• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2020 về báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 147/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11674/BTC-NSNN ngày 24 tháng 9 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính phủ đồng ý nội dung Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11674/BTC-NSNN nêu trên.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo nêu trên trình Quốc hội theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TNMT, TP, XD;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg các Vụ: PL, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 147/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 147/NQ-CP

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454816