• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


 

Nghị quyết 143/NQ-HĐND năm 2015 đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La - Đợt 1

Tải về Nghị quyết 143/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/NQ- HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN YÊN CHÂU, HUYỆN YÊN CHÂU - ĐỢT 1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Điều 17, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 339/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu - đợt 1; Báo cáo thẩm tra số 592/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 03 tuyến đường, 03 tuyến phố thuộc thị trấn Yên Châu

1. Tên đường: 8 - 5; Hương Xoài; 20 - 11 (có Biểu số 01 kèm theo).

2. Tên phố: Chu Văn An; Hoa Ban; Nguyễn Văn Huyên (có Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VPCTN, VPCP;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ VHTT&DL; Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT huyện uỷ, thành uỷ; HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, PC (450b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Biểu 01

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THUỘC THỊ TRẤN YÊN CHÂU - ĐỢT I

(Kèm theo Nghị quyết số 143/HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Tên thường gọi

Điểm đầu - Điểm cuối

Tên đường đặt mới

1

Quốc lộ 6

Km 240 + 500 QL 6 - Km 237 + 300 QL 6

8 - 5

2

Quốc lộ 6

Km 240 + 500 QL 6 - Km 242 + 500 QL 6

Hương Xoài

3

Quốc lộ 6 - Sân vận động

Km 240 + 500 QL 6 - Đầu cầu đi Hồ Chiềng Khoi

20 - 11

 

Biểu 02

ĐẶT TÊN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN YÊN CHÂU - ĐỢT I

(Kèm theo Nghị quyết số 143/HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Tên thường gọi

Điểm đầu - Điểm cuối

Tên phố đặt mới

1

Quốc lộ 6 - Trường THPT Yên châu

Km 240 + 500 QL 6 - Trường THPT Yên Châu

Chu Văn An

2

Quốc lộ 6 - Trường THPT Yên Châu

Km 240 QL 6 - Ngã tư Trường THPT Yên Châu

Hoa Ban

3

Đường đi bản Bắt Đông

Ngã ba Trạm khuyến nông - Ngã ba đường đi bản Bắt Đông

Nguyễn Văn Huyên

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 143/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 143/NQ-HĐND

2.015

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301689