571 đoạn từ UBND xã Vĩnh Ô đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đường Hồ Chí Minh nhánh Đông nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây)

UBND tỉnh Quảng Trị

22,54

Xã Vĩnh Ô

NQ số 59 ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh v

6

KĐT Tây Nam QL1 (KV2) - thuộc dự án: Khu đô thị Tây Nam quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Vĩnh Linh

7,30

TT Hồ Xá

Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh

7

Cơ sở Hạ tầng phục vụ đấu giá khu đất phía Tây Bắc khu dân cư Hòa Lý Hải (Bắc Hòa Lỹ cũ), thị trấn Cửa Tùng

UBND thị trấn Cửa Tùng

2,00

TT. Cửa Tùng

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh

8

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang

UBND xã Vĩnh Giang

1,73

Xã Vĩnh Giang

Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng các lô nhỏ lẻ tại thôn Hòa Bình, Hiền Dũng, Linh Đơn xã Vĩnh Hòa

UBND xã Vĩnh Hòa

0,23

Xã Vĩnh Hòa

Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 11/5//2021 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh

10

Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1)

UBND xã Vĩnh Thủy

0,47

Xã Vĩnh Thủy

Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh

11

KDC Khu phố Phú Thị Đông (Khóm 3 GĐ2), (Khu phố 6) - thuộc dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Phú Thị Đông (khóm 3 giai đoạn 2), khu dân cư khu phố 6 thị trấn Hồ Xá

UBND thị trấn Hồ Xá

2,20

TT Hồ Xá

Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh

12

Trung tâm hành chính xã Kim Thạch

UBND xã Kim Thạch

3,50

Xã Kim Thạch

Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 12/1/2021 của Hội đồng nhân dân xã Kim Thạch

13

Khu dân cư thôn Nỗng

UBND xã Kim Thạch

0,50

Xã Kim Thạch

Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 12/1/2021 của Hội đồng nhân dân xã Kim Thạch

14

Nhà Văn Hóa khu phố Hòa Phú

UBND TT Hồ Xá

0,30

TT Hồ Xá

Nghị quyết số 64 của Hội đồng nhân dân thị trấn Hồ Xá ngày 14/1/2021

15

Nhà Văn Hóa Khu phố 7

UBND TT Hồ Xá

0,21

TT Hồ Xá

Nghị quyết số 64 của Hội đồng nhân dân thị trấn Hồ Xá ngày 14/1/2021

16

Nhà Văn Hóa khu phố Phú Thị Đông

UBND TT Hồ Xá

0,54

TT Hồ Xá

Nghị quyết số 64 của Hội đồng nhân dân thị trấn Hồ Xá ngày 14/1/2021

17

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Cửa Tùng

UBND thị trấn Cửa Tùng

5,40

TT. Cửa Tùng

Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND thị trấn Cửa Tùng ngày 30/12/2020

18

Khu dân cư thôn Tân An

UBND xã Vĩnh Giang

0,55

xã Vĩnh Giang

Nghị quyết số 59 ngày 08/1/2021 của HĐND xã Vĩnh Giang về việc thông qua kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021

19

Khu dân cư thôn Thủy Trung

UBND xã Trung Nam

5,00

xã Trung Nam

Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/1/2021 của HĐND xã

20

Khu dân cư thôn Rào Trường

UBND xã Vĩnh Hà

1,15

xã Vĩnh Hà

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21/3/2021 của Hội đồng nhân dân xã

21

Khu vực sân vận động khu phố 7, thị trấn Hồ Xá

UBND thị trấn Hồ Xá

0,13

TT Hồ Xá

Nghị Quyết 209/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND huyện

22

Khu dân cư thôn Tiên An 1

UBND xã Vĩnh Sơn

1,30

Xã Vĩnh Sơn

Nghị quyết số: 120/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 của HĐND huyện

23

Cơ sở hạ tầng khu dân cư Tân An, xã Hiền Thành

UBND xã Hiền Thành

1,03

Xã Hiền Thành

Nghị quyết số: 201/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND huyện Vĩnh Linh

24

Khu dân cư thôn Liêm Công Tây

UBND xã Hiền Thành

2,40

Xã Hiền Thành

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND xã Hiền Thành

V

Huyện Gio Linh

 

199,93

 

 

