• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đội tuyên truyền lưu động


 

Nghị quyết 141/2014/NQ-HĐND quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về Nghị quyết 141/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2014/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CỦA TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5148/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động của tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi áp dụng: Các hoạt động tuyên truyền lưu động, hoạt động nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố.

b) Đối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viên trong và ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động, các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố.

2. Định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập và bồi dưỡng biểu diễn

a) Định mức hoạt động:

TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

Tối đa 140 buổi

Tối đa 120 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi và tham gia hội thi

Tối đa 02 cuộc

Tối đa 02 cuộc

3

Biên tập chương trình thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền

Tối đa 12 tài liệu

Tối đa 12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

Tối đa 02 lớp

Tối đa 02 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Tối đa 06 chương trình

Tối đa 06 chương trình

b) Mức chi cho hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động:

- Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: 48.000 đồng/người/01 buổi. Số buổi luyện tập tối đa cho 01 chương trình mới là 10 buổi.

- Mức bồi dưỡng biểu diễn:

+ Đối với vai chính: 78.000 đồng/người/01 buổi

+ Đối với các vai khác: 60.000 đồng/người/01 buổi

c) Mức chi cho hoạt động của thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng: Mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn bằng 02 lần mức chi bồi dưỡng, luyện tập đối với tuyên truyền viên Đội Tuyên truyền lưu động.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện;

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 141/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 141/2014/NQ-HĐND

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262169