• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


 

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2014 về đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tải về Nghị quyết 15/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên một số đường, công trình công cộng thành phố Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-VHXH ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên một số đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Bình, cụ thể như sau:

1. Đặt tên đường (gồm 02 tuyến đường):

- Đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Võ Nguyên Giáp.

- Đặt tên công trình công cộng (gồm 02 cầu):

- Cầu Bo, cầu Phúc Khánh.

(Có phụ lục đặt tên một số đường, công trình công cộng Thành phố Thái Bình kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XV, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT Thành ủy;
- TT HĐND, UBND huyện, Thành phố;
- Lưu: VTVP, PCTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hồi đồng nhân dân tỉnh Thái Bình).

I. Đặt tên đường (gồm 02 tuyến đường):

1. Đường Nguyễn Đức Cảnh:

Điểm đầu: Nút giao đường Nắn Cải (giáp công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Bình), điểm cuối: Nút giao đường Long Hưng. Đường thuộc địa bàn phường Hoàng Diệu.

Nguyễn Đức Cảnh: Là người lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, quê Diêm Điền, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Đường Võ Nguyên Giáp:

Điểm đầu: Nút giao đường vành đai phía Nam (xã Đông Mỹ), điểm cuối Chân dốc cầu Độc Lập. Đường thuộc địa bàn phường Hoàng Diệu.

Võ Nguyên Giáp: Là Đại tướng, Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam thời chống Pháp, chống Mỹ, người chỉ huy đánh thắng quân Pháp tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

II. Đặt tên công trình công cộng (gồm 02 cầu):

1. Cầu Bo: Thuộc phường Lê Hồng Phong.

Câu Bo (Cầu Độc Lập cũ): Nằm trên đường Hai Bà Trưng qua sông Trà Lý.

2. Cầu Phúc Khánh: Thuộc phường Phú Khánh.

Cầu Phúc Khánh: Là cầu trên đường Doãn Khuê qua sông Bari.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 15/NQ-HĐND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240413