• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


 

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII

Tải về Nghị quyết 15/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2019 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII;

Trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Thông qua Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 bao gồm các hoạt động giám sát sau đây:

1) Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp huyện; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện;

2) Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3) Trực tiếp tiến hành giám sát chuyên đề: Việc thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động khi bị thu hồi đất từ năm 2014 - 2018.

4) Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

5) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12 (báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019); việc tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 (báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019); việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

6) Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện và thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 2

1) Giao Ban Văn hóa Xã hội phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động khi bị thu hồi đất từ năm 2014 - 2018.

2) Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3) Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như khoản 3 Điều 2;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
Ngày ban hành: 14/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 15/NQ-HĐND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407168