• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

Tải về Nghị quyết 152/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 8939/TTr-UBND.ĐC ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 1.620 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 152/NĐ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích
(ha)

Ghi chú

 

Tổng toàn tỉnh có 1.620 công trình dự án, sử dụng 6.290,40 ha đất các loại

 

 

I

Thành phố Vinh

 

 

 

1

Xây dựng Đường 24m xã Hưng Lộc đoạn nối từ TL535 đến đường Phạm Đình Toái

Xã Hưng Lộc,
Xã Nghi Phú

13,83

 

2

Nâng cấp và mở rộng đường vào Trung tâm xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,11

 

3

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,26

 

4

Xây dựng đường tránh lũ phục vụ nhân dân sơ tán lũ, lụt tại khối Vĩnh Mỹ

Phường Vinh Tân

0,32

 

5

Xây dựng Nút giao khác mức giữa QL46 với đường sắt Bắc Nam

Phường Cửa Nam

0,28

Đã thi công xong, chưa hoàn thành thu hồi đất

6

Xây dựng đường Tân Phúc (Nối đoạn đường Tân Phúc với Đ.Nguyễn Khánh Toàn)

Phường Hưng Phúc

0,01

 

7

Hệ thống tường rào đường công vụ hàng không Vinh

Xã Nghi Ân,
Xã Nghi Liên

26,48

 

8

Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 535

Xã Nghi Đức,
Xã Hưng Lộc

0,04

 

9

Xây dựng mương thoát nước Bàu Đông, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

3,01

 

10

Di chuyển, nâng cao đường điện cao thế 110KV đoạn qua khối 1, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,02

 

11

Xây dựng nhà tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, sân vân động phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,28

 

12

Mở rộng khuôn viên nhà bia tưởng niệm

Phường Trung Đô

0,05

 

13

Xây dựng trung tâm y tế phường Hà Huy Tập

Phường Hà Huy Tập

0,25

 

14

Xây dựng TT kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm và Thực phẩm Nghệ An

Xã Nghi Phú

2,00

0

15

Xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế

Xã Nghi Ân

5,00

0

16

Xây dựng Bệnh viện Đông y chất lượng cao

Xã Nghi Phú

4,00

0

17

Xây dựng Bệnh viện dưỡng lão

Xã Nghi Ân

4,00

0

18

Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu

Xã Nghi Liên,
 Xã Nghi Kim

5,05

 

19

Xây dựng Trường mầm non Cửa Nam

Phường Cửa Nam

0,33

 

20

Xây dựng Trường tiểu học Cửa Nam 2

Phường Cửa Nam

0,26

 

21

Mở rộng Trường mầm non Hồng Sơn

Phường Hồng Sơn

0,17

 

22

Mở rộng khuôn viên Trường mầm non Việt Lào

Phường Trung Đô

0,18

 

23

Xây dựng Trường Mầm non Nắng Mai

Phường Trung Đô

0,71

 

24

Mở rộng trường Tiểu học Trường Thi

Phường Trường Thi

0,42

 

25

Phục hồi và tôn tạo di tích Văn Miếu Nghệ An tại phường Hồng Sơn

Phường Hồng Sơn

1,02

 

26

Mở rộng Chùa Cần Linh (di tích lịch sử quốc gia)

Phường Cửa Nam

1,92

 

27

Mở rộng Sân Vận Động Xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,50

 

28

Xây dựng Chợ Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,46

 

29

Đất ở xen dắm xã Hưng Chính (xóm 5, 4, 6, 7)

Xã Hưng Chính

1,54

 

30

Đất ở xen dắm xóm 2, xóm 3, xã Hưng Chính

Xã Hưng Chính

2,39

 

31

Khu đất nhà ở TT CTCP 22/12

Xã Hưng Chính

0,85

 

32

Đất ở xen dắm xóm Trung Thuận xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,82

 

33

Đất ở xen dắm xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,57

 

34

Đất ở xen dắm xóm Yên Xá, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,28

 

35

Đất ở xen dắm xóm Yên Xá, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,10

 

36

Đất ở xen dắm xóm Yên Xá, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,62

 

37

Đất ở Tái Định Cư Xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

2,98

 

38

Đất ở xen dắm xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

1,20

 

39

Đất ở xen dắm xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,53

 

40

Đất ở xen dắm xóm Phong Quang, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,84

 

41

Đất ở xen dắm Xóm Thuận 1 (vị trí 1), xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,09

 

42

Đất ở xen dắm Xóm Thuận 1 (vị trí 2), xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,03

 

43

Đất ở xen dắm xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,19

 

44

Đất ở xen dắm xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,06

 

45

Đất ở xen dắm xóm Phong Yên, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,60

 

46

Khu đất tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

4,00

 

47

Khu Tập Thể Bệnh viện Đa khoa Nghệ An

Xã Hưng Lộc

0,31

 

48

Xây dựng cơ sở HT khu TĐC di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

3,77

 

49

Chia lô đất ở xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc (vị trí 3)

Xã Hưng Lộc

4,96

 

50

Chia lô đất ở dân cư và hạ tầng công cộng phục vụ dân cư hai bên đường 24m

Xã Hưng Lộc

8,09

 

51

Đất ở xen dắm xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

2,59

 

52

Đất ở xen dắm xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

0,57

 

53

Đất ở xen dắm xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc (vị trí 2)

Xã Hưng Lộc

0,74

 

54

Đất ở xen dắm xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc (vị trí 4)

Xã Hưng Lộc

0,94

 

55

Chia lô đất ở để đấu giá tại xứ đồng Nương Đông, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

0,81

 

56

Đất ở xen dắm xóm Mậu Đơn, xã Hưng Lộc (vị trí 1)

Xã Hưng Lộc

0,98

 

57

Chia lô đất ở xóm Kim Mỹ, xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

1,07

 

58

Chia lô đất ở xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

0,49

 

59

Đất ở xen dắm xóm Xuân Bình 13, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,28

0

60

Đất ở xen dắm xóm Xuân Bình 13, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,67

0

61

Đất ở xen dắm xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

1,33

0

62

Đất ở xen dắm xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,06

0

63

Đất ở xen dắm xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,30

0

64

Đất ở xen dắm khu đất thu hồi của Công ty Lũng Lô

Xã Nghi Đức

2,57

0

65

Chia lô đất ở xóm 10, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

4,77

0

66

Đất ở xen dắm xóm 6, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

1,13

0

67

Chia lô đất ở xóm 5, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

2,87

0

68

Đất ở dân cư tại xóm 1, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

2,55

 

69

Đất ở dân cư tại xóm 11, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

5,42

 

70

Đất ở dân cư tại xóm 3, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

5,02

 

71

Khu TĐC phục vụ công tác GPMB mở rộng QL 1A tại xóm 5, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

6,26

 

72

Đất ở xen dắm xóm 6, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,03

 

73

Khu đất tái định cư tại xóm 5, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

4,33

 

74

Đất ở dân cư tại xóm 18A, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

2,83

 

75

Đất ở xen dắm trong khu dân cư xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,54

 

76

Đất ở xen dắm (01 lô tại xóm 5, xã Nghi Phú)

Xã Nghi Phú

0,03

 

77

Đất ở tái định cư tại xóm 13, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,60

 

78

Đất ở tái định cư tại xóm 17, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,30

 

79

Chia lô đất ở xen dắm xóm 16, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,09

 

80

Đất ở dân cư tại xóm 8, xã Nghi Phú (Nam Trường Tật học)

Xã Nghi Phú

1,32

 

81

Khu tập thể Cục dự trữ Nhà nước sang đất ở dân cư

Xã Nghi Phú

0,24

 

82

Khu tập thể Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật sang đất ở dân cư

Xã Nghi Phú

0,28

 

83

Chia lô đất ở xóm 10, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,99

 

84

Chia lô đất ở dân cư Đồng Tran, Đồng Bói, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

2,63

 

85

Chia lô đất ở tái định cư xóm 24, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,11

 

86

Đất ở xen dắm xã Nghi Phú (xóm 13, 15, 9, xã Nghi Phú)

Xã Nghi Phú

0,70

 

87

Đất ở xen dắm trong khu dân cư tại các xóm, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

1,04

 

88

Chia lô đất ở TĐC phục vụ GPMB đường 72m tại xóm 16, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,39

 

89

Khu nhà ở chung cư và liền kề cho CBCS Công an tỉnh

Xã Nghi Phú

3,53

 

90

Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng vui chơi giải trí

Bến Thủy, Trung Đô

13,87

0,00

91

Khu dân cư Gold Đất Việt

Xã Nghi Phú

1,74

0,00

92

Xây dựng khu chung cư và nhà ở liền kề tại khối 3, phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

0,98

0

93

Khu Dịch vụ và nhà ở XH phía Tây phường Cửa Nam

Phường Cửa Nam

2,87

0

94

Khu nhà ở liền kề Công ty CP Tiến Lực

Phường Cửa Nam

0,82

0

95

Khu thương mại Dịch vụ và nhà ở tại phường Hưng Bình

Phường Hưng Bình

3,18

0

96

Khu đô thị Bắc Nghi Kim

Xã Nghi Kim

18,24

0

97

Khu đô thị Đại Thành

Xã Nghi Kim

7,18

0

98

Dự án cải tạo khu B, khu chung cư Quang Trung

Phường Quang Trung

3,27

0

99

Dự án cải tạo khu C, khu chung cư Quang Trung

Phường Quang Trung

3,47

0

100

Đất ở xen dắm để giao đất định giá Phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

0,02

0

101

Đất ở TĐC để giải quyết khu tập thể (khu vực đường Nguyễn Văn Giao, khối 5)

Phường Bến Thủy

0,12

0

102

Đất ở TĐC để giải quyết khu tập thể (khu vực Dăm Đền thuộc khối 1 và 2)

Phường Bến Thủy

0,45

0

103

Đất ở TĐC để giải quyết khu tập thể (khu vực trước nhà thờ họ Đinh thuộc khối 1)

Phường Bến Thủy

0,10

0

104

Khu Chi cục Thú y Nghệ An

Phường Cửa Nam

0,01

0

105

Khu Tập thể Công Nghệ Phẩm

Phường Cửa Nam

0,50

0

106

Khu Tập thể Công trường 3

Phường Cửa Nam

0,28

0

107

Đất ở xen dắm phường Cửa Nam (khối 13, 15, 6B)

Phường Cửa Nam

0,28

1/0/1900

108

Khu nhà ở khối 13, phường Cửa Nam

Phường Cửa Nam

0,33

0

109

Chỉnh trang khu dân cư khối 6, phường Đội Cung

Phường Đội Cung

0,04

0

110

Khu tập thể Điện cơ số 2

Phường Đội Cung

0,05

0

111

Khu tập thể Xuất nhập khẩu Việt Lào

Phường Đội Cung

0,11

0

112

Đất ở xen dắm phường Đội Cung (khối 11, 6, 8)

Phường Đội Cung

0,27

0

113

Chia lô đất ở khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh (phía bắc nhà văn hóa khối)

Phường Đông Vĩnh

0,99

0

114

Chia lô đất ở khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh (3 vị trí)

Phường Đông Vĩnh

3,55

0

115

Đất ở xen dắm phường Hà Huy Tập (các khối: Yên Hòa, khối 8, Yên Toàn)

Phường Hà Huy Tập

0,06

0

116

Chia lô đất ở xen dắm phường Hà Huy Tập (khối Yên Sơn)

Phường Hà Huy Tập

0,06

0

117

Chia lô đất ở xen dắm phường Hà Huy Tập (khối Yên Toàn)

Phường Hà Huy Tập

0,08

0

118

Đất ở xen dắm phường Hà Huy Tập (các khối: 13, 15, 16, 17)

Phường Hà Huy Tập

0,07

0

119

Khu tập thể Hữu Nghị

Phường Hồng Sơn

0,21

0

120

Khu tập thể May Việt Đức và Nông Sản XNK Nghệ An

Phường Hồng Sơn

1,46

0

121

Khu tập thể Nạo vét đường biển 2

Phường Hưng Bình

0,08

0

122

Khu tập thể Tòa Án Tỉnh

Phường Hưng Bình

0,05

0

123

Khu tập thể Thiết bị trường học

Phường Hưng Bình

0,19

0

124

Khu tập thể Vinaconex 16 khối Liên cơ

Phường Hưng Bình

0,38

0

125

Đất ở xen dắm phường Hưng Bình ( khối 23, Yên Phúc A, khối Bình Yên)

Phường Hưng Bình

0,03

0

126

Đất ở dân cư tại khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

3,00

0

127

Khu tập thể Da Liễu

Phường Hưng Dũng

0,12

0

128

Khu tập thể Trạm mắt

Phường Hưng Dũng

0,08

0

129

Chia lô đất ở xen dắm phường Hưng Dũng (Nhà văn hóa khối Trung Định (cũ))

Phường Hưng Dũng

0,02

0

130

Đất ở dân cư khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,07

0

131

Đất ở dân cư khối Văn Trung (Cầu Sác), phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,17

0

132

Đất ở dân cư khối Văn Trung (Xi Lang), phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,17

0

133

Đất ở xen dắm khối Trung Định, phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,03

0

134

Đất ở xen dắm Nhà văn hóa khối Xuân Đông (cũ), phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,03

0

135

Đất ở xen dắm Nhà văn hóa khối Xuân Tiến (cũ), phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,02

0

136

Đất ở xen dắm khối Quang Phúc và khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,02

0

137

Đất ở xen dắm tại khối 13, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,21

0

138

Đất ở xen dắm khối 15, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,05

0

139

Đất ở xen dắm khối 8, phường Lê Lợi (còn 5 lô)

Phường Lê Lợi

0,03

0

140

Đất ở xen dắm khối 6, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,05

0

141

Đất ở xen dắm khối 7, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,03

0

142

Đất ở xen dắm khối 5, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,03

0

143

Khu đô thị mới (Trường Sơn) tại xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

11,20

0

144

Chia lô đất ở khối 1, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,13

0

145

Chia lô đất ở khối 10, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,42

0

146

Chia lô đất ở khối 10, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,17

0

147

Chia lô đất ở khối 5, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,67

0

148

Chia lô đất ở khối 6, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,11

0

149

Chia lô đất ở khối 6, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,50

0

150

Chia lô đất ở khối 6, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

1,50

0

151

Chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

1,01

0

152

Chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

2,71

0

153

Chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

9,02

0

154

Đất ở xen dắm khối 8, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,02

0

155

Chia lô đất ở khối 15, phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,74

0

156

Chia lô đất ở khối 4, phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,12

0

157

Chia lô đất ở khối 14, phường Trường Thi

Phường Trường Thi

0,13

0

158

Đất ở Tái định cư khối 3, phường Trường Thi

Phường Trường Thi

1,25

0

159

Chia lô đất ở dân cư khối 1, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

4,85

0

160

Chia lô đất ở dân cư khối Châu Hưng, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,30

0

161

Đất ở xen dắm khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,01

0

162

Đất ở xen dắm khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,23

0

163

Đất ở xen dắm khối Quang Tiến, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,04

0

164

Đất ở xen dắm khối Quang Tiến, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,08

0

165

Đất ở xen dắm khối Tân Hòa, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,03

0

166

Đất ở xen dắm khối Tân Phượng, phường Vinh Tân (vị trí 1)

Phường Vinh Tân

0,07

0

167

Đất ở xen dắm khối Tân Phượng, phường Vinh Tân (vị trí 2)

Phường Vinh Tân

0,06

0

168

Xây dựng khu tái định cư thuộc dự án khu đô thị mới Cửa Tiền

Phường Vinh Tân

0,16

0

169

Mở rộng khuôn viên cơ quan UBND phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,16

 

170

Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh

Phường Lê Lợi

0,05

 

171

Xây dựngTrung tâm sản xuất và phát sóng - Đài phát thanh truyền hình Nghệ An

Xã Nghi Đức

1,96

 

172

Xây dựng Trụ sở Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Phường Hà Huy Tập

0,16

 

173

Xây dựng Nghĩa Trang Cát Táng loại vừa

Xã Nghi Liên

4,17

 

174

Xây dựng Nghĩa Trang Con Túc

Xã Nghi Liên

2,85

 