1

Phát triển điểm dân cư Thị trấn Gio Linh

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

4,50

Thị trấn Gio Linh

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

2

Phát triển điểm dân cư Thị trấn Cửa Việt

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

3,50

Thị trấn Cửa Việt

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

3

Phát triển điểm dân cư xã Gio An

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

2,00

Xã Gio An

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

4

Phát triển điểm dân cư xã Phong Bình

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

4,07

Xã Phong Bình

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

5

Phát triển điểm dân cư xã Gio Hải

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

5,00

Xã Gio Hải

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

6

Phát triển điểm dân cư xã Gio Quang

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

3,50

Xã Gio Quang

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

7

Phát triển điểm dân cư xã Hải Thái

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

2,86

Xã Hải Thái

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

8

Phát triển điểm dân cư xã Gio Việt

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

2,7

Xã Gio Việt

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

9

Phát triển điểm dân cư xã Trung Hải

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

1,35

Xã Trung Hải

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

10

Phát triển điểm dân cư xã Trung Sơn

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

3,50

Xã Trung Sơn

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

11

Phát triển điểm dân cư xã Linh Trường

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

1,50

Xã Linh Trường

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

12

Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - HCM (hầm chui) và khu tái định cư

Bộ GTVT

0,51

TT Gio Linh, xã Gio Châu

QĐ 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải

13

Xây dựng trường mầm non xã Gio Mai

UBND huyện Gio Linh

0,3

Xã Gio Mai

Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 của HĐND huyện

14

Quy hoạch mở rộng Di tích Lăng mộ cụ Lâm Hoàng

UBND huyện Gio Linh

0,12

Xã Gio An

Quyết định số: 3275/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện

15

Xây dựng bãi rác và xử lý rác thải (Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt)

UBND huyện Gio Linh

10,10

Xã Hải Thái

Quyết định số: 3275/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện

16

Cụm công trình Khe Mước - Bến Than (đợt 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4

154,42

Huyện Gio Linh

QĐ số: 4387/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đợt 1 chấp thuận thu hồi 128,93 ha tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 tại xã Linh Thượng, Vĩnh Trường)

VI

Huyện Triệu Phong

 

67,83

 

 

1

Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước

Đấu thầu dự án

67,83

Xã Triệu Ái

Công văn số: 3863/UBND-CN ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh

VII

Huyện Hải Lăng

 

194,49

 

 

1

Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng

Ban Quản lý khu kinh tế

130

Xã Hải Ba, Hải An

Thông báo số 107a/TB-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh

2

Tuyến kênh nắn dòng và đường công vụ vào tuyến kênh nắn dòng thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1

Công ty điện lực Quốc tế Thái Lan EGATi

16,67

Xã Hải Dương, Hải Khê, Hải Quế

QĐ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi số 4793/QĐ-CT ngày 7/12/2016 của Bộ Công Thương

3

XD trạm y tế Thị trấn

UBND thị trấn Diên Sanh

0,17

Thị trấn Diên Sanh

QĐ số 710/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư

4

XD trạm y tế xã Hải Ba

UBND xã Hải Ba

0,16

Xã Hải Ba

QĐ số 710/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư

5

Mở rộng khu dân cư Khóm 1

UBND thị trấn Diên Sanh

0,74

Thị trấn Diên Sanh

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND thị trấn Diên Sanh

6

Khu đô thị Lương Định Của, Phan Châu Trinh

UBND thị trấn Diên Sanh

0,78

Thị trấn Diên Sanh

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND thị trấn Diên Sanh

7

Mở rộng điểm dân cư phía Đông đường Nguyễn Trãi

UBND thị trấn Diên Sanh

0,18

Thị trấn Diên Sanh

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND thị trấn Diên Sanh

8

Đấu giá QSD đất ở Xóm Hòa, khóm 1 và các lô đất lẻ

UBND thị trấn Diên Sanh

4,37

Thị trấn Diên Sanh

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND thị trấn Diên Sanh

9

Khu đô thị phía Tây đường Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

1,97

Thị trấn Diên Sanh

QĐ chủ trương đầu tư số 761/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Hải Lăng

10

Tuyến nối đường Võ Văn Kiệt TX Quảng Trị với đường tránh QL1A đoạn qua xã Hải Phú

UBND thị xã Quảng Trị

0,59

Xã Hải Phú

Thông báo số 40-TB/TU ngày 14/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị

11

Khu dân cư xã Hải Chánh (đấu giá QSD đất)

UBND xã Hải Chánh

1,04

Xã Hải Chánh

QĐ số 263/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND xã Hải Chánh

12

Khu dân cư xã Hải Sơn (đấu giá QSD đất)

UBND xã Hải Sơn

1,45

Xã Hải Sơn

QĐ số 53a/QĐ-UBND ngày 05/6/2021 của UBND xã Hải Chánh

13

Khu dân cư xã Hải Quy (đấu giá QSD đất)

UBND xã Hải Quy

1,09

Xã Hải Quy

QĐ số 57/QĐ-UBND ngày 6/5/2021 của UBND xã Hải Quy

14

Khu dân cư xã Hải Hưng (Đấu giá quyền sử dụng đất)

