• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2020/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN VÀ HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NẠN NHÂN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2013/NĐ-CP NGÀY 11/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Xét Tờ trình số: 21/TTr-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-VHXH ngày 08/7/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người, như sau:

1. Mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân

a) Chế độ công tác phí, hội nghị: Mức chi quy định tại Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân: Mức chi quy định tại Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 17/9/2019 của HĐND tỉnh Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do ngân sách địa phương đảm bảo toàn bộ kinh phí và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

c) Tập huấn nghiệp vụ: Mức chi quy định tại Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác bồi dường cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

d) Hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân 200.000 đồng/người/ngày.

2. Mức hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân

a) Hỗ trợ nạn nhân trong thời gian lưu trú tại Trung tâm công tác xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân:

- Tiền ăn 60.000 đồng/người/ngày (thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng).

- Mua quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết 500.000 đồng/người.

- Hỗ trợ tiền thuốc, khám chữa bệnh: 200.000 đồng/người.

- Mai táng phí khi đối tượng qua đời: Áp dụng như đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội.

b) Hỗ trợ cho nạn nhân trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả: Tiền ăn đi đường cho nạn nhân 100.000 đồng/người/ngày.

c) Hỗ trợ học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu:

- Hỗ trợ học nghề: Chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo quy định hiện hành của tỉnh.

- Hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú: 3.000.000 đồng/người (hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và được công nhận theo quy định hiện hành của nhà nước).

3. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

4. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10/7/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính; Công an; LĐ-TB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở: Tài chính; Công an; LĐTBXH; KBNN tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 10/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448595