• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Nghị quyết 15/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Về số lượng kỳ họp thường lệ: Năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI tổ chức họp 02 kỳ (Kỳ họp thứ sáu và Kỳ họp thứ bẩy).

2. Chương trình các kỳ họp thường lệ: Căn cứ vào các quy định của pháp luật, thực tế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ sáu và Kỳ họp thứ bẩy của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Thời gian tiến hành kỳ họp thường lệ:

- Kỳ thứ sáu: dự kiến từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018.

- Kỳ thứ bẩy: dự kiến từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 15/NQ-HĐND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380774