• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản pháp luật về Tổ chức hoạt động và quản lý hội

 

Nghị quyết 142/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020

Tải về Nghị quyết 142/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/NQ-HĐND

 Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI CÓ TÍNH ĐẶC THÙ; THỐNG NHẤT SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP , ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ nghị định 68/2000/NĐ-CP , ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 4647/BNV-TCBC, ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Điện Biên năm 2020.

Xét Tờ trình số 3521/TTr-UBND, ngày 29 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 74/BC- HĐND, ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020, cụ th như sau:

1. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên là 21.069 người;

2. Số lượng người làm việc trong 03 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên là 83 người;

3. Số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên là 64 người;

(Có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020, là 1.153 người.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 142/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên)

SỐ TT

TÊN ĐƠN VỊ

Giao số lượng người làm việc năm 2020

Ghi chú

 

 

1

2

3

4

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

21.216

 

 

TỔNG CỘNG (A+B+C)

21.152

 

 

TỔNG CỘNG SỰ NGHIỆP TỰ CHỦ MỘT PHẦN, NSNN CHI TRẢ (A+B):

21.069

 

 

A

SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH

6.464

 

 

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

1.955

 

 

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật ĐB

143

 

 

3

Trường Cao đẳng nghề

117

 

 

4

Sở Y tế

3.200

 

 

5

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

300

 

 

6

Đài Phát thanh - TH tỉnh

112

 

 

7

Sở Nông nghiệp - PTNT

171

 

 

8

Sở Giao thông Vận tải

28

 

 

9

Sở Lao động - TBXH

148

 

 

10

Sở Tư pháp

35

 

 

11

Sở Công Thương

34

 

 

12

Văn phòng UBND tỉnh

48

 

 

13

Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

11

 

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

69

 

 

15

Sở Xây dựng

31

 

 

16

Sở Thông tin và Truyền thông (TT CNTT - TT)

19

 

 

17

Sở Khoa học và Công nghệ

22

 

 

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Trung tâm Xúc tiến đầu tư)

11

 

 

19

Ban QLDA Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên

10

 

 

B

CẤP HUYỆN

14.605

 

 

I

Thành phố Điện Biên Phủ

1.046

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

958

 

 

2

Sự nghiệp khác

88

 

 

II

Thị xã Mường Lay

392

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

320

 

 

2

Sự nghiệp khác

72

 

 

III

Huyện Điện Biên

2.533

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

2.430

 

 

2

Sự nghiệp khác

103

 

 

IV

Huyện Điện Biên Đông

1.831

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

1.749

 

 

2

Sự nghiệp khác

82

 

 

V

Huyện Mường Chà

1.587

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

1.491

 

 

2

Sự nghiệp khác

96

 

 

VI

Huyện Mường Nhé

1.251

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

1.179

 

 

2

Sự nghiệp khác

72

 

 

VII

Huyện Tuần Giáo

2.046

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

1.957

 

 

2

Sự nghiệp khác

89

 

 

VIII

Huyện Tủa Chùa

1.249

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

1.156

 

 

2

Sự nghiệp khác

93

 

 

IX

Huyện Mường Ảng

1.085

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

994

 

 

2

Sự nghiệp khác

91

 

 

IX

Huyện Nậm Pồ

1.585

 

 

1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

1.523

 

 

2

Sự nghiệp khác

62

 

 

C

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ CHỦ, TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN:

83

 

 

1

Ban QLDA các công trình Giao thông

32

 

 

2

Ban QLDA các công trình DD&CN

32

 

 

3

Ban QLDA các công trình NN&PTNT

19

 

 

D

HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

64

 

 

1

Hội Chữ thập đỏ

18

 

 

2

Hội Văn học NT

12

 

 

3

Liên minh các HTX

18

 

 

4

Hội Khuyến học

1

 

 

5

Hội Luật gia tỉnh

8

 

 

6

Hội Đông y tỉnh Điện Biên

2

 

 

7

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi

1

 

 

8

Văn phòng Hội Nhà báo

3

 

 

9

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

1

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 142/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 06/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 142/NQ-HĐND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438750