175

Xây dựng nhà văn hóa kiêm Hội trường UBND phường Cửa Nam

Phường Cửa Nam

0,06

0,00

176

Xây dựng nhà văn hoá khối 5, phường Đội Cung

Phường Đội Cung

0,01

0,00

177

Xây dựng nhà văn hóa khối Đông Thọ phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,20

 

178

Xây dựng nhà văn hóa khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng (Ao Nha)

Phường Hưng Dũng

0,21

0,00

179

Xây dựng nhà văn hóa khối Phúc Tân, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,11

0,00

180

Xây dựng nhà Văn hóa khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,43

0,00

181

Xây dựng nhà Văn hóa khối Yên Giang, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,03

0,00

182

Xây dựng nhà văn hóa Yên Cư, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,10

0,00

183

Mở rộng nhà văn hóa khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,01

0,00

184

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm 4, Xã Hưng Chính

Xã Hưng Chính

0,12

 

185

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm 7, Xã Hưng Chính

Xã Hưng Chính

0,29

 

186

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Thuận II, Xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,25

 

187

Xây dựng Nhà văn hóa Xuân Đức, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,16

 

188

Xây dựng Nhà văn hóa Xuân Tín, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,18

 

189

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 5, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,26

 

190

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 6, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,17

 

191

Xây dựng nhà văn hóa xóm 7, xã Nghi Liên

 Xã Nghi Liên

0,28

 

192

Xây dựng nhà văn hóa xóm 11, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,25

 

193

Xây dựng nhà văn hóa xóm 14, xã Nghi Liên

 Xã Nghi Liên

0,20

 

194

Xây dựng nhà văn hóa xóm 1, xã Nghi Liên

 Xã Nghi Liên

0,25

 

195

Xây dựng nhà văn hóa xóm 3, xã Nghi Liên

 Xã Nghi Liên

0,25

 

196

Xây dựng nhà văn hóa xóm 9, xã Nghi Liên

 Xã Nghi Liên

0,25

 

197

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Nghệ An

Xã Hưng Chính

253,25

 

II

Thị xã Cửa Lò

 

 

 

1

Đường Ngang số 21, từ đường dọc số III - đường Bình Minh

 Phường Nghi Hoà

4,01

 

2

Đường Ngang số 4

 Phường Thu Thuỷ, Phường Nghi Thu

1,24

 

3

Đường Ngang số 5, từ Phường Thu Thuỷ - huyện Nghi Lộc

 Phường Thu Thuỷ, Phường Nghi Thu

3,70

 

4

Đường dọc số III (đoạn 3) từ đường ngang 18 đến 23

 Phường Nghi Hoà, Phường Nghi Hương

6,40

 

5

Đường trục ngang số 12 TX cửa Lò (đường dọc số II - số III)

 Phường Nghi Hương

0,84

 

6

Đường Ngang số 10, từ đường dọc số II - đường Bình Minh

 Phường Nghi Hương

4,50

 

7

Đường dọc phía tây kênh thoát nước của đường trục dọc số III (đoạn từ đường ngang số 1 đến đường ngang số 11) thị xã Cửa Lò

 Phường Thu Thuỷ, Phường Nghi Thu

1,50

 

8

Đường Ngang số 13, từ đường Dọc số V - đường Dọc III

 Phường Nghi Hương

1,95

 

9

Đường Ngang số 14, từ đường Dọc số V - đường dọc số IV

 Phường Nghi Hương

1,20

 

10

Đường ngang số 22 đoạn từ đường Bình Minh đến đường dọc số III

 Phường Nghi Hoà

1,56

 

11

Đường dọc số II (đoạn từ đường ngang số 1 đến đường ngang số 4)

 Phường Thu Thuỷ

0,39

 

12

Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Phường Nghi Thu, Phường Nghi Hương,
Phường Nghi Hoà

65,50

 

13

Hệ thống tiêu úng vùng màu huyện Nghi Lộc (Đầu tư các hạng mục trên địa bàn TX Cửa Lò tuyến Cầu Tây - Bàu Sen đoạn từ Cầu Tây đến cầu số 4)

 Phường Nghi Hương,
Phường Nghi Thu

3,91

 

14

Xây dựng kênh thoát nước phía nam KKT Đông Nam Nghệ An (kênh số 3)

 Phường Nghi Tân

3,49

 

15

Xây dựng kênh thoát nước số 1 (từ đường ngang 18 đến đường ngang số 23)

 Phường Nghi Hoà

6,74

 

16

XD kênh thoát nước phía Tây trục dọc số III từ đường ngang số 1 đến số 14

 Thu Thuỷ, Nghi Thu

2,96

 

17

Xây dựng mương thoát nước đường dọc số III từ đường ngang 11 đến 18 (gđ I)

 Phường Nghi Hoà

2,35

 

18

Xây dựng Trạm xử lý nước thải thị xã Cửa Lò

 Phường Nghi Hương

1,09

 

19

Xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò

 Phường Nghi Thu

1,20

 

20

Khu Tái định cư đường ngang số 20

 Phường Nghi Hoà

1,41

 

21

Quy hoạch chia lô đất ở phường Thu Thủy

 Phường Thu Thuỷ

1,60

 

22

Quy hoạch dân cư đường 21 - 22

 Phường Nghi Hoà

9,00

 

23

Quy hoạch đất ở Phường Nghi Hòa (Khối Hải Bằng)

 Phường Nghi Hoà

8,98

 

24

Xen ghép dân cư tại Khối Cát Liễu, phường Nghi Thu

 Phường Nghi Thu

0,90

 

25

Khu TĐC các dự án trên địa bàn Phường Nghi Hương

 Phường Nghi Hương

0,20

 

26

Quy hoạch chia lô khối 3, phường Nghi Tân (Chợ cũ)

 Phường Nghi Tân

0,40

 

27

Xen dắm khu dân cư tại phường Nghi Hải

 Phường Nghi Hải

0,20

 

28

Đấu giá khu vực Kè Khối 1, phường Nghi Tân

 Phường Nghi Tân

1,50

 

29

Đấu giá vị trí 02, phường Nghi Tân

 Phường Nghi Tân

0,60

 

30

Khu dân cư đường ngang số 10 từ đường Bình Minh đến đường dọc số II và Khu đất bố trí TĐC đường ngang số 10

 Phường Nghi Hương

1,10

 

31

Khu quy hoạch dân cư phía Đông Quốc lộ 46

 Phường Nghi Thu

3,00

 

32

Khu quy hoạch Kho đông lạnh

 Phường Nghi Tân

21,30

 

33

Khu tái định cư các dự án trọng điểm của thị xã Cửa Lò tại phường Nghi Thu

 Phường Nghi Thu

4,50

 

34

Quy hoạch khu dân cư khối 2, 4, phường Nghi Hương

 Phường Nghi Hương

3,00

 

35

Quy hoạch xen ghép dân cư tại phường Nghi Thủy (vị trí 1, 2, 3, 4)

 Phường Nghi Thuỷ

1,00

 

36

Quy hoạch khu dân cư phía Tây QL 46

 Phường Nghi Thu

2,00

 

37

Hạ tầng khu TĐC các dự án trọng điểm của thị xã Cửa Lò tại phường Nghi Thu

 Phường Nghi Thu

4,54

 

38

San nền, xây dựng hạ tầng khu quy hoạch Đường Trung tâm phía Bắc Đại học Vạn Xuân (các lô còn lại lối 2)

 Phường Nghi Hương

0,52

 

39

Quy hoạch dân cư khối 12, Phường Nghi Hương

 Phường Nghi Hương

11,00

 

40

Quy hoạch dân cư phía Bắc và phía Đông khu TĐC Đại lộ Vinh - Cửa Lò

 Phường Nghi Hương

1,64

 

41

Đấu giá đất ở đường ngang số 12

 Phường Nghi Hương

0,20

 

42

Quy hoạch xen ghép dân cư tại Khối 1, Phường Nghi Hương

 Phường Nghi Hương

0,55

 

43

Xen dắm dân cư tại Khối 11, Phường Nghi Hương

 Phường Nghi Hương

0,10

 

44

Xen dắm dân cư tại Khối Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu

 Phường Nghi Thu

2,00

 

45

Xây dựng trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại của Bộ Ngoại giao

 Phường Nghi Hoà

1,50

 

46

 Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo họ Đức Xuân

 Phường Nghi Tân

0,07

 

III

Huyện Nghi Lộc

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản mặn lợ tập trung

Xã Nghi Thái

5,37

 

2

Quy hoạch vùng nuôi tôm giống tại vùng Đồng Trèn xóm 5

 Xã Nghi Tiến

1,39

 

3

Xây dựng dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Xã Nghi Thạch

0,60

 

4

Dự án nhà máy may công nghiệp Công ty TNHH GIS Vina

Xã Nghi Thạch

1,00

 

5

Đầu tư xây dựng xưởng mã Kẽm nhúng nóng

Xã Nghi Thạch

0,40

 

6

Trạm nghiền xi măng và cảng biển của Công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai

 Xã Nghi Thiết

5,00

 

7

Xây dựng tổng kho xăng dầu tại xã Nghi Thiết

 Xã Nghi Thiết

5,00

 

8

Xây dựng Khu công nghệ cao tại xã Nghi Long

Xã Nghi Long

20,00

 

9

Xây dựng Khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng

Xã Nghi Thuận,
Xã Nghi Long

246,28

 

10

Đường Xóm 11 - Xóm 13, Xã Nghi Trung

 Xã Nghi Trung

0,86

 

11

Đường từ TL 534 đi các xóm 1, 2, 3 nối xã Nghi Kiều

 Xã Nghi Lâm

4,32

 

12

Đường giao thông từ xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc đi xã Đại Sơn

 Xã Nghi Kiều

2,52

 

13

Đường giao thông từ xóm 3 đi xóm 4, xã Nghi Kiều

 Xã Nghi Kiều

1,44

 

14

Đường giao thông từ xóm 5 đi xóm 9 nối TL 534

 Xã Nghi Phương

1,84

 

15

Đường giao thông từ xóm 4 đi xóm 5, Xã Phúc Thọ

 Xã Phúc Thọ

0,80

 

16

Đường giao thông từ xóm 11 đi xóm 15, Xã Phúc Thọ

 Xã Phúc Thọ

0,58

 

17

Đường từ Huyện ủy đến đường quy hoạch

 Thị trấn Quán Hành

2,61

 

18

Đường từ UBND huyện đến đường quy hoạch

 Thị trấn Quán Hành

0,88

 

19

Đường Trung tâm y tế dự phòng đi nghĩa trang khối 5, thị trấn Quán Hành

 Thị trấn Quán Hành

2,26

 

20

Đường Trung tâm Nghi Trường đi xóm 11

 Xã Nghi Trường

1,91

 

21

Đường UBND xã Nghi Trường đi xã Nghi Ân

 Xã Nghi Trường

0,77

 

22

Xây dựng Đường N5 (giai đoạn I)

 Xã Nghi Hợp, Xã Nghi Xá, Xã Nghi Long

0,96

 

23

Xây dựng Đường N5 (giai đoạn II)

 Xã Nghi Thuận,
Xã Nghi Đồng

7,26

 

24

Xây dựng Đường D4

 Các xã Nghi Thiết, Nghi Tiến, Nghi Yên

20,01

 

25

Xây dựng Đường N4

 Các xã Nghi Long, Nghi Yên, Nghi Hưng

16,35

 

26

Xây dựng Đại lộ Vinh - Cửa Lò

 Các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thạch

15,54

 

27

Xây dựng Đường vào trung tâm vùng lũ huyện Nghi Lộc

 Xã Nghi Mỹ,
Xã Nghi Diên

2,58

 

28

Đường QL1A - Hưng - Đồng - Phương - Lâm

 Xã Nghi Lâm

2,38

 

29

Đường nối QL 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn (giai đoạn 2)

 Xã Nghi Thạch,
 Xã Nghi Thịnh

0,63

 

30

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 534 giai đọan II, đoạn qua huyện Nghi Lộc

 Các xã Nghi Hoa, Nghi Phương, Nghi Mỹ, Nghi Lâm,  Nghi Văn

12,53

 

31

Xây dựng Đường nối đường N5

 Các xã Nghi Phương, Nghi Mỹ, Nghi Lâm, Nghi Kiều

25,88

 

32

Đường giao thông chính thị trấn Quán Hành

 Thị trấn Quán Hành

6,10

 

33

Đường giao thông nội khu hành chính mới thị trấn Quán Hành

 Thị trấn Quán Hành

3,75

 

34

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ĐT,534 - Nghi Thịnh -Nghi Long

 Xã Nghi Thịnh

0,39

 

35

Cải tạo đường ngang công cộng có người gác tại Km 308+500

 Xã Nghi Trung

0,05

 

36

Mở rộng cảng hàng không Vinh

 Xã Nghi Trung

1,30

 

37

Nạo vét luồng lạch và vũng neo đậu tàu cá phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò

 Xã Nghi Quang

0,56

 

38

Xây dựng Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An)

 Xã Nghi Yên, Xã Nghi Tiến, Xã Nghi Quang

7,37

 

39

Xây dựng Cảng nước sâu - KKT ĐN

 Xã Nghi Thiết

20,05

 

40

Xây dựng Cầu Phương Tích trên tỉnh 534

Xã Nghi Hoa

1,14

 

41

Hệ thống tiêu úng vùng màu huyện Nghi Lộc

Xã Nghi Khánh

1,50

 

42

Nâng cấp đê bao xã Nghi Thái

Xã Nghi Thái

1,27

 

43

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Nghi Yên

 Xã Nghi Yên

4,67

 

44

Nâng cấp tuyến đê Phúc Thọ

 Xã Phúc Thọ

3,60

 

45

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê sông Cấm

 Các xã Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Phương,Nghi Yên, Nghi Hưng

22,11

 

46

Nâng cấp hệ thống kênh tưới xã Nghi Trung

Xã Nghi Trung

0,60

 

47

Tuyến đê cửa sông Cấm và tuyến đê Biển xóm Rồng

 Xã Nghi Thiết

5,50

 

48

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê sông Cấm

 Xã Nghi Quang

8,00

 

49

Xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Nghệ An

 Các xã Nghi Thái, Nghi Hợp, Nghi Xá

0,20

 

50

 Đường điện 220 KV (Nghi Hoa - Nghi Diên - Nghi Vạn-Nghi Hưng)

 Xã Nghi Hoa

0,05

 

51

Xây dựng trạm y tế xã Nghi Công Bắc

 Xã Nghi Công Bắc

0,30

 

52

Xây dựng cơ sở y tế xã Nghi Xá

Xã Nghi Xá

0,26

 

53

Xây dựng cơ sở y tế xã Nghi Thiết

Xã Nghi Thiết

0,19

 

54

XD nhà học chức năng và công trình phụ trợ của Trường PTTH Nguyễn Duy Trinh

 Thị trấn Quán Hành

0,90

 

55

Mở rộng trường mầm non Nghi Công Bắc

 Xã Nghi Công Bắc

0,10

 

56

Xây dựng khu trường chuyên nghiệp trong KKT Đông Nam

 Xã Nghi Yên

25,00

 

57

Mở rộng trường THCS Quán Hành

 Thị trấn Quán Hành

0,10

 

58

Xây dựng trường tiểu học Nghi Phong

 Xã Nghi Phong

1,59

 

59

Xây dựng trường mầm non Nghi Lâm

 Xã Nghi Lâm

0,75

 

60

Mở rộng trường mầm non Nghi Hoa

 Xã Nghi Hoa

0,14

 

61

Mở rộng sân thể thao xã Nghi Thái

 Xã Nghi Thái

0,20

 

62

Khu trung tâm Văn hóa – Thể thao thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

 Thị trấn Quán Hành

1,24

 

63

Mở rộng chợ Nghi Vạn

Xã Nghi Vạn

0,05

 

64

Mở rộng chợ TT Quán Hành

 Thị trấn Quán Hành

0,10

 

65

Khu lưu niệm chí sỹ Đặng Thái Thân

 Xã Nghi Phong

0,27

 

66

Tái định cư Đại lộ Vinh - Cửa Lò (khu số 9)

 Xã Nghi Phong

5,64

 

67

Tái định cư Nguyễn Duy Trinh

 Xã Phúc Thọ

0,04

 