UBND xã Hải Hưng

2,99

Xã Hải Hưng

QĐ số 448/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Hải Lăng

15

Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)

Ban quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện

27,50

Xã Hải An

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh

16

Trạm Y tế xã Hải Chánh

Sở Y tế Quảng Trị

0,19

Xã Hải Chánh

QĐ số: 977/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh

17

Khu dân cư xã Hải Lâm (đấu giá)

UBND xã Hải Lâm

2,24

Xã Hải Lâm

QĐ số: 111/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND xã

18

Trường mầm non xã Hải Hòa

UBND xã Hải Hòa (Xã Hải Phong mới)

0,11

Xã Hải Phong

QĐ số: 185/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND huyện Hải Lăng

19

Khu dân cư xã Hải Định (đấu giá)

UBND xã Hải Định

2,25

Xã Hải Định

QĐ số: 756/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện Hải Lăng

VIII

Huyện Đakrông

 

27,10

 

 

1

Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2

Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp - THC

9,20

Xã Hướng Hiệp

QĐ số 1927/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh

2

Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3

Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp - THC

17,90

Xã Hướng Hiệp

QĐ số 1928/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh

IX

Huyện Hướng Hóa

 

34,41

 

 

1

Trạm quản lý bảo vệ rừng Trĩa

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông

0,16

Xã Hướng Sơn

Quyết 1168/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh

2

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh

UBND thị trấn Khe Sanh

10,00

TT Khe Sanh

Nghị quyết số: 59/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện

3

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo

UBND thị trấn Lao Bảo

9,96

TT Lao Bảo

Nghị quyết số: 59/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện

4

Dự án điện gió Hướng Linh 5

Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 5

14,29

Xã Hướng Linh

QĐ số 1929/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh

 

Cộng

 

1063,63

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ TRONG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó

Vị trí, địa điểm

Căn cứ

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

Thị xã Quảng Trị

 

12,56

12,56

 

 

 

 

1

Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị (Đường giao thông Võ Văn Kiệt)

UBND thị xã Quảng Trị

2,49

2,49

 

 

Phường 3

Nghị Quyết 113/NQ-HĐND ngày 04/6/2021 của HĐND thị xã Quảng Trị

2

Cầu qua kênh Nam Thạch Hãn

UBND thị xã Quảng Trị

0,10

0,10

 

 

Phường 2

QĐ số 1210/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh

3

Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt

UBND thị xã Quảng Trị

9,97

9,97

 

 

Phường 3

Nghị Quyết số 111/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND thị xã Quảng Trị

II

Huyện Vĩnh Linh

 

19,83

15,32

4,51

 

 

 

1

Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây, miền Đông huyện Vĩnh Linh đến QL1A

UBND huyện Vĩnh Linh

0,70

0,70

 

 

Xã Vĩnh Long

QĐ 2259/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh QT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh đến QL1

2

Xây dựng đường DT 571 đoạn từ UBND xã Vĩnh Ô đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đường Hồ Chí Minh nhánh Đông nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây)

UBND tỉnh Quảng Trị

6,76

2,25

4,51

 

Xã Vĩnh Ô

NQ số 59 ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh

3

Khu đô thị Tây Nam Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Vĩnh Linh

7,20

7,2

 

 

TT Hồ Xá

Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh

4

Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh

2,20

2,20

 

 

TT Hồ Xá

Nghị Quyết 01 ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị

5

Nhà Văn Hóa khu phố Hòa Phú

UBND Thị trấn Hồ Xá

0,3

0,3

 

 

TT Hồ Xá

Nghị quyết số 64 của Hội đồng nhân dân thị trấn Hồ Xá ngày 14/1/2021

6

Nhà Văn Hóa khu phố Phú Thị Đông

UBND Thị trấn Hồ Xá

0,54

0,54

 

 

TT Hồ Xá

Nghị quyết số 64 của Hội đồng nhân dân thị trấn Hồ Xá ngày 14/1/2021

7

Khu Motel phục vụ khách du lịch

Hộ gia đình, cá nhân

0,1

0,1

 

 

TT Hồ Xá

Văn bản số 481/UBND-VX ngày 04/2/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu Motel phục vụ khách du lịch

8

Khu dân cư thôn Liêm Công Tây

UBND xã Hiền Thành

2,03

2,03

 

 

Xã Hiền Thành

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND xã Hiền Thành

III

Huyện Gio Linh

 

4,8

4,80

 

 

 

 

1

Phát triển điểm dân cư xã Gio Quang

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

2,20

2,20

 

 

Gio Quang

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

2

Phát triển điểm dân cư xã Gio Việt

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

0,80

0,80

 

 

Gio Việt

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

3

Phát triển điểm dân cư xã Trung Hải

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

0,50

0,50

 