68

TĐC khu tổ hợp nguyên vật liệu, phụ kiện và thành phẩm giày dép cao cấp

 Xã Nghi Thiết

3,02

 

69

Khu TĐC các hộ dân tại xóm Rồng có nguy cơ bị sạt lở đất

 Xã Nghi Thiết

0,30

 

70

Khu TĐC các hộ sống gần Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên

 Xã Nghi Yên

6,00

 

71

Khu nhà ở cho công nhân thuê thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm

 Xã Nghi Long

0,12

 

72

Đất ở tại xã Nghi Thái

 Xã Nghi Thái

1,21

 

73

Đất ở xã Nghi Trung

 Xã Nghi Trung

1,25

 

74

Đất ở xã Nghi Lâm

 Xã Nghi Lâm

0,75

 

75

Đất ở xã Nghi Văn

 Xã Nghi Văn

0,50

 

76

Đất ở xã Nghi Xuân

 Xã Nghi Xuân

1,23

 

77

Đất ở xã Nghi Hưng

 Xã Nghi Hưng

0,36

 

78

Đất ở xã Nghi Kiều

 Xã Nghi Kiều

0,90

 

79

Đất ở xã Nghi Mỹ

 Xã Nghi Mỹ

0,47

 

80

Đất ở xã Nghi Đồng

 Xã Nghi Đồng

1,53

 

81

Đất ở xã Nghi Phương

 Xã Nghi Phương

1,40

 

82

Đất ở xã Nghi Quang

Xã Nghi Quang

1,00

 

83

Đất ở xã Nghi Thạch

 Xã Nghi Thạch

0,47

 

84

Đất ở xã Nghi Trường

 Xã Nghi Trường

1,84

 

85

Đất ở xã Nghi Tiến

 Xã Nghi Tiến

1,70

 

86

Đất ở xã Nghi Hoa

 Xã Nghi Hoa

0,25

 

87

Đất ở xã Nghi Vạn

 Xã Nghi Vạn

1,34

 

88

Đất ở xã Nghi Khánh

 Xã Nghi Khánh

0,75

 

89

Đất ở xã Nghi Thịnh

 Xã Nghi Thịnh

1,10

 

90

Đất ở xã Nghi Công Bắc

 Xã Nghi Công Bắc

1,65

 

91

Đất ở xã Nghi Phong

Xã Nghi Phong

1,41

 

92

Đất ở xã Nghi Thuận

 Xã Nghi Thuận

1,30

 

93

Đất ở xã Nghi Diên

 Xã Nghi Diên

0,91

 

94

Đất ở xã Nghi Long

Xã Nghi Long

1,80

 

95

Đất ở xã Phúc Thọ

 Xã Phúc Thọ

0,67

 

96

Đất ở xã Nghi Xá

 Xã Nghi Xá

1,40

 

97

Đất ở xã Nghi Công Nam

 Xã Nghi Công Nam

0,61

 

98

Đất ở xã Nghi Yên

 Xã Nghi Yên

0,75

 

99

Đất ở xã Nghi Hợp

 Xã Nghi Hợp

0,30

 

100

Khu đô thị tại xã Nghi Khánh

 Xã Nghi Khánh

4,80

Đã bồi thường, GPMB

101

Chia lô đất ở khối 1 và khối 3, thị trấn Quán Hành

 Thị trấn Quán Hành

0,70

 

102

Quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở khối 3, thị trấn Quán Hành

 Thị trấn Quán Hành

0,60

 

103

Khu nhà ở và trung tâm thương mại Xô Viết (Ba Đình số 2)

 Xã Nghi Khánh

7,20

 

104

Xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện

 Thị trấn Quán Hành

0,41

 

105

Xây dựng dây chuyền kiểm định xe tải, xe khách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

 Xã Nghi Long

2,08

 

106

Mở rộng nhà thờ Trại Gáo

 Xã Nghi Phương

9,26

Phát sinh, lấn chiếm

107

Nhà thờ Giáo họ Khoa Trường

 Xã Nghi Vạn

0,40

 

108

Nhà học giáo lý (Giáo xứ Nhân Hòa)

 Xã Nghi Thuận

0,11

 

109

Mở rộng nhà thờ La Nham

 Xã Nghi Yên

0,31

 

110

Mở rộng Chùa Đại Tuệ

 Xã Nghi Công Nam

6,46

 

111

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang Đồng Trụt, huyện Nghi Lộc phục vụ công tác GPMB xây dựng tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An,

 Xã Nghi Long,
Xã Nghi Thuận

10,00

 

112

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang Nghi Xá, huyện Nghi Lộc phục vụ công tác GPMB xây dựng tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An,

 Xã Nghi Xá

5,00

 

113

Nghĩa trang xã Nghi Xuân phục vụ dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò

 Xã Nghi Xuân

1,00

 

114

Mở rộng nghĩa địa xóm 2, xã Nghi Phong

 Xã Nghi Phong

1,17

 

115

Mở rộng nghĩa địa Đồng Sét

 Thị trấn Quán Hành

1,30

 

116

Mở rộng nghĩa địa Hàng Vông

 Xã Nghi Diên

2,71

 

117

Xây dựng nhà văn hóa xã Nghi Hoa

 Xã Nghi Hoa

0,05

 

118

Xây dựng nhà văn hóa xóm Nam Thạch, xã Nghi Thạch

 Xã Nghi Thạch

0,10

 

IV

Huyện Diễn Châu

 

 

 

1

Xây dựng Cầu vượt qua QL 1A tại xã Diễn Yên

Xã Diễn Yên

5,00

 

2

Công trình nâng cấp đường giao thông tuyến Nhân Thành - Chợ Chùa - Q lộ 1A

Xã Diễn Ngọc,
Xã Diễn Nguyên

1,31

 

3

Xây dựng tuyến Đường ngang N2

Xã Diễn An,
Xã Diễn Trung

13,02

 

4

Xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tuyến Diễn Hải đi Diễn Thịnh

Các xã Diễn Cát, Diễn Hoàng, Diễn Yên, Diễn Liên,
 Diễn Đồng

3,76

 

5

Xây dựng tuyến Đường cứu hộ, cứu nạn qua các xã Diễn Trung, Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn Lợi

Các xã Diễn Trung, Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn Lợi

6,35

 

6

Xây dựng tuyến Đường giao thông chống ngập úng nối các xã Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Lợi

Xã Diễn Lộc,
Xã Diễn Lợi

0,80

 

7

Xây dựng tuyến Hệ thống giao thông trục chính khu du lịch biển Hòn Câu

Xã Diễn Hải

11,55

 

8

Xây dựng Đường trục trung tâm thương mại Bắc Nam đô thị Diễn Châu tuyến 1

Xã Diễn Thành

9,10

 

9

Xây dựng Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Các xã Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn An, Diễn Trung

108,00

 

10

Nạo vét kênh Nhà Lê

Xã Diễn Cát,
Xã Diễn Phúc

0,79

 

11

Sữa chữa nâng cấp, hệ thống tiêu vách nam và Sông Bùng

Xã Diễn Hoa

2,06

 

12

Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu Ngọc Thành

Xã Diễn Minh

2,11

 

13

Xây dựng Nhà máy nước sạch, xã Diễn Cát

Xã Diễn Cát

0,70

 

14

Xây dựng Nhà máy nước sạch, xã Diễn Bình

Xã Diễn Bình

3,00

 

15

Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sạch sinh hoạt xã Diễn Thái

Xã Diễn Thái

0,30

 

16

Xây dựng mới trạm bơm Con Trụn

Xã Diễn Phú

0,30

 

17

Xây dựng Trạm bơm đập tràn, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,04

 

18

Công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước, xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành

0,06

 

19

 Xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt, xã Diễn Liên

 Xã Diễn Liên

2,00

 

20

 Xây dựng trạm biến thế xóm 8, xã Diễn Liên

 Xã Diễn Liên

0,01

 

21

Quảng trường khu du lịch Diễn Hải

Xã Diễn Hải

0,79

 

22

Xây dựng Đài tưởng niệm liêt sỹ, xã Diễn Thọ

 Xã Diễn Thọ

0,30

 

23

Mở rộng tram y tế xã Diễn Hạnh

Xã Diễn Hạnh

0,15

 

24

Mở rộng trạm y tế xã Diễn An

 Xã Diễn An

0,11

 

25

Mở rộng trạm y tế xã Diễn Mỹ

 Xã Diễn Mỹ

0,15

 

26

Mở rộng Trường mầm non khu vực 2

Xã Diễn Hạnh

0,12

 

27

Xây dựng Trường mầm non xã Diễn Tháp

 Xã Diễn Tháp

0,58

 

28

Xây dựng Trường Mầm non tập trung xã Diễn Tân

 Xã Diễn Tân

0,40

 

29

Xây dựng Trường mầm non xã Diễn Thắng

 Xã Diễn Thắng

0,75

 

30

Xây dựng Sân vận động xóm 2, xã Diễn Đồng

 Xã Diễn Đồng

0,40

 

31

Sân vận động xã Diễn Đồng

 Xã Diễn Đồng

1,29

 

32

Xây dựng Sân thể thao xóm 1, xã Diễn Tháp

 Xã Diễn Tháp

0,12

 

33

Xây dựng Sân thể thao xóm 2, 3, 4, 5, xã Diễn Tháp

 Xã Diễn Tháp

0,28

 

34

Xây dựng Sân thể thao xóm 6, 7, xã Diễn Tháp

 Xã Diễn Tháp

0,32

 

35

Xây dựng Sân thể thao xóm 9, xã Diễn Tháp

 Xã Diễn Tháp

0,09

 

36

Xây dựng Sân vận động xã Diễn Hoàng

 Xã Diễn Hoàng

1,00

 

37

Xây dựng Sân vận động xã Diễn Xuân

 Xã Diễn Xuân

0,51

 

38

Xây dựng Sân vận động Lùm Án, xã Diễn Thọ

 Xã Diễn Thọ

1,25

 

39

Xây dựng sân thể thao xã Diễn Thành

 Xã Diễn Thành

0,78

 

40

Xây dựng Sân thể thao đa năng xã Diễn Bích

 Xã Diễn Bích

1,10

 

41

Xây dựng chợ Tảo

Xã Diễn Lâm

2,30

 

42

Mở rộng khuôn viên chợ Giai

 Xã Diễn Hùng

0,10

 

43

Xây dựng chợ xã Diễn Xuân

 Xã Diễn Xuân

0,38

 

44

Xây dựng chợ Bễn Cát

 Xã Diễn Thắng

1,00

 

45

Mở rộng chợ Diễn Thành

 Xã Diễn Thành

0,50

 

46

Xây dựng Bưu điện văn hóa xã Diễn Bích

Xã Diễn Bích

0,08

 

47

Xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tại làng nghề chế biến thủy hải sản

Xã Diễn Ngọc

0,10

 

48

Bãi rác thải tập trung xã Diễn Thái

Xã Diễn Thái

0,13

 

49

Bải rác thải tập trung số 02 xã Diễn An

Xã Diễn An

0,15

 

50

Bãi rác thải xã Diễn Trường

Xã Diễn Trường

1,00

 

51

Bãi rác thải xóm 6, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,15

 

52

Bãi rác thải xóm 7, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,08

 

53

Nâng cấp bãi rác thải xã Diễn Thịnh

Xã Diễn Thịnh

0,80

 

54

Bãi rác tập trung số 2, xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải

0,18

 

55

Bãi rác Vĩnh Song

Xã Diễn Tân

0,47

 

56

Bãi rác thải Đồng Xưởng

Xã Diễn Tân

0,39

 

57

Bãi rác thải xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài

0,30

 

58

Đất ở xã Diễn Đồng (Cồn Diện, Cánh Lùm Tum, Rộc Ngõ - Ổ Gà, xóm 6, 7)

Xã Diễn Đồng

2,00

 

59

Đất ở xã Diễn Quảng (khu Hóa Giang, Rộc Rẫy)

Xã Diễn Quảng

0,75

 

60

Đất ở xã Diễn Thắng

Xã Diễn Thắng

1,88

 

61

Các điểm dân cư xen dắm xã Diễn Thái

Xã Diễn Thái

1,00

 

62

Đất ở xã Diễn Ngọc (khu vực đồng Vòng, đồng Bể, đông tây QL1A, xen dắm)

Xã Diễn Ngọc

3,50

 

63

Mở rộng khu dân cư Đồng Én

Xã Diễn Vạn

0,56

 

64

Giao đất ở nông thôn 2015 các xóm xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,93

 

65

Xen dắm trong khu dân cư xã Diễn An

Xã Diễn An

0,67

 

66

Khu dân cư mới xứ đồng Nông Trang

Xã Diễn Phú

1,10

 

67

Khu dân cư nông thôn xóm 9, xã Diễn Tháp

Xã Diễn Tháp

1,20

 

68

Đất ở xen dắm trong khu dân cư xã Diễn Hạnh

Xã Diễn Hạnh

0,88

 

69

Đất ở hợp thức hóa xã Diễn Trường

Xã Diễn Trường

2,63

 

70

Đất ở xen dắm xã Diễn Hoa

Xã Diễn Hoa

1,02

 

71

Đất ở xen dắm xã Diễn Phong

Xã Diễn Phong

1,10

 

72

Đất ở xen dắm xã Diễn Hùng

Xã Diễn Hùng

1,65

 

73

Các điểm dân cư nông thôn ở xóm 7, xóm 11, xã Diễn Mỹ

Xã Diễn Mỹ

1,33

 

74

Đất ở các xóm xã Diễn Phúc

Xã Diễn Phúc

1,66

 

75

Khu tái định cư đường N xã Diễn Trung

Xã Diễn Trung

7,00

 

76

Đất ở các xóm xã Diễn Trung

Xã Diễn Trung

1,26

 

77

Đất ở mới các xóm xã Diễn Kỷ

Xã Diễn Kỷ

0,84

 

78

Đất ở mới các xóm xã Diễn Minh

Xã Diễn Minh

1,73

 

79

Đất ở các xóm xã Diễn Yên

Xã Diễn Yên

1,26

 

80

Đất ở các xóm xã Diễn Cát

Xã Diễn Cát

1,15

 

81

Đất ở các xóm xã Diễn Hồng

Xã Diễn Hồng

1,67

 

82

Đất ở các xóm xã Diễn Bình

Xã Diễn Bình

0,40

 

83

Đất ở khu dân cư các xóm 1, 3, 5, 8, 9A, 11B, 14, 15, 19, 20, xã Diễn Thịnh

Xã Diễn Thịnh

2,00

 

84

Đất ở để phục vụ đối đất xây dựng trường THCS Diễn Thọ

Xã Diễn Thọ

0,20

 

85

Đất ở các xóm xã Diễn Thọ

Xã Diễn Thọ

0,90

 

86

Đất ở các xóm xã Diễn Lợi

Xã Diễn Lợi

2,01

 

87

Đất ở các xóm xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải

1,63

 

88

Đất ở xóm Hải Bắc, xã Diễn Bích

Xã Diễn Bích

0,18

 

89

Đất ở các xóm xã Diễn Tân

Xã Diễn Tân

4,59

 

90

Mở rộng các điểm dân cư trên các khu đất xen dắm xã Diễn Kim

Xã Diễn Kim

0,68

 

91

Mở rộng các điểm dân cư trên các khu đất xen dắm xã Diễn Lâm

Xã Diễn Lâm

1,60

 

92

Mở rộng các điểm dân cư trên các khu đất xen dắm xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành

1,05

 

93

Đất ở các xóm xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài

2,21

 

94

Đấu giá đất ở xã Diễn Nguyên

Xã Diễn Nguyên

0,44

 

95

Đất ở xen dắm trong khu dân cư xã Diễn Lộc

Xã Diễn Lộc

0,80

 

96

Xây dựng Trụ sở UBND xã Diễn Trung (địa điểm mới)

Xã Diễn Trung

1,00

 

97

Xây dựng trụ sở UBND xã Diễn Hoàng (xây mới)

Xã Diễn Hoàng

0,30

 

98

Mở rộng Trụ sở UBND xã Diễn Lợi

Xã Diễn Lợi

0,10

 

99

Xây dựng Trụ sở UBND xã Diễn Bích

Xã Diễn Bích

0,72

 

100

Nhà học giáo lý xứ Xuân Phong

Xã Diễn Thành

0,50

 

101

Mở rộng khuôn viên chùa Phúc Long

Xã Diễn Vạn

0,03

 

102

 Mở rộng nghĩa địa Cồn Da, xã Diễn Đồng

 Xã Diễn Đồng

0,46

 

103

 Mở rộng nghĩa địa xóm 1, xã Diễn Đồng

 Xã Diễn Đồng

0,20

 

104

 Mở rộng nghĩa địa Cồn Bói, xã Diễn Đồng

 Xã Diễn Đồng

0,30

 

105

 Mở rộng nghĩa trang xóm 1, 2, xã Diễn Liên

 Xã Diễn Liên

0,50

 

106

 Mở rộng nghĩa trang xóm 3, xã Diễn Liên

 Xã Diễn Liên

0,50

 

107

 Mở rộng nghĩa trang xóm 4, 6, xã Diễn Liên

 Xã Diễn Liên

0,50

 

108

 Mở rộng nghĩa trang xóm 7, xã Diễn Liên

 Xã Diễn Liên

0,50

 

109

 Mở rộng nghĩa trang Cồn Nông, xã Diễn Thọ

 Xã Diễn Thọ

0,51

 

110

 Nghĩa địa tập trung xã Diễn Hải

 Xã Diễn Hải

2,26

 

111

 Xây dựng nghĩa địa xã Diễn Vạn

Xã Diễn Vạn

0,34

 

112

 Mở rộng nghĩa địa xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài

0,30

 

113

Xây dựng nhà văn hóa xóm 1, xã Diễn Hùng

Xã Diễn Hùng

0,10

 

114

Xây dựng nhà văn hóa xóm 2, xã Diễn Hùng

Xã Diễn Hùng

0,10

 

115

Xây dựng nhà văn hóa xóm 10, xã Diễn Hùng

Xã Diễn Hùng

0,10

 

116

Xây dựng nhà văn hóa xóm 11, xã Diễn Hùng

Xã Diễn Hùng

0,10

 

117

Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm 1, xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,16

 

118

Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm 2, xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,20

 

119

Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm 6, xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,20

 

120

Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm 7, xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,25

 

121

Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm 15, xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,20

 

122

Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm 18, xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,17

 

123

Xây dựng Nhà văn hóa khối Bắc, xã Diễn Hồng

Xã Diễn Hồng

0,10

 

124

Xây dựng Nhà văn hóa khối Nam, xã Diễn Hồng

Xã Diễn Hồng

0,10

 

125

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 4, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,05

 

126

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 6, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,05

 

127

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 11, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,05

 

128

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 12, xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài

0,10

 

129

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 13, xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài

0,10

 

130

Xây dựng Trung tâm văn hóa xã Diễn Bích

Xã Diễn Bích

0,26

 

131

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 6, xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải

0,16

 

132

Xây dựng Khu vui chơi giải trí

Xã Diễn Hoa

0,57

 

133

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu - Trạm dừng chân quốc lộ 1A

Xã Diễn An

1,23

 

134

Nhà máy chế biến Thủy sản, nông lâm sản xuất khẩu tại Khu A - KCN Thọ Lộc

Xã Diễn Thọ,
Xã Diễn Phú

202,56

 

135

Cửa hàng dịch vụ, kinh doanh xăng dầu Tân Xuân

Xã Diễn An

0,97

 

V

Huyện Yên Thành

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thị trấn Yên Thành

Thị trấn Yên Thành

1,00

Đã GPMB

2

Mở rộng Nhà máy may xuất khẩu MLB Tenergy Company Limited tại Cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành

Thị trấn Yên Thành

2,30

 

3

Xây dựng Hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp TT Yên Thành (giai đoạn 2)

Thị trấn Yên Thành

2,50

 

4

Xây dựng Bến xe khách tại Thị trấn Yên Thành

Thị trấn Yên Thành

1,00

 

5

Xây dựng Các tuyến nội thị Thị trấn Yên Thành

Thị trấn Yên Thành

1,00

 

6

Xây dựng Đường nội thị từ tòa án huyện đến đường 538B

Thị trấn Yên Thành

0,50

 

7

Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 534 đoạn qua huyện Yên Thành

Thị trấn Yên Thành

5,00

 

8

Xây dựng Cơ sở hạ tầng làng nghề Bánh, bún Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành

Xã Hợp Thành

0,05

 

9

Xây dựng Đường nối khu di tích gốc Chùa Chí Linh đến khu tâm linh lễ hội, thuộc Khu du lịch sinh thái và tâm linh Rú Gám

Xã Xuân Thành

3,50

 

10

Nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ sông Bàu Chèn - Trung Long, đoạn từ xã Công Thành đến xã Long Thành

Các xã: Long Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Công Thành, Liên Thành

15,11

 

11

Xây dựng Tượng đài Phan Đăng Lưu và công viên trung tâm

Thị trấn Yên Thành

10,00

 

12

Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Thành

Xã Xuân Thành

0,96

 

13

Xây dựng Trường mầm non xã Xuân Thành

Xã Xuân Thành

0,40

 

14

Xây dựng Chợ Qụa

Xã Hồng Thành

0,40

 

15

Xây dựng Chợ Gám

Xã Xuân Thành

1,50

 

16

Xây dựng Khu du lịch tâm linh Rú Gám

Xã Xuân Thành

5,00

 

17

Mở rộng khu di tích đình Liên Trì

Xã Liên Thành

0,10

 

18

Xây dựng Bãi xử lý rác thải huyện Yên Thành

Xã Đồng Thành

7,00

 

19

Đất đấu giá và xét định giá xã Thọ Thành

Xã Thọ Thành

0,40

 

20

Đất đấu giá và xét định giá xã Liên Thành

Xã Liên Thành

0,50

 

21

Đất đấu giá và xét định giá xã Hồng Thành

Xã Hồng Thành

0,60

 

22

Đất đấu giá và xét định giá xã Hợp Thành

Xã Hợp Thành

0,40

 

23

Đất đấu giá và xét định giá xã Nam Thành

Xã Nam Thành

0,40

 

24

Đất đấu giá và xét định giá xã Trung Thành

Xã Trung Thành

0,50

 

25

Đất đấu giá và xét định giá xã Tăng Thành

Xã Tăng Thành

0,50

 

26

Đất đấu giá và xét định giá xã Nhân Thành

Xã Nhân Thành

0,50

 

27

Đất đấu giá và xét định giá xã ĐứcThành

Xã Đức Thành

0,50

 

28

Đất đấu giá và xét định giá xã Thịnh Thành

Xã Thịnh Thành

0,60

 

29

Đất đấu giá và xét định giá xã Tiến Thành

Xã Tiến Thành

0,60

 

30

Đất đấu giá và xét định giá xã QuangThành

Xã Quang Thành

0,60

 

31

Đất đấu giá và xét định giá xã Công Thành

Xã Công Thành

0,60

 

32

Đất đấu giá và xét định giá xã Bắc Thành

Xã Bắc Thành

0,40

 

33

Đất đấu giá và xét định giá xã Vĩnh Thành

Xã Vĩnh Thành

0,40

 

34

Đất đấu giá và xét định giá xã Hoa Thành

Xã Hoa Thành

0,42

 

35

Đất đấu giá và xét định giá xã Hậu Thành

Xã Hậu Thành

0,50

 

36

Đất đấu giá và xét định giá xã Đại Thành

Xã Đại Thành

0,60

 

37

Đất đấu giá và xét định giá xã Mỹ Thành

Xã Mỹ Thành

0,50

 

38

Đất đấu giá và xét định giá xã Long Thành

Xã Long Thành

0,60

 

39

Đất đấu giá và xét định giá xã Đô Thành

Xã Đô Thành

0,40

 

40

Đất đấu giá và xét định giá xã Hùng Thành

Xã Hùng Thành

0,60

 

41

Đất đấu giá và xét định giá xã Khánh Thành

Xã Khánh Thành

0,40

 

42

Đất đấu giá và xét định giá xã Xuân Thành

Xã Xuân Thành

0,80

 

43

Đất đấu giá và xét định giá xã Lăng Thành

Xã Lăng Thành

0,50

 

44

Đất đấu giá và xét định giá xã Tây Thành

Xã Tây Thành

0,50

 

45

Đất đấu giá và xét định giá xã Đồng Thành

Xã Đồng Thành

0,50

 

46

Đất đấu giá và xét định giá xã Tân Thành

Xã Tân Thành

2,00

 

47

Đất đấu giá và xét định giá xã Mã Thành

Xã Mã Thành

0,60

 

48

Đất đấu giá và xét định giá xã Minh Thành

Xã Minh Thành

0,60

 

49

Đất đấu giá và xét định giá xã Sơn Thành

Xã Sơn Thành

0,60

 

50

Đất đấu giá và xét định giá xã Phú Thành

Xã Phú Thành

0,40

 

51

Đất đấu giá và xét định giá xã Lý Thành

Xã Lý Thành

0,50

 

52

Đất đấu giá và xét định giá xã Phúc Thành

Xã Phúc Thành

0,40

 

53

Đất đấu giá và xét định giá xã Viên Thành

Xã Viên Thành

0,45

 

54

Đất đấu giá và xét định giá xã Bảo Thành

Xã Bảo Thành

0,60

 

55

Đất đấu giá và xét định giá xã Kim Thành

Xã Kim Thành

0,50

 

56

Đất đấu giá và xét định giá xã Văn Thành

Xã Văn Thành

0,50

 

57

Đất đấu giá và xét định giá đất ở thị trấn Yên Thành

Thị trấn Yên Thành

1,00

 

58

Xây dựng Nhà thờ Bảo Nham

Xã Bảo Thành

0,30

 

VI

Huyện Quỳnh Lưu

 

 

1

Vùng nguyên liệu và dây chuyền nhà máy xi măng Hoàng Mai

Xã Tân Thắng

30,00

 

2

Vùng nguyên liệu nhà máy xi măng Tân Thắng

Xã Tân Thắng

12,00

 

3

Mở rộng, nâng cấp đường giao thông từ QL1A (Quỳnh Thạch) đi Quỳnh Lương nối đê biển Bãi ngang

Các xã: Quỳnh Thạch, Quỳnh Thanh,Quỳnh Lương

3,00

 

4

Xây dựng Đường giao thông nối các xã miền núi phía Tây huyện Quỳnh Lưu

Các xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Tân, Quỳnh Văn

2,94

 

5

Đường Giao thông nông thôn xã ngọc Sơn (Xóm 1 đi xóm 2, Xóm 6 đi Xóm 11)

Xã Ngọc Sơn

1,00

 

6

Đường giao thông nội xã Quỳnh Lương (Xóm 1 đi xóm 8, xóm 4 đi xóm 2)

Xã Quỳnh Lương

0,22

 

7

Xây dựng đường Giao thông nông thôn Xã Quỳnh Thạch (Thôn 8 đi Quỳnh Viên, xóm 9 đi Hồ Cá Bắc)

Xã Quỳnh Thạch

0,70

 

8

 Xây dựng Đường giao thông nông thôn huyện Quỳnh Lưu các tuyến: Quỳnh Thạch - Quỳnh Thanh - Quỳnh Lương; Quỳnh Văn - Quỳnh Thanh - Quỳnh Yên

Xã Quỳnh Thạch,
Xã Quỳnh Thanh

0,57

Đã GPMB

9

Mở rộng đường ngã ba giáp xã Quỳnh Giang đi đồng Hội (Xóm 2)

Xã Quỳnh Diễn

0,30

 

10

Xây dựng Đường giao thông liên thôn qua các thôn 6 - 7 -10, xã Quỳnh Tam

Xã Quỳnh Tam

0,48

 

11

Xây dựng Đường làng nghề sản xuất miến Phú Thành, Xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

1,65

 

12

Xây dựng Giao thông nông thôn, nội đồng Xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

3,78

 

13

Xây dựng Đường giao thông nối QL1A (Quỳnh Thạch) đi Quỳnh Hoa (Km0+00 đến Km6+378,25)

Các xã: Quỳnh Hoa, Ngọc Sơn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Giang

2,07

 

14

Giao thông nông thôn Xã Quỳnh Giang (tuyến xóm Trại và nghĩa địa Khe đá)

Xã Quỳnh Giang

0,53

 

15

Xây dựng đường giao thông nội thị TT Cầu Giát (Tuyến QL1A - ga Cầu Giát - nối Quốc lộ 48B)

Thị trấn Cầu Giát

0,25

 

16

Xây dựng Đường giao thông Quỳnh Hưng đi Quỳnh Diễn

Xã Quỳnh Hưng,
Xã Quỳnh Diễn

0,80

 

17

Xây dựng Đường giao thông liên thôn Xã Quỳnh Tam (xóm 3B-4-11)

Xã Quỳnh Tam

1,28

 

18

Xây dựng Đường giao thông liên thôn Xã Quỳnh Tam (xóm 3A-5)

Xã Quỳnh Tam

0,22

 

19

Xây dựng CSHT vùng sản xuất giống thủy sản tập trung huyện Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Minh

1,25

 

20

Xây dựng cầu Quỳnh Nghĩa

Xã Quỳnh Nghĩa,
Xã An Hòa

4,21

 

21

Xây dựng Đường giao thông từ QL1A (Quỳnh Hậu) đi Quỳnh Đôi nối đường du lịch sinh thái đi biển Quỳnh Bảng (giai đoạn 2015)

Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên, Quỳnh Bá, An Hòa, Quỳnh Thanh

5,00

 

22

Mở rộng, nâng cấp đường Quỳnh Hậu - Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa,
Xã Quỳnh Hậu

1,40

 

23

Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản tập trung

Xã Quỳnh Thọ

1,50

 

24

Sữa chữa, nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Trịnh Môn

Xã Quỳnh Bảng

2,12

 

25

Xây dựng Đường giao thông nội xã Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa

0,60

 

26

Xây dựng Đường giao thông nội xã Quỳnh Thọ

Xã Quỳnh Thọ

0,12

 

27

Xây dựng Đường giao thông nội xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

1,50

 

28

Mở rộng, nâng cấp đường nội thôn xã Quỳnh Long

Xã Quỳnh Long

0,90

 

29

Xây dựng Đường giao thông nội xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

0,35

 

30

Xây dựng Đường giao thông nội xã Quỳnh Văn

Xã Quỳnh Văn

0,13

 

31

Xây dựng Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Các xã: Quỳnh Thọ, Sơn Hải, Quỳnh Thuận, Tiến Thủy, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh,
Quỳnh Bảng

17,92

 

32

Xây dựng Nhà máy nước Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,70

 

33

Sửa chữa, nâng cấp đê đồng tôm xóm Tân Thắng, xã An Hòa

 Xã An Hòa

1,05

 

34

Thủy lợi nội đồng Xã Quỳnh Hoa (Dục Bì, Cồn Bắc, Đường Thanh Niên)

Xã Quỳnh Hoa

0,40

 

35

Thủy lợi nội đồng Xã Quỳnh Thọ (xóm Thọ Thắng, Thọ Đồng, Thọ Nhân, Thọ Phú)

Xã Quỳnh Thọ

0,05

 

36

Thủy lợi nội đồng Xã Quỳnh Văn (Đội Đồi - Cát Voi, Cửa Cung, Đập Trường Sơn đi Đập Vực Mấu)

 Xã Quỳnh Văn

0,25

 

37

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng (kênh tưới đập Khe Sái, kênh đồng Dóc, kênh nội đồng đập Hóc Mua, kênh nội đồng đập Hóc Nghẹt)

Xã Ngọc Sơn

1,00

 

38

Thủy lợi nội đồng Xã Quỳnh Thạch (Đồng Cửa, Đồng Cây Táo, Cồn Chùa, Thanh Quýt đến Nghĩa Trang)

Xã Quỳnh Thạch

0,40

 

39

Nâng cấp tuyến đê cửa sông Thái

Các xã: Sơn Hải, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang

3,97

Đã GPMB và thực hiện được 1 phần dự án

40

Dự án mở rộng hồ chứa nước Khe Lại giai đoạn 2

Xã Tân Thắng

22,40

 