 

Trung Hải

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

4

Phát triển điểm dân cư xã Trung Sơn

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

0,30

0,30

 

 

Trung Sơn

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

5

Phát triển điểm dân cư Thị trấn Gio Linh

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện

1,00

1,00

 

 

TT Gio Linh

Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện giao dự toán thu, chi ngân sách

IV

Huyện Hải Lăng

 

15,91

2,95

12,96

 

 

 

1

Tuyến kênh nắn dòng và đường công vụ vào tuyến kênh nắn dòng thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1

BQL Khu kinh tế

12,06

 

12,06

 

Xã Hải Dương, Hải Khê, Hải Quế

QĐ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi số 4793/QĐ-CT ngày 7/12/2016 của Bộ Công Thương

2

Xây dựng Trạm y tế xã Hải Ba

UBND xã Hải Ba

0,14

0,14

 

 

Xã Hải Ba

QĐ số 710/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư

3

Tuyến nối đường Võ Văn Kiệt TXQT với đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Phú

UBND huyện Hải Lăng

0,59

0,59

 

 

Xã Hải Phú

Thông báo số 40-TB/TU ngày 14/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị

4

Khu dân cư xã Hải Sơn (đấu giá QSD đất)

UBND xã Hải Sơn

0,65

0,65

 

 

 

 

5

Khu dân cư xã Hải Hưng (Đấu giá quyền sử dụng đất)

UBND xã Hải Hưng

1,00

0,10

0,90

 

 

 

6

Khu dân cư xã Hải Định (đấu giá)

UBND xã Hải Định

1,47

1,47

 

 

 

QĐ số: 756/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện Hải Lăng

V

Huyện Cam Lộ

 

19,15

19,15

 

 

 

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị từ đường Lê Lợi đến đường Dương Văn An, thị trấn Cam Lộ (Giai đoạn 2)

UBND thị trấn Cam Lộ

1,20

1,20

 

 

Thị trấn Cam Lộ

Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND huyện Cam Lộ

2

Sửa chữa nâng cấp tuyến đường khu phố 4 - Thị trấn Cam Lộ (Đường Trần Phú kéo dài)

UBND huyện Cam Lộ

2,82

2,82

 

 

Thị trấn Cam Lộ

Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Cam Lộ

3

Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Hoa

UBND huyện Cam Lộ

1,50

1,50

 

 

Xã Thanh An

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04 ngày 12 năm 2020 của HĐND huyện Cam Lộ

4

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Khu phố 4, thị trấn Cam Lộ (giai đoạn 3)

UBND huyện Cam Lộ

2,00

2,00

 

 

TT Cam Lộ

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ

5

Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng kinh tế trọng điểm huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

2,40

2,40

 

 

Xã: Cam Tuyền, Cam Thanh, Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND huyện

6

Đường liên xã thị trấn Cam Lộ - Cam Thành

UBND huyện Cam Lộ

1,00

1,00

 

 

Xã Cam Thành, TT Cam Lộ

QĐ số 1444/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện

7

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

UBND huyện Cam Lộ

0,70

0,70

 

 

TT Cam Lộ

Nghị quyết số: 44/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 của HĐND huyện

8

Đường Dương Văn An (kéo dài), thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ

UBND huyện

5,00

5,00

 

 

TT Cam Lộ

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

9

Xây dựng CSHT khu dân cư phía Bắc cầu Sông Hiếu (giai đoạn 2)

UBND xã Thanh An

2,53

2,53

 

 

Xã Thanh An

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/08/2020 của HĐND huyện Cam Lộ

VI

Huyện Đakrông

 

0,90

 

0,90

 

 

 

1

Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2

CTCP Điện gió Hướng Hiệp - THC

0,45

 

0,45

 

Xã Hướng Hiệp

QĐ số 1927/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh

2

Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3

CTCP Điện gió Hướng Hiệp - THC

0,45

 

0,45

 

Xã Hướng Hiệp

QĐ số 1928/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh

VII

Huyện Hướng Hóa

 

2,30

 

2,30

 

 

 

1

Dự án điện gió Hướng Linh 5

Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 5

2,30

 

2,30

 

Xã Hướng Linh

QĐ số 1929/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh

VII

Huyện Đảo Cồn Cỏ

 

0,27

 

0,27

 

 

 

1

Mở rộng trụ sở công an huyện Đảo Cồn Cỏ

 

0,27

 

0,27

 

 

QĐ số: 1145/QĐ-BCA-H02 ngày 24/02/2021 của Bộ Công an tỉnh

 

Cộng

 

75,72

54,78

20,94

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 140/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đăng Quang
Ngày ban hành: 30/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 140/NQ-HĐND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487828