41

Hệ thống tưới, tiêu úng vùng màu

Các xã: Quỳnh Lương, Quỳnh Hậu, Quỳnh Nghĩa

3,23

 

42

Mở rộng và nâng cấp nhà máy nước sinh hoạt xã Quỳnh Yên

Xã Quỳnh Yên

1,34

 

43

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vũng Đá

Xã Quỳnh Thắng

1,75

 

44

Nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước (Khe Gang, Hóc Nghẹt)

Xã Ngọc Sơn

13,00

 

45

Sữa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hóc Mét

Xã Tân Sơn

0,30

 

46

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Chuối

Xã Tân Sơn

0,25

 

47

Mở rộng, nâng cấp nhà máy nước Cầu Giát

Xã Quỳnh Bá,
Xã Quỳnh Hồng

2,26

 

48

Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Bàu Xã

Xã Quỳnh Lâm

3,50

 

49

Sữa chữa, nâng cấp kênh tiêu úng liên xã Quỳnh Giang - Quỳnh Diễn

Xã Quỳnh Diễn,
 Quỳnh Giang

2,35

 

50

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Quỳnh Long - Quỳnh Thuận - Sơn Hải

Các xã: Quỳnh Long,
 Quỳnh Thuận, Sơn Hải

0,65

 

51

Hệ thống cấp nước biển phục vụ nuôi tôm công nghiệp theo TC Việt GAP

Xã Quỳnh Bảng

2,20

 

52

Xây dựng Nhà máy nước sạch xã Quỳnh Hoa (Xóm 3)

Xã Quỳnh Hoa

0,30

 

53

Hệ thống tưới, tiêu úng vùng màu xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

0,05

 

54

Nâng cấp hồ chứa nước Dẻ Vàng (Xóm 10)

Xã Quỳnh Tam

0,25

 

55

Xây dựng Kênh mương thủy lợi nội đồng xã Quỳnh Văn

Xã Quỳnh Văn

0,25

 

56

Xây dựng Nhà làm việc 2 tầng trạm y tế xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,57

 

57

Xây dựng Trạm y tế xã Quỳnh Yên

Xã Quỳnh Yên

0,12

 

58

Mở rộng trạm y tế xã Quỳnh Hồng (Cây Gạo xóm 6)

Xã Quỳnh Hồng

0,02

 

59

Xây dựng Trường mầm non Thượng Yên

Xã Quỳnh Yên

0,65

 

60

Xây dựng Trường mầm non Quỳnh Hưng (xóm 6)

Xã Quỳnh Hưng

0,35

 

61

Xây dựng Trường tiểu học Quỳnh Lương (xóm 2)

Xã Quỳnh Lương

0,20

 

62

Mở rộng trường tiểu học Quỳnh Hậu (xóm 8)

Xã Quỳnh Hậu

0,13

 

63

Xây dựng Nhà học đa chức năng trường Mầm non Quỳnh Thắng

Xã Quỳnh Thắng

0,50

 

64

Xây dựng Trường mầm non Tiến Thủy

Xã Tiến Thủy

0,12

 

65

Mở rộng tường THCS Quỳnh Thanh

Xã Quỳnh Thanh

0,20

 

66

Xây dựng Trường Mầm Non Quỳnh Ngọc (Rộc Đình, Xóm 5)

Xã Quỳnh Ngọc

0,27

 

67

Xây dựng Trường mầm non Quỳnh Hoa (Xóm 4)

Xã Quỳnh Hoa

0,70

 

68

Xây dựng Trường tiểu học Quỳnh Lâm A

Xã Quỳnh Lâm

0,40

 

69

Xây dựng Sân vận động xã Quỳnh Lương

Xã Quỳnh Lương

1,10

 

70

Mở rộng sân vận động xã Quỳnh Hậu (xóm 8)

Xã Quỳnh Hậu

0,42

 

71

Xây dựng Sân vận động xã Quỳnh Thạch (đồng Cửa trường)

Xã Quỳnh Thạch

1,10

 

72

Xây dựng Sân vận động xã Quỳnh Hoa (Xóm 4)

 Xã Quỳnh Hoa

1,10

 

73

Mở rộng sân vận động xã Quỳnh Ngọc (Rộc Đình, Xóm 5)

Xã Quỳnh Ngọc

0,16

 

74

Xây dựng Chợ Vân

Xã Quỳnh Văn

1,00

 

75

Xây dựng Chợ nông thôn Quỳnh Bảng

Xã Quỳnh Bảng

0,45

Đã GPMB

76

Xây dựng Chợ Quỳnh Hưng

Xã Quỳnh Hưng

0,40

 

77

Xây dựng Chợ xã Quỳnh Thạch (Hạ Biền)

Xã Quỳnh Thạch

0,50

 

78

Xây dựng Chợ xã Quỳnh Yên (Hạ Biền)

Xã Quỳnh Yên

0,30

 

79

Xây dựng Chợ nông thôn Xã Quỳnh Thọ (Thọ Tiến)

Xã Quỳnh Thọ

0,30

 

80

Xây dựng Chợ nông thôn Xã Quỳnh Bá (Rộc đạc)

Xã Quỳnh Bá

0,30

 

81

Xây dựng Chợ trung tâm xã Tiến Thủy

Xã Tiến Thủy

0,66

 

82

Xây dựng Chợ xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,60

 

83

Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Hồ

Xã Quỳnh Đôi

0,35

 

84

Mở rộng di tích lịch sử nhà thờ họ Hoàng (xóm 4)

Xã Quỳnh Đôi

0,15

 

85

Mở rộng di tích lịch sử nhà thờ họ Nguyễn (xóm 8 - giáp xóm 4)

Xã Quỳnh Đôi

0,57

 

86

Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp Lèn Ngồi

Xã Ngọc Sơn

7,00

 

87

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Hoa (Xóm 3,5)

Xã Quỳnh Hoa

1,73

 

88

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Yên (Xóm 4, 5, 6, 9, 11, 12)

Xã Quỳnh Yên

2,30

 

89

Đất ở xã Quỳnh Thắng (Xóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Quỳnh Long, Đông Xuân)

Xã Quỳnh Thắng

2,26

 

90

Đất ở tại nông thôn xã Ngọc Sơn (Gốc Vông - Xóm 6, Ông Lý - Xóm 7, Đồng Gạo Thể - Xóm 2, Cầu Sắt, Đồng Sim, Đất đen - Xóm 8, Ông Thát - Xóm 11)

Xã Ngọc Sơn

1,82

 

91

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Thạch (Điền điển, giáp hành lang kênh Quỳnh Văn)

Xã Quỳnh Thạch

1,97

 

92

Đất ở nông thôn xã Quỳnh Tân (Vùng Ổ Gà - Xóm 11, Vùng Làng Cộ - Xóm 11, Vùng ký túc xá - Xóm 8, xen dặm KDC các xóm 3,4,12,14,15)

Xã Quỳnh Tân

1,84

 

93

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Thanh (đồng Dủ Vạc X3, ao bà Nhường - X6, Đồng ông Thịnh X6, Đồng hói bến X7)

Xã Quỳnh Thanh

5,40

 

94

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Đôi (Tràng Hôi xóm 8, Bắc Lùm xóm 2)

Xã Quỳnh Đôi

0,79

 

95

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Hồng (xóm 9, Chân đê xóm 8, xóm 6)

Xã Quỳnh Hồng

0,73

 

96

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Minh (xóm 8)

Xã Quỳnh Minh

0,60

 

97

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Nghĩa (Sảnh - Xóm 2)

Xã Quỳnh Nghĩa

0,45

 

98

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Thọ (Thọ Tiến)

Xã Quỳnh Thọ

0,60

 

99

Đất ở nông thôn xã Quỳnh Giang (Đồng Lô - Xóm 11, Xóm 6 - xen dặm)

Xã Quỳnh Giang

1,40

 

100

Đất ở tại nông thôn xã Tân Sơn (Xóm 3, 2A, 2B, Đồng Đạt; Xóm 4, 6, Cầu Sất, trục đường đi Quỳnh Tam)

Xã Tân Sơn

1,43

 

101

Đất ở tại nông thôn xã Sơn Hải (Xóm 3, 4)

Xã Sơn Hải

0,32

 

102

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Bá (Cồn Hêu, Cồn Cát)

Xã Quỳnh Bá

1,06

 

103

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Lương (Cửa Thịnh, Cửa phẩm, Hồi Khoa Chắt, Rục Huôi xóm 1, khu dân cư xóm 6, Cồn cao xóm 6)

Xã Quỳnh Lương

0,41

 

104

Đất ở tại nông thôn xã Tiến Thủy (Đức Xuân)

Xã Tiến Thủy

0,18

 

105

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Lâm (xóm 9)

Xã Quỳnh Lâm

1,00

 

106

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Thuận (xóm T,Xuân)

Xã Quỳnh Thuận

0,80

 

107

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Diễn (Cầu Tùng - xóm 1, Đường hoa - Xóm 2, Cửa đình - Xóm 1, Nhà Thánh, xóm 6)

Xã Quỳnh Diễn

1,42

 

108

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Tam (Bãi Sạn xóm 5, xóm 6, xóm 10)

Xã Quỳnh Tam

0,39

 

109

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Mỹ (Dọc đường QL48B - xóm 8)

Xã Quỳnh Mỹ

0,50

 

110

Đất ở tại nông thôn xã Tân Thắng (Thôn Bắc Thắng)

Xã Tân Thắng

0,37

 

111

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Châu (xóm 2A, 4A)

Xã Quỳnh Châu

1,20

 

112

Đất ở tại nông thôn xã An Hòa (Xóm Tân An, Toàn Lực, Hồng Phong)

Xã An Hòa

1,13

 

113

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Văn (đường Q,Văn - Q,Bảng xóm 9, đường Q,Văn - Q,Bảng xóm 18, Cồn Đồi Thần - xóm 11)

Xã Quỳnh Văn

1,57

 

114

Đất ở Thị trấn Cầu Giát (Khối 6, 9, 11)

Thị trấn Cầu Giát

1,47

 

115

Mở rộng trụ sở UBND huyện (Đường Ngang xóm 6)

Xã Quỳnh Hồng

0,40

 

116

Xây dựng trụ sở UBND xã Quỳnh Ngọc (Rộc Đình, Xóm 5)

Xã Quỳnh Ngọc

0,37

 

117

Xây dựng trụ sở UBND xã Quỳnh Hồng

Xã Quỳnh Hồng

0,35

 

118

Xây dụng Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Quỳnh Châu

Xã Quỳnh Châu

1,20

 

119

Xây dụng Trụ sở UBND xã Tiến Thủy

Xã Tiến Thủy

0,52

 

120

Xây dựng hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu (QL1A - xóm 6)

Xã Quỳnh Hồng

0,10

 

121

Mở rộng nghĩa địa Xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

2,00

 

122

Xây dựng Nghĩa địa Xã Quỳnh Hưng (Xóm 12)

Xã Quỳnh Hưng

1,00

 

123

Mở rộng Nghĩa địa Đồi Thần, Đồng Tương

Xã Quỳnh Đôi

0,29

 

124

Mở rộng nghĩa địa (Cồn Hội xóm 7)

Xã Quỳnh Hồng

0,20

 

125

Mở rộng nghĩa địa Cồn Cát (xóm 3)

Xã Quỳnh Minh

0,75

 

126

Giáo xứ Hội Nguyên

Xã Quỳnh Hồng

0,03

 

127

Xây dựng Nhà học giáo lý của giáo xứ Thuận Giang

Xã Quỳnh Hưng

0,11

 

128

Phục hồi chùa Đế Thích

Xã Quỳnh Nghĩa

1,50

 

129

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 5, Xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,07

 

130

Xây dựng Nhà văn hóa xóm (X11, X12), Xã Quỳnh Hưng

Xã Quỳnh Hưng

0,10

 

131

Xây dựng Nhà văn hóa xóm (X11), Xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang

0,05

 

132

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 19,20,21,23, Xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,75

 

133

Xây dựng Nhà văn hóa (xóm 7), Xã Quỳnh Hồng

Xã Quỳnh Hồng

0,07

 

134

Xây dựng Nhà văn hóa truyền thống xã Quỳnh Lương (xóm 2)

Xã Quỳnh Lương

0,34

 

VII

Thị xã Hoàng Mai

 

 

 

1

Xây dựng nhà máy sản xuất sắt xốp

Xã Quỳnh Lộc

80,00

 

2

Xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol

Xã Quỳnh Lập

9,50

 

3

Xây dựng Nhà máy sản xuất Axit Linear Alkyl Benzene Sulfonic

Xã Quỳnh Lập

11,53

 

4

Xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón

Xã Quỳnh Lập

20,00

 

5

Xây dựng Nhà máy nhiệt điện

Xã Quỳnh Lập

256,30

 

6

Xây dựng Cảng Vicem

Xã Quỳnh Lập

17,55

 

7

Xây dựng Cảng Thanh Thành Đạt

Xã Quỳnh Lập

5,00

 

8

Xây dựng Đường nối QL1A đi cảng Đông Hồi

Xã Quỳnh Lập

1,50

Phần diện tích
 phát sinh

9

Xây dựng Đường giao thông nối từ QL1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa

Xã Quỳnh Vinh

0,20

Diện tích chưa
bồi thường

10

Xây dựng Đường giao thông nối Quốc lộ 1A (Quỳnh Xuân) đi Quỳnh Liên (Biển Quỳnh)

Xã Quỳnh Xuân,
Xã Quỳnh Liên

3,30

Đã thu hồi, thực hiện một phần dự án

11

Xây dựng Đường số 4 Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,30

Còn 06 hộ đất ở, chưa GPMB

12

Xây dựng Đường số 3 khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

2,28

Còn một phần dự án chưa thực hiện

13

Nâng cấp mở rộng QL 1A

Phường Quỳnh Thiện

1,50

Phần diện tích
 phát sinh

14

Xây dựng Đường cứu nạn và tái định cư các khu dân cư ven biển Đông Hồi (gđ1)

Xã Quỳnh Lập

5,55

Phần còn lại tại
xã Quỳnh lập

15

Mở rộng đường làng nghề Phú Lợi

Phường Quỳnh Dị

0,84

 

16

Mở rộng đường giao thông xóm 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, Xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

1,20

 

17

Mở rộng đường vào khu tái định cư lèn chiều

Xã Quỳnh Trang

0,60

 

18

Mở rộng đường giao thông các khối 1, 2, 3, 4, 7, phường Quỳnh Xuân

Phường Quỳnh Xuân

1,62

 

19

Mở rộng đất giao thông nông thôn mới

Phường Mai Hùng

2,50

 

20

Mở rộng đường giao thông thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, xã Quỳnh Liên

Xã Quỳnh Liên

1,70

 

21

Mở rộng đường giao thông nông thôn xã Quỳnh Phương

Xã Quỳnh Phương

0,10

 

22

Mở rộng đường giao thông các thôn xã Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc

0,10

 

23

Xây dựng bãi đậu xe đền Cờn

Phường Quỳnh Dị

0,75

 

24

Xây dựng Đường giao thông từ khu trung tâm thị xã Hoàng Mai đến Đền Cờn

Phường Quỳnh Dị

1,55

 

25

Xây dựng Đường ngang nội thị N1 Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

2,73

 

26

Xây dựng Đường trục ngang N2, Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

2,52

 

27

Xây dựng Đường trục ngang N3, Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

1,38

 

28

Xây dựng Đường trục dọc D1, Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

3,80

 

29

Xây dựng Đường trục dọc D2, Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

1,22

 

30

Xây dựng Đường trục dọc D3, Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,96

 

31

XD Đường cứu hộ cứu nạn Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Lộc (đường số 1)

Phường Mai Hùng,
Phường Quỳnh Dị

4,65

 

32

Xây dựng Đường cứu hộ cứu nạn huyện Quỳnh Lưu

Phường Quỳnh Dị,
Phường Quỳnh Thiện

3,56

 

33

Xây dựng Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Quỳnh Lập,Quỳnh Dị, Quỳnh Phương,
Quỳnh Liên, Mai Hùng, Quỳnh Lộc

81,93

 

34

Xây dựng Nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt thị xã Hoàng Mai

Phường Mai Hùng

6,00

 

35

Xây dựng Nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt thị xã Hoàng Mai

Phường Mai Hùng

10,00

 

36

Xây dựng đường điện nông thôn Xã Quỳnh Liên

Xã Quỳnh Liên

0,02

 

37

Mở rộng bệnh viện Da liễu

Xã Quỳnh Thiện

1,23

 

38

Xây dựng Trường mầm non A, Xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

0,50

 

39

Xây dựng Trường mầm non B, Xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

0,50

 

40

Xây dựng Trường tiểu học Quỳnh Lập A

Xã Quỳnh Lập

1,20

 

41

Mở rộng trường THPT Hoàng Mai

Phường Quỳnh Thiện

0,79

 

42

Mở rộng trường TH Mai Hùng

Phường Mai Hùng

0,20

 

43

Xây dựng Trường Chính trị thị xã

Phường Quỳnh Dị

1,04

 

44

Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Phường Quỳnh Dị

1,14

 

45

Xây dựng Sân vận động xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

0,70

 

46

Xây dựng Chợ mới

Phường Mai Hùng

1,00

 

47

Cải tạo tu sửa đền Vưu

Xã Quỳnh Vinh

0,50

 

48

Mở rộng đền Kim Lung

Phường Mai Hùng

0,30

 

49

Xây dựng Bãi rác tâp trung thị xã Hoàng Mai

Xã Quỳnh Vinh

15,00

 

50

Khu TĐC thuộc Khu công nghiệp Đông Hồi (vị trí số 1)

Xã Quỳnh Lập

17,40

Đã thực
 hiện 5,0 ha

51

Đất ở nông thôn vùng Đồng Mân, Đồng Đập, xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

2,00

 

52

Đất ở nông thôn xóm 3, 6, 8, 10, xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

1,80

 

53

Đất ở nông thôn xã Quỳnh Liên (xóm 1, 2, 3, phía Đông nhà bà Thảo xóm 6, phía Đông nhà ông Long xóm 6, phía Đông nhà ông Hoài xóm 7, phía Nam nhà thờ họ Đậu xóm 9,10)

Xã Quỳnh Liên

3,44

 

54

Đất ở nông thôn xã Quỳnh Lộc (vùng Cồn Ran xóm 5, Trạm y tế xóm 7)

Xã Quỳnh Lộc

0,97

 

55

 Khu TĐC thuộc KCN Đông Hồi (vị trí số 2)

Xã Quỳnh Lập

8,06

 

56

Đất ở nông thôn xóm 4, 6, xã Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc

0,46

 

57

Chia lô đất ở dân cư tại xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

1,98

 

58

Đất ở nông thôn xen dặm xã Quỳnh Liên

Xã Quỳnh Liên

0,80

 

59

Khu đô thị xi măng Hoàng Mai

Xã Quỳnh Vinh

23,92

 

60

Đất ở nông thôn vùng Đồng Đập, Đồng Nổ

Xã Quỳnh Vinh

2,50

 

61

Khu Tái định cư mở rộng Quốc lộ 1A

Phường Quỳnh Thiện

4,80

Đã thực hiện một phân dự án

62

Đất ở đô thị các khối 5, 13, 15, Phường Quỳnh Xuân

Phường Quỳnh Xuân

1,36

 

63

Đất ở đô thị các khối 6, 15, 19, Phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

1,49

 

64

Đất ở đô thị các khối 1, 3, 5, 8, 9, Phường Quỳnh Thiện

Phường Quỳnh Thiện

2,90

 

65

Khu TĐC giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Phường Quỳnh Dị

15,00

 

66

Đất ở đô thị Phường Quỳnh Dị

Phường Quỳnh Dị

2,00

 

67

Xây dựng Trụ sở Chi cục Thi hành án thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,44

 

68

Xây dựng Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,74

 

69

Xây dựng Trạm bảo vệ thực vật, Trạm thú y, Trạm khuyến nông, khuyến ngư thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,51

 

70

Xây dựng Xí nghiệp thủy lợi

Phường Quỳnh Dị

0,17

 

71

Xây dựng Nhà khách thị xã

Phường Quỳnh Dị

0,66

 

72

Xây dựng Trụ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã

Phường Quỳnh Dị

0,95

 

73

Xây dựng Bảo hiểm xã hội thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,25

 

74

Xây dựng Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,18

 

75

Xây dựng Trung tâm Dân số thị xã

Phường Quỳnh Dị

0,17

 

76

Khôi phục chùa Bát Nhã

Phường Quỳnh Xuân

12,00

 

77

Khôi phục và trùng tu Chùa Càn Môn, xã Quỳnh Phương

Phường Mai Hùng,
Xã Quỳnh Phương

0,65

 

78

 Mở rộng nghĩa địa

Phường Mai Hùng

0,50

 

79

Xây dựng Khu nghĩa trang Núi Cháy tại xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

16,00

 

80

Xây dựng Khu nghĩa trang hung táng tại xóm Đồng Minh, Xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

1,93

 

81

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh Lưu

Phường Quỳnh Xuân

1,00

 

82

Xây dựng Nhà văn hóa khối Phú Lợi 2, Phường Quỳnh Dị

Phường Quỳnh Dị

0,06

 

83

Xây dựng Nhà văn hóa khối 7, Phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

0,06

 

84

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 4, Xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

0,05

 

85

Khu Khai thác cát Silic

Xã Quỳnh Lộc

35,63

 

VIII

Huyện Nghĩa Đàn

 

 

 

1

Xây dựng Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nghĩa Đàn (Giai đoạn 1)

Xã Nghĩa Hội

100,00

 

2

Xây dựng NM Cmistone Việt Nam tại Cụm công nghiệp Nghĩa Long

Xã Nghĩa Long

6,54

 

3

Mở rộng đường GTNT đoạn nối từ TL 545 đến TL 531, xã Nghĩa An

Xã Nghĩa An

0,36

 

4

Xây dựng Đường giao thông nội đồng xóm Mồn, xóm Tân

Xã Nghĩa Lạc

0,10

 

5

Mở rộng đường giao thông nông thôn xóm 3, xã Nghĩa Đức

Xã Nghĩa Đức

0,35

 

6

Xây dựng đường giao thông nội đồng xóm Chong

Xã Nghĩa yên

0,53

 

7

Mở rộng đường giao thông xóm 1B,1A,2A xã Nghĩa Mai

Xã Nghĩa Mai

0,49

 

8

Mở rộng đường giao thông nông thôn xã Nghĩa An

Xã Nghĩa An

7,00

 

9

Mở rộng đường giao thông nông thôn liên huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Thái Hòa

Xã Nghĩa Thắng

0,60

 

10

Xây dựng cầu tràn khe Dền (đội 1)

Xã Nghĩa Hồng

2,00

 

11

Mở rộng đường giao thông liên xã Nghĩa Yên đi Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

0,30

 

12

Mở rộng đường vào trung tâm xã Nghĩa Thọ

Xã Nghĩa Thọ

1,80

 

13

Mở rộng đường giao thông tuyến Nghĩa An đi Nghĩa Đức

Xã Nghĩa An,
Xã Nghĩa Đức

0,80

 

14

Mở rộng đường cứu hộ cứu nạn Nghĩa Lâm - Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Lâm,
Xã Nghĩa Bình

4,80

 

15

Mở rộng đường giao thông nông thôn liên xã, xã Nghĩa Hưng

Xã Nghĩa Hưng

0,75

 

16

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nhánh nối vào đường Trung - Bình - Lâm

Xã Nghĩa Hội

2,72

 

17

Xây dựng Đường nội thị, thị trấn Nghĩa Đàn

Thị trấn Nghĩa Đàn

1,80

 

18

Sửa chữa, Nâng cấp hồ chứa nước Cây Chanh, xã Nghĩa Hội

Xã Nghĩa Hội

0,45

Đã GPMB

19

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước làng Mồn xã Nghĩa Lạc

Xã Nghĩa Lạc

0,33

 

20

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Ngọc Lam

Xã Nghĩa Lợi

0,30

 

21

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước và xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt đập Khe Sy 1

Xã Nghĩa Lộc

2,00

 

22

Cải tạo, nâng cấp đập Khe Ngâm

Xã Nghĩa Thịnh

11,20

 

23

Xây dựng Nhà máy nước huyện Nghĩa Đàn

Thị trấn Nghĩa Đàn

1,30

 

24

Xây dựng đường dây 110 KV và trạm biến áp 110 KV Bắc Á

Các xã: Nghĩa Trung, Nghĩa Thắng, Nghĩa Bình, Nghĩa Liên

0,95

 

25

Mở rộng Trạm y tế xã Nghĩa Khánh

Xã Nghĩa Khánh

0,35

 

26

Xây dựng trường Mầm Non xã Nghĩa Khánh

Xã Nghĩa Khánh

0,70

 

27

Xây dựng Trung tâm đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao

Xã Nghĩa Bình

87,79

 

28

Xây dựng Sân bóng xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,25

 

29

Xây dựng Sân bóng xóm Lê Lai, xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,25

 

30

Xây dựng Sân bóng xóm Tân Thịnh, xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,25

 

31

Xây dựng Sân thể thao xóm 13A, xã Nghĩa Yên

Xã Nghĩa Yên

0,40

 

32

Xây dựng Sân thể thao xóm 13B, xã Nghĩa Yên

Xã Nghĩa Yên

0,40

 

33

Xây dựng Sân bóng xóm Tân Hợp, xã Nghĩa Khánh

Xã Nghĩa Khánh

1,50

 

34

Xây dựng Chợ nông thôn xã Nghĩa Đức

Xã Nghĩa Đức

1,00

 

35

Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt làm phân vi sinh

Xã Nghĩa Bình

8,37

 

36

Mở rộng bãi rác Khe Đục

Xã Nghĩa Khánh

2,20

Đã GPMB

37

Mở rộng bãi rác Bến Đan

Xã Nghĩa Khánh

0,30

Đã GPMB

38

Xây dựng Bãi xử lý rác thải xóm Lê Lợi, Lê Lai, Tân Thịnh, xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,90

 

39

Xây dựng Bãi xử lý rác thải xóm Tân Thành, Tân Xuân, xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,30

 

40

Xây dựng Bãi xử lý rác thải xóm Cát Sơn, Cát Mộng, xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,30

 

41

Xây dựng Bãi xử lý rác thải tập trung xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

2,00

 

42

Xây dựng Bãi xử lý rác thải xóm Chong, xã Nghĩa Yên

Xã Nghĩa Yên

3,00

 

43

Tái định cư (giai đoạn 1) để khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực phụ cận dự án Chăn nuôi bò sữa TH tại huyện Nghĩa Đàn

Xã Nghĩa Lâm

14,89

Đã GPMB

44

Đấu giá đất ở Xóm Màn, Tân Thọ, Trống, Men, Cầu, xã Nghĩa Thọ

Xã Nghĩa Thọ

1,45

 

45

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Thịnh (xóm 4,8,9)

Xã Nghĩa Thịnh

1,30

 

46

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Hồng (xóm Hồng Thọ)

Xã Nghĩa Hồng

1,05

 

47

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Trung (xóm Đồng Quỹ, Ấp Đồn, Xóm Đập Bể)

Xã Nghĩa Trung

0,66

 

48

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Hiếu (xóm Lê Lai)

Xã Nghĩa Hiếu

0,50

 

49

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Bình (xóm Bình Thành, xóm 13A, xóm 2, xóm Canh)

Xã Nghĩa Bình

3,69

 

50

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Lộc (Hồng Lộc,Bình Minh, Mỹ Lộc)

Xã Nghĩa Lộc

1,50

 

51

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Khánh (Hồng Khánh, xóm Bàu)

Xã Nghĩa Khánh

2,22

 

52

Đấu giá đất ở xóm Nam Lộc, xã Nghĩa Long

Xã Nghĩa Long

1,33

 

53

Đấu giá đất ở xóm 10, xã Nghĩa Hưng

Xã Nghĩa Hưng

0,52

 

54

Đấu giá đất ở Thị trấn Nghĩa Đàn (Khối Tân Minh)

Thị trấn Nghĩa Đàn

1,22

 

55

Đấu giá đất ở Thị trấn Nghĩa Đàn (Khối Tân Cường)

Thị trấn Nghĩa Đàn

0,03

 

56

Xây dựng Trụ sở Đảng ủy UBND Xã Nghĩa Khánh

Xã Nghĩa Khánh

0,81

 

57

Xây dựng Nhà thờ giáo họ Hồng Lộc

Xã Nghĩa Lộc

1,08

 

58

Xây dựng Nhà thờ giáo họ Sông Lim

Xã Nghĩa Lộc

0,35

 

59

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,25

 

60

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Lê Lai, xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,25

 

61

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Tân

 Xã Nghĩa Tân

0,25

 

62

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Men, xã Nghĩa Thọ

Xã Nghĩa Thọ

0,10

 

63

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Hồng Thịnh, xã Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

0,05

 

IX

Thị xã Thái Hòa

 

 

 

1

Xây dựng đường TL545 - Thị đội

Xã Tây Hiếu

1,50

 

2

Xây dựng Đường giao thông nông thôn Đông Thành

Xã Đông Hiếu

0,02

 

3

Xây dựng tuyến đường trục dọc D4 thuộc dự án xây dựng hạ tầng giao thông trung tâm đô thị mới thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

1,22

 

4

Xây dựng Tuyến đường trục dọc D1 thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

1,00

 

5

Xây dựng Tuyến đường trục dọc D2 thuộc các dự án xây dựng hạ tầng giao thông trung tâm đô thị mới thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,50

 

6

Tuyến đường trục dọc D3 thuộc các dự án xây dựng hạ tầng giao thông Trung tâm đô thị mới thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

3,20

 

7

Xây dựng Tuyến đường ngang N2 thuộc hệ thống HTGT khu đô thị mới Thái Hòa

Phường Hòa Hiếu

1,87

 

8

Xây dựng Tuyến đường ngang N3 thuộc hệ thống HTGT khu đô thị mới Thái Hòa

Phường Hòa Hiếu

2,12

 

9

Xây dựng Tuyến đường ngang N8 thuộc hệ thống HTGT khu đô thị mới Thái Hòa

Phường Quang Tiến

1,82

 

10

Xây dựng Đường giao thông vào trung tâm xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa

Xã Nghĩa Hòa

2,00

 

11

Mở rộng đường giao thông trong khu dân cư nông thôn khối 1, 2, 7

Phường Long Sơn

0,20

 

12

Xây dựng Đường từ khu QH trụ sở Công an sang đường QL 15A đi khối Đóng

Phường Quang Phong

0,50

 

13

Xây dựng Đường từ QL 15A đi phà Lỡ (Khối Nghĩa Sơn)

Phường Quang Phong

0,85

 

14

Mở rộng đường liên xã (Quốc lộ 15A đi Nghĩa Hồng, phường Quang Phong)

Phường Quang Phong

4,92

 

15

Xây dựng đường vào nghĩa trang, khối 7

Phường Long Sơn

0,15

 

16

Mở rộng đường từ Khe Mẹ đi đập Đồng Trảy

Phường Quang Phong

0,42

 

17

Xây dựng đường giao thông trong khu dân cư (Nối QL 15A vào đường liên xã Nghĩa Hồng (từ khe Mẹ)

Phường Quang Phong

2,46

 

18

Xây dựng Nhà máy cấp nước Đông Hưng

Xã Nghĩa Mỹ

2,40

 

19

Mở rộng hệ thống nhà máy cấp nước Thái Hòa hiện có tại phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,04

 

20

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Vĩnh, xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

3,20

 

21

Sửa chữa nâng cấp tràn Khe Dền

Phường Quang Phong

0,04

 

22

Xây dựng Mương tràn đập Khe Bưởi

Phường Long Sơn

0,15

 

23

Xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Long Sơn

Phường Long Sơn

0,24

 

24

Xây dựng Trạm y tế phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,20

 

25

Xây dựng Trạm y tế phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

0,15

 

26

Mở rộng Trạm y tế xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

0,32

 

27

Mở rộng trường cấp 1 Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

0,03

 

28

Xây dựng Trường Mầm non Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

0,43

 

29

Mở rộng Trường Mầm non xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

0,13

 

30

Xây dựng Sân vận động phường Long Sơn

Phường Long Sơn

1,00

 

31

Xây dựng Sân thể thao xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

1,00

 

32

Xây dựng Sân thể thao xã Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

2,00

 

33

Xây dựng Chợ Vạc và khu đất ở kiểm dịch vụ Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

0,70

 

34

Xây dựng Khu di chỉ khảo cổ gắn với du lịch sinh thái Làng Vạc

Xã Nghĩa Hòa

22,00

 

35

Xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

9,71

 

36

Xây dựng Bãi xử lý rác thải thị xã Thái Hòa

Xã Nghĩa Hòa

5,14

 

37

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa

Hòa Hiếu, Long Sơn, Quang Phong, Nghĩa Tiến

9,13

 

38

Khu nhà ở xã Nghĩa Tiến

XãNghĩa Tiến

2,60

 

39

Đấu giá đất ở xóm 8, Xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

0,50

 

40

Đấu giá đất ở xã Tây Hiếu (xóm Hưng Nam, Hưng Đông, Hưng Xuân)

Xã Tây Hiếu

7,57

 

41

Đấu giá đất ở xóm 5A, xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

1,00

 

42

 Đấu giá đất ở Đồng Bàu, xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

1,00

 

43

Đấu giá đất ở xóm 1, xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

0,10

 

44

Đấu giá đất ở xóm Đông Hải, xã Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

0,30

 

45

Đấu giá đất ở xen dắn khu dân cư xóm Đông Tiến, Đông Quang, Đông Hà, Đông Du 1, xã Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

0,23

 

46

Đấu giá đất ở khối Tân Tiến, Phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

1,00

 

47

Đấu giá đất ở khối Tân Thành, Phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,07

 

48

Đấu giá đất khối Đòng Tâm 2, Phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,85

 

49

Đấu giá đất ở khu trường THCS Thái Hòa 1

Phường Hòa Hiếu

0,06

 

50

Đấu giá đất ở phường Quang Phong khối Nghĩa Sơn (đất 353 Nghĩa Sơn, K,Đóng)

Phường Quang Phong

1,00

 

51

Đấu giá đất ở Phường Quang Tiến (K,Tây Hồ 1, K,Quang Trung)

Phường Quang Tiến

0,14

 

52

Đấu giá đất ở khối 250 phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

1,10

 

53

Đấu giá đất ở đồng bờ ao, Phường Long Sơn

Phường Long Sơn

1,60

 

54

Xây dựng Trụ sở, cơ sở đào tạo hệ thống Kho bạc nhà nước

Phường Long Sơn

0,30

 

55

Mở rộng trụ sở Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,40

 

56

Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm Dân số KHHGĐ thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,20

 

57

Xây dựng Trụ sở cơ quan Liên Đoàn Lao động thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,10

 

58

Mở rộng nghĩa trang 1, Phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

1,00

 

59

Xây dựng Nghĩa trang, nghĩa địa phường Quang Phong (Khu vực Lim, Làn, Lẹn)

Phường Quang Phong

1,60

 

60

Xây dựng Nghĩa trang khối 7, Phường Long Sơn

Phường Long Sơn

1,00

 

61

Xây dựng Nghĩa Trang mới Hòn Sếnh Lơn

Xã Nghĩa Mỹ

2,00

 

62

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 3, xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

0,04

 

63

Xây dựng Nhà văn hóa đa chức năng xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

0,80

 

64

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đông Hồng, xã Đông Hiếu

 Xã Đông Hiếu

0,30

 

65

Xây dựng Nhà văn hóa khối Chế biến lâm sản 1, Phường Quang Phong

Phường Quang Phong

0,05

 

66

Xây dựng Nhà văn hóa khối Chế biến lâm sản 3, Phường Quang Phong

Phường Quang Phong

0,03

 

67

Xây dựng Nhà văn hóa khối 6, Phường Long Sơn

Phường Long Sơn

0,05

 

68

Xây dựng Nhà văn hóa khối 5, Phường Long Sơn

Phường Long Sơn

0,03

 

69

Xây dựng Nhà Văn Hóa Khối Tân Thành, Phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,04

 

70

Xây dựng Công Viên Cây Xanh Khối Tân Thành, Phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,37

 

71

Xây dựng Khu cây xanh kết hợp dịch vụ vui chơi (Giao nhau N6, Vực Giồng)

Phường Long Sơn

1,30

 

72

Xây dựng Khu cây xanh kết hợp dịch vụ vui chơi (Giao nhau N1, Vực Giồng)

Phường Long Sơn

0,50

 

73

Xây dựng Khu dịch vụ vui chơi giải trí tại xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

10,00

 

X

Huyện Tân Kỳ

 

 

 

1

Mở rộng đường giao thông Tân Long đi Tân Hồ

Xã Tân Long

1,50

 

2

Xây dựng Đường trung tâm xã đi Văn Sơn, Tân Diên

Xã Đồng Văn

1,90

 

3

Xây dựng Đường giao thông tuyến Hương Sơn - Tiên Kỳ

Xã Phú Sơn

0,49

 

4

Xây dựng Đường Nghi Lộc Tân An - Nghĩa Phúc

Xã Tân An

0,70

 

5

Mở rộng đường từ khối 2 đi Yên Thành

Thị trấn Tân Kỳ

0,80

 

6

Xây dựng Đường ngã tư Tân Đông đi ngã 3 Đồng Lau

Xã Đồng Văn

1,50

 

7

Xây dựng Cầu Khe chui (Xóm Xuân Hương; Xóm Tân Quang)

Xã Hương Sơn

1,00

 

8

Xây dựng Đường thôn xóm 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6

Xã Nghĩa Hợp

0,30

 

9

Xây dựng Đường giao thông nội thôn xóm 6

Xã Nghĩa Thái

0,48

 

10

Xây dựng Đường giao thông Bắc Sơn: cây xăng Thanh Phượng - Nam Sơn

Xã Phú Sơn

0,41

 

11

Xây dựng Đường giao thông tuyến Hoàng Sơn - Hoàng Thịnh

Xã Phú Sơn

0,47

 

12

Mở rộng tuyến đường (Nghi Lộc - Diễn Châu)

Xã Tân An

1,62

 

13

Xây dựng Đường liên xã từ UBND xã - Ngã ba ông Tương

Xã Tân Hợp

0,40

 

14

Xây dựng Đường nội vùng xóm Yên Thành

Xã Tân An

1,32

 

15

Xây dựng Đường nguyên liệu xóm 11, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,12

 

16

Xây dựng Đường xóm 2 - xóm 10, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,45

 

17

Xây dựng Đường xóm 1 - xóm 10, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,30

 

18

Xây dựng Đường thôn xóm: xóm 4 - xóm 11, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,64

 

19

Xây dựng cầu Khe Thần, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,20

 

20

Xây dựng Cầu Khe Thiền (xóm Tân Thợ)

 Xã Nghĩa Dũng

0,28

 

21

Xây dựng Đường giao thông liên xã Nghĩa Hoàn - Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Hoàn

1,20

 

22

Xây dựng Đường Tân An - Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

1,20

 

23

Xây dựng Đường giao thông liên xã Nghĩa Hoàn - Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Thái

1,30

 

24

Xây dựng Đường đi xã Đường giao thông từ Tổng đội TNXP 4 đi trung tâm xã Tân Hợp (Giai Xuân - Tân Hợp)

Xã Tân Hợp

0,90

 

25

Xây dựng Đường vào trạm y tế xã

Xã Tân Hương

0,14

 

26

Xây dựng cầu dân sinh khe Lòa xóm 9

Xã Tiên Kỳ

0,10

 

27

Xây dựng Đường cứu hộ, cứu nạn (Đường quốc lộ 15B) Từ xã Kỳ Tân - Nghĩa Hợp: đoạn qua thị trấn Tân Kỳ

Thị trấn Tân Kỳ

0,76

 

28

Xây dựng Đường cứu hộ, cứu nạn (Đường quốc lộ 15B) Từ xã Kỳ Tân - Nghĩa Hợp: đoạn qua xã Nghĩa Dũng

Xã Nghĩa Dũng

0,89

 

29

Xây dựng Đường cứu hộ, cứu nạn (Đường quốc lộ 15B) Từ xã Kỳ Tân - Nghĩa Hợp: đoạn qua xã Nghĩa Hợp

Xã Nghĩa Hợp

0,70

 

30

Xây dựng Đường vào trung tâm xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

1,30

 

31

Xây dựng Đường Nghĩa Phúc - Giai Xuân

Xã Giai Xuân

0,50

 

32

Xây dựng Đường Nghĩa Phúc - Giai Xuân

Xã Nghĩa Phúc

1,00

 

33

Mở rộng đường từ Khối 2 - xóm Kỳ Lâm, Kỳ Sơn

Thị trấn Tân Kỳ

0,60

 

34

Mở rộng đường giao thông (Tân Phúc - Nghĩa Phúc)

Xã Tân Long

0,35

 

35

Mở rộng đường giao thông (Tân Phúc - Giai Xuân)

Xã Tân Long

0,50

 

36

Xây dựng Đường liên xã từ nhà anh Dậu đến dốc đồng Họ (xóm Vĩnh Lộc )

Xã Tân Xuân

1,50

 

37

Xây dựng Đường liên xã từ nhà anh Huế đi Thống Nhất (xóm Thống Nhất)

Xã Tân Xuân

1,00

 

38

Xây dựng Cầu vượt Xuân Yên

Xã Tân Xuân

0,15

 

39

Xây dựng Cầu treo bến Cồn Phối

Xã Phú Sơn

1,50

 

40

Xây dựng Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) và Tân Long (Tân Kỳ)

Các Xã: Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Tân Long

27,56

 

41

Xây dựng Mương thủy lợi liên xã

Xã Nghĩa Bình

0,60

 

42

Xây dựng Trạm Bơm, kênh Đồng Dong dự án Bản Mồng

Xã Nghĩa Dũng

7,00

 

43

Xây dựng Hồ chứa nước Huồi Phài

Xã Tiên Kỳ

3,00

 

44

Nâng cấp Đập Kẻo

Xã Nghĩa Phúc

2,00

 

45

Xây dựng hệ thống đường dây trung thế 10KV + Trạm biến áp 75KVA từ Chi Cục thuế về khuôn viên tượng đài

Thị trấn Tân Kỳ

1,35

 

46

Xây dựng Trạm biến áp xóm Hoàng Xuân

Xã Tân Xuân

0,01

 

47

Xây dựng trường mầm non 2 xã Đồng Văn tại Tân Đông

Xã Đồng văn

0,80

 

48

Mở rộng trường mầm non xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Sơn

0,15

 

49

Mở rộng trường mầm non xã Nghĩa Đồng

Xã Nghĩa Đồng

0,15

 

50

Xây dựng nhà bán trú trường TH-THCS Xã Tân Hợp

Xã Tân Hợp

0,30

 

51

Mở rộng trường mầm non Xã Tân Long

Xã Tân Long

0,04

 

52

Mở rộng sân vận động xã Giai Xuân (xóm Đồi Chè)

Xã Giai Xuân

0,70

 

53

Xây dựng sân vận động xã Tiên Kỳ ( xóm 3)

Xã Tiên Kỳ

1,80

 

54

Xây dựng sân vận động xã Tân Xuân (xóm Hoàng Trang)

Xã Tân Xuân

0,60

 

55

Xây dựng Chợ chiều - thôn Vạn Long, Xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân

0,30

 

56

Đấu giá đất ở Xã Kỳ Sơn (thôn Tiền Phong 2, Phượng Kỳ; Hùng Cường 1)

Xã Kỳ Sơn

0,71

 

57

Đấu giá đất ở xóm Tân Diên, Xã Đồng văn

Xã Đồng văn

0,50

 

58

Đấu giá đất ở Long Thọ, Xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân

0,20

 

59

Đấu giá đất ở Xã Kỳ Tân (Xóm 2; Xóm 6)

Xã Kỳ Tân

0,68

 

60

Đấu giá đất ở trục đường xã Nghĩa Đồng (xóm 4A, 4B)

Xã Nghĩa Đồng

0,66

 

61

Đấu giá đất ở xóm 8, Xã Nghĩa Hành

Xã Nghĩa Hành

0,80

 

62

Đấu giá đất ở Xóm Tiến Thành, Xóm Việt Thắng; Xóm Tiến Thành, Xã Nghĩa Hoàn

Xã Nghĩa Hoàn

0,28

 

63

Đấu giá đất ở Vườn Cam - xóm Đà Sơn; Hòa Bình - xóm Đà Sơn, Xã Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

2,10

 

64

Đấu giá đất ở thôn Bắc Sơn, Xã Phú Sơn

Xã Phú Sơn

0,20

 

65

Đấu giá đất ở Khu Vườn Vải - xóm Tân Xuân; Đồng ngã 3 - xóm Tân Đồng

Xã Tân Phú

0,60

 

66

Đấu giá đất ở xóm Trung Lương; xóm Vĩnh Đồng, Xã Tân Xuân

Xã Tân Xuân

0,64

 

67

Đấu giá Đất ở xóm 1; làng mới - xóm 4, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

1,08

 

68

Giao đất có thu tiền Khối 1; Khối 2; Khối 6, Thị trấn Tân Kỳ

Thị trấn Tân Kỳ

0,63

 

69

Đấu giá đất ở Khối 6; Khối 9; Khối 10, Thị trấn Tân Kỳ

Thị trấn Tân Kỳ

0,50

 

70

Xây dựng trụ sở ủy ban nhân dân xã Nghĩa Bình (Chuyển vị trí mới)

Xã Nghĩa Bình

2,00

 

71

Xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Văn (Xóm Tân Diên)

Xã Đồng văn

0,50

 

72

Mở rộng UBND xã Kỳ Tân (Xóm 5)

Xã Kỳ Tân

0,15

 

73

Mở rộng Trụ sở UBND xã Nghĩa Phúc (xóm Trung Tâm)

Xã Nghĩa Phúc

0,10

 

74

Chuyển vị trí trụ sở UBND xã Tân Xuân (xóm Hoàng Trang)

Xã Tân Xuân

1,00

 

75

Xây dựng Nghĩa trang Xóm 5, Xã Kỳ Tân

Xã Kỳ Tân

1,00

 

76

Mở rộng nghĩa địa xóm Đô Lương, Xã Tân An

Xã Tân An

0,50

 

77

Xây dựng Nghĩa địa xóm 1, Xã Kỳ Tân

Xã Kỳ Tân

2,00

 

78

Xây dựng Nghĩa trang thị trấn Tân Kỳ (Khối 1)

Thị trấn Tân Kỳ

2,00

 

79

Mở rộng Nghĩa trang huyện Tân Kỳ (Khối 8)

Thị trấn Tân Kỳ

0,20

 

80

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Hương Sơn, Xã Hương Sơn

Xã Hương Sơn

0,05

 

81

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 5, Xã Hương Sơn

Xã Hương Sơn

0,05

 

82

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Tân Lập, Xã Hương Sơn

Xã Hương Sơn

0,05

 

83

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 9, Xã Tân Hương

Xã Tân Hương

0,08

 

84

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Hùng Cường 1, Xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Sơn

0,10

 

85

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Hùng Cường 2, Xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Sơn

0,25

 

86

Xây dựng Nhà văn hóa đa chức năng (Xóm Tiền Phong 2)

Xã Kỳ Sơn

0,25

 

87

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đồng Thờ, Xã Nghĩa Dũng

Xã Nghĩa Dũng

0,25

 

88

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đồng Kho, Xã Nghĩa Dũng

Xã Nghĩa Dũng

0,25

 

89

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 8, Xã Tân Hương

Xã Tân Hương

0,05

 

90

Xây dựng Nhà văn hóa Đa chức năng Xã Đồng văn

Xã Đồng văn

0,30

 

91

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 4, Xã Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình

0,05

 

92

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 8, Xã Nghĩa Đồng

Xã Nghĩa Đồng

0,11

 

93

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Thắm, Xã Nghĩa Hoàn

Xã Nghĩa Hoàn

0,15

 

94

Xây dựng Nhà văn hóa xóm trung tâm, Xã Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

0,15

 

95

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Hồng Phúc, Xã Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

0,30

 

96

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Nghĩa Hồng, Xã Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

0,30

 

97

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Tân Phúc, Xã Tân Long

Xã Tân Long

0,05

 

98

Xây dựng Nhà văn hóa Xóm Tâm Phú, Xã Tân Phú

Xã Tân Phú

0,15

 

XI

Huyện Quỳ Hợp

 

 

 

1

Mở rộng đường từ lò gạch lên bản lòng và từ tam thành đi bản Tiệng

Xã Châu Thái

0,60

 

2

Xây dựng Đường Châu thôn Tân Xuân

Thị trấn Qùy Hợp

1,00

 

3

Xây dựng Đường liên xã Thị trấn đến Bản Còn, Châu Quang

Thị trấn Qùy Hợp

0,50

 

4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề Cơ khí Mộc dân dụng thị trấn Qùy Hợp

Thị trấn Qùy Hợp

4,50

 

5

Xây dựng Đường giao thông từ thị trấn Quỳ Hợp đi xã Châu Đình

Xã Châu Đình

1,50

 

6

Xây dựng Đường giao thông từ Quốc lộ 48 đi xã Đồng Hợp và xã Tam Hợp

Xã Tam Hợp

3,20

 

7

Xây dựng Đường giao thông liên xã Minh Hợp, Văn Lợi

Xã Văn Lợi

1,80

 

8

Xây dựng Đường giao thông liên xã Châu Quang - Châu Thái - Châu Cường

Châu Quang, Châu Thái, Châu Cường

3,20

 

9

Mở rộng, nâng cấp bê tông hóa đường giao thông tuyến Na Khốm - Quang Thành

Xã Châu Quang

0,14

 

10

Mở rộng, nâng cấp bê tông hóa đường giao thông tuyến Na Khốm - Đồng Huống

Xã Châu Quang

0,24

 

11

Mở rộng đường nội đồng xóm Tàu

Xã Nghĩa Xuân

0,30

 

12

Mở rộng đường nội đồng xóm Đột Tân

Xã Nghĩa Xuân

0,20

 

13

Mở rộng đường nội đồng xóm Mo

Xã Nghĩa Xuân

0,20

 

14

Mương tiêu chống úng xóm Mới

Xã Châu Lộc

0,08

 

15

Xây dựng Kè chống xói, đập Na Tỳ

Xã Châu Lộc

0,04

 

16

Xây dựng Hồ chứa nước Đồng Chùa xã Minh Hợp

Xã Minh Hợp

3,80

 

17

Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước cây Dừa, xã Đồng Hợp

Xã Đồng Hợp

3,00

 

18

Xây dựng Đập phụ, kênh tiêu thông hồ và kênh tiêu Châu Bình, thuộc dự án: Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An

Xã Yên Hợp

10,75

 

19

Sữa chữa, nâng cấp đập thủy lợi Huôi Xồm - Pản Pòong

Xã Châu Cường

2,00

 

20

Xây dựng Cầu tràn liên hợp Bản Nhạ, xã Châu Cường

Xã Châu Cường

1,00

 

21

Sữa chữa nâng cấp hồ chứa nước Đồng Bai, xã Yên Hợp

Xã Yên Hợp

1,80

 

22

Xây dựng kè tuyến đê và kè bờ tả suối Nậm Tôn, đoạn qua TT Qùy Hợp và xã Châu Quang; kè bờ tả sông Dinh, đoạn qua xã Tam Hợp

Thị trấn, Châu Quang,
Tam Hợp

0,05

 

23

Xây dựng Đập Hốc Mợi

Xã Châu Quang

0,90

 

24

Xây dựng mương thoát nước

Xã Nghĩa Xuân

0,04

 

25

Xây dựng Hệ thống điện xã Đồng Hợp

Xã Châu Cường

0,20

 

26

Xây dựng Nhà điều trị bệnh nhân Trạm y tế xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn

0,05

 

27

Xây dựng Nhà điều trị bệnh nhân Trạm y tế xã Hạ Sơn

Xã Hạ Sơn

0,50

 

28

Xây dựng Nhà điều trị bệnh nhân Trạm y tế xã Hạ Sơn

Xã Châu Thành

0,50

 

29

Xây dựng Cụm lẻ mầm non Tam Hợp

Xã Tam Hợp

0,10

Đã hoàn thành CT, chưa hoàn thành, bồi thường, thu hồi đất

30

Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp

Thị trấn Qùy Hợp

1,00

 

31

Xây dựng Nhà 4 phòng học và phòng chức năng Trường mầm non xã Nghĩa Xuân

Xã Nghĩa Xuân

0,07

 

32

Xây dựng Chợ xã Châu Lý

Xã Châu Lý

0,40

 

33

Xây dựng Bãi xử lý rác thải thị trấn Quỳ Hợp và các xã phụ cận

Xã Thọ Hợp

6,60

 

34

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở đất xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp

Xã Châu Thành

9,80

 

35

Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai sạt lở xã Châu Tiến và xã Liên Hợp

Châu Tiến, Liên Hợp

4,10

 

36

Xây dựng trạm kiểm lâm

Xã Châu Cường

0,10

 

37

Xây dựng trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 9

Xã Tam Hợp

0,25

 

38

Xây dựng nhà văn hóa xóm Lìn, Xã Châu Lộc

Xã Châu Lộc

0,24

 

39

Xây dựng nhà văn hóa Bản Phảy, Xã Châu Tiến

Xã Châu Tiến

0,08

 

40

Xây dựng nhà văn hóa xóm Hợp Thành, Xã Tam Hợp

Xã Tam Hợp

0,02

 

41

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng xóm Mó, Xã Nghĩa Xuân

Xã Nghĩa Xuân

0,10

 

42

Nhà văn hóa xóm Đột Tân, Xã Nghĩa Xuân

Xã Nghĩa Xuân

0,10

 

43

Xây dựng nhà văn hóa xóm Chô, Xã Châu Lộc

Xã Châu Lộc

0,15

 

44

Xây dựng nhà văn hóa xóm Thắng Lợi, Xã Văn Lợi

Xã Văn Lợi

1,00

 

45

Xây dựng nhà văn hóa xóm Mỹ Đình, Xã Châu Đình

Xã Châu Đình

0,20

 

XII

Huyện Qùy Châu

 

 

 

1

Xây dựng Cầu qua sông Hiếu vào vùng CT229

Xã Châu Hội

1,25

 

2

Xây dựng Đường chống ngập lụt Hoa Hải thị trấn Tân Lạc - Kẻ Nính, Pà Cọ xã Châu Hạnh

Thị trấn Tân Lạc,
Xã Châu Hạnh

3,00

 

3

Xây dựng Đường giao thông Bản Kẻ Khun đi bản Xớn

Xã Châu Hội

5,00

 

4

Xây dựng Đường giao thông từ bản Bình đi bản Thung Khạng

Xã Châu Bình

3,37

 

5

Xây dựng hệ thống thủy lợi Bai Đón

Xã Châu Thuận

1,00

 

6

Xây dựng hồ chứa nước bản Kẻ Nính

Xã Châu Hạnh

66,50

 

7

Xây dựng đập dâng Nậm Chom

Xã Châu Phong

0,50

 

8

Hạng mục: Đập phụ, kênh tiêu thông hồ và kênh tiêu Châu Bình, thuộc dự án: Hồ chứa nước bản Mồng

Xã Châu Bình

118,99

 

9

Xây dựng Thủy điện Châu Thắng

Xã Châu Thắng

32,24

 

10

Xây dựng điện lưới Quốc gia vào 2 xã Châu Hoàn và Diên Lãm

Xã Diên Lãm,
Xã Châu Hoàn

8,00

 

11

Hệ thống điện xã Châu Phong

Xã Châu Phong

0,21

 

12

Mở rộng trường Mầm non, Tiểu học

Thị trấn Tân Lạc

0,56

 

13

Mở rộng diện tích khuôn viên trường tiểu học Châu Bình 1

Xã Châu Bình

0,51

 

14

Xây dựng sân thể thao bản Thanh Tân

Xã Châu Nga

0,12

 

15

Xây dựng Sân vận động huyện

Thị trấn Tân Lạc

2,00

 

16

Xây dựng chợ nông thôn xã Châu Hạnh

Xã Châu Hạnh

0,20

 

17

Xây dựng Bãi xử lý rác thải thị trấn Tân Lạc và các vùng phụ cận huyện Quỳ Châu

Xã Châu Hội

20,00

 

18

Quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn xã Châu hội - huyện Quỳ Châu

Xã Châu Hội

8,10

 

19

Quy hoạch Tái định cư xen dắm tại chỗ cho nhân dân trong vùng ảnh hưởng do xây dựng công trình Hồ chứa nước bản Mồng

Xã Châu Bình

2,40

 

20

Mở rộng khuôn viên UBND xã Diên Lãm

Xã Diên Lãm

0,06

 

21

Xây dựng nhà làm việc trụ sở UBND xã Châu Thuận

Xã Châu Thuận

1,50

 

22

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Bua Lầu, Xã Châu Tiến

Xã Châu Tiến

0,10

 

23

Xây dựng nhà văn hóa Na No, Xã Diên Lãm

Xã Diên Lãm

0,05

 

24

Xây dựng nhà văn hóa Na Sơn, Xã Diên Lãm

Xã Diên Lãm

0,05

 

25

Xây dựng nhà cộng đồng bản Bông 2, Xã Châu Thuận

Xã Châu Thuận

0,03

 

26

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Xẹt 2, Xã Châu Thắng

Xã Châu Thắng

0,05

 

27

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Thanh Sơn, Xã Châu Nga

Xã Châu Nga

0,05

 

28

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phụ trợ bản Xóm Mới

Xã Châu Phong

0,05

 

29

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Khe Lan, Xã Châu Hunch

Xã Châu Hạnh

0,03

 

30

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Nóng Hao, Xã Châu Thuận

Xã Châu Thuận

0,10

 

31

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phụ trợ bản Tóng 1

Xã Châu Phong

0,03

 

32

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Lạnh, xã Châu Hunch

Xã Châu Hạnh

0,05

 

XIII

Huyện Quế Phong

 

 

 

1

Xây dựng khu công nghiệp nhỏ Na Khứu

Xã Tiền Phong

12,94

 

2

Xây dựng Đường giao thông nông thôn huyện Quế Phong (Giai đoạn 1: Đoạn Km0+00 - Km4+500)

Xã Tri Lễ,
Xã Châu Thôn

2,70

 

3

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nối khu trung tâm hành chính xã với SVĐ và khu dân cư

Xã Tiền Phong

0,15

 

4

Xây dựng Đường giao thông liên xã Pà Pạt - Bản Cắm -Na Khích

Xã Nậm Nhoóng,
Xã Cắm Muộn

2,25

 

5

Xây dựng tuyến đường tránh lũ và cứu hộ, cứu nạn các xã Quế Sơn, Mường Nọc và Châu Kim, huyện Quế Phong

Châu Kim, Mường Nọc, Quế Sơn

1,35

 

6

Nâng cấp đường giao thông tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn xã Cắm Muộn đi xã Quang Phong

Xã Cắm Muộn,
Xã Quang Phong

0,63

 

7

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hữu Văn, huyện Quế Phong

Châu Kim, Mường Nọc, Quế Sơn

0,06

 

8

Xây dựng Thủy điện Đồng Văn

Xã Đồng Văn

94,30

 

9

Xây dựng Thủy điện Nhạn Hạc

Xã Quế Sơn,
Xã Quang Phong

95,65

 

10

Xây dựng Thủy điện Châu Thắng

Xã Quế Sơn,
Xã Tiền Phong

47,26

 

11

Xây dựng mới đường dây 0,4KV và phụ kiện cấp điện cho bản Cắm và bản Ná Cho, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong

Xã Cắm Muộn

0,50

 

12

Xây dựng đường dây 0,4KV cấp điện cho bản Mường Piệt xã Thông Thụ

Xã Thông Thụ

0,80

 

13

Xây dựng Đường nối QL48 (Nghệ An) - QL45 (Thanh Hóa)

Xã Đồng Văn

90,00

 

14

Xây dựng trường mầm non thị trấn Kim Sơn

Thị trấn Kim Sơn,
Xã Mường Nọc

0,50

 

15

Mở rộng trường THCS huyện Quế Phong

Thị trấn Kim Sơn

0,16

 

16

Đất ở nông thôn xã Mường Nọc

Xã Mường Nọc

3,50

 

17

Bố trí sắp xếp dân cư các xã biên giới Việt - Lào, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An gđ 2009-2010 và định hướng đến năm 2015

Xã Nậm Giải

55,27

 

18

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất xã Quang Phong

Xã Quang Phong

18,72

 

19

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ

Xã Tri Lễ

91,10

 

20

Bố trí sắp xếp dân cư các xã biên giới Việt - Lào, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2010 và định hướng đến năm 2015

Xã Hạnh Dịch

62,56

 

21

Đất ở đô thị Thị trấn Kim Sơn

Thị trấn Kim Sơn

0,26

 

22

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Dừa, xã Mường Nọc

Xã Mường Nọc

0,06

 

XIV

Huyện Kỳ Sơn

 

 

 

1

Mở rộng đường BTXM bản Huồi Giảng 1 - Huồi Giảng 2

Xã Tây Sơn

0,60

 

2

Mở rộng đường GTNT bản Chà Lăn đi bản Noọng Ó

Xã Hữu Lập

2,40

 

3

Mở rộng đường GTNT từ Ngã Ba Phà Bún đi bản Na Ni

Xã Huồi Tụ

1,05

 

4

Xây dựng Cầu tràn bản Huồi Thợ

Xã Hữu Kiệm

0,02

 

5

Xây dựng Cầu tràn Na Nhu

Xã Tà Cạ

0,02

 

6

Mở rộng đường GTNT vào bản Piêng Hòm

Xã Phà Đánh

2,09

 

7

Mở rộng Đường GTNT bản Huồi Phuôn 2 đi bản Kéo Cơn

Xã Keng Đu

3,79

 

8

Xây dựng Đường GTNT bản Huồi Hao mới đến bản Hạt Tà Ven

Xã Keng Đu

5,70

 

9

Mở rộng đường giao thông bản vào khu kinh tế Khe Nhinh

Xã Hữu Kiệm

0,60

 

10

Xây dựng Đường giao thông Từ bản Xốp Thạng vào Na Húa,

Xã Hữu Lập

2,10

 

11

Mở rộng đường từ bản Phù Quặc 2 đến bản Na Cáng (tuyến Khe Nằn - Na Ngoi)

Xã Na Ngoi

1,28

 

12

Xây dựng đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền

Mường Ải, Mường Típ, Tà Cạ, Na Ngoi

288,00

 

13

Xây dựng công trình nước sinh hoạt bản Sơn Thành

Xã Nậm Càn

0,04

 

14

Xây dựng công trình nước sinh hoạt bản Buộc Mú 2

Xã Na Ngoi

0,05

 

15

Xây dựng công trình thủy Lợi bản Tặng Phăn

Xã Na Ngoi

1,03

 

16

Xây dựng công trìnhThủy lợi Khe Thạng

Xã Hữu Lập

2,05

 

17

Xây dựng công trìnhThủy Lợi bản La Ngan

Xã Chiêu Lưu

2,02

 

18

Xây dựng công trình thuỷ lợi Khe Huồi Ca

Xã Na Ngoi

1,85

 

19

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Vàng Phao

Xã Mường Típ

0,05

 

20

 Điện sinh hoạt bản Na Cáng

Xã Na Ngoi

0,30

 

21

Điện sinh hoạt bản Pa Ca và bản Huồi Pốc

Xã Nậm Cắn

0,48

 

22

Xây dựng tuyến đường dây và trạm điện 35KV

Xã Mường Ải

1,65

 

23

Điện khí hoá 5 bản

Xã Tà Cạ

0,27

 

24

Điện khí hoá 2 bản ( bản Huồi Cáng 1, 2)

Xã Bắc Lý

0,35

 

25

Mở rộng Trường Mầm Non bản Cha Ca 1

Xã Bảo Thắng

0,20

 

26

Xây dựng Trường Tiểu học bản Lữ Thành

Xã Tây Sơn

0,20

 

27

Xây dựng Trường tiểu học bản Xiêng Thù

Xã Chiêu Lưu

0,25

 

28

Mở rộng Trường Tiểu học bản Đỉnh Sơn 2

Xã Hữu Kiệm

0,03

 

29

XD các điểm trường mầm non: Bản Hín Pèn, Lưu Tân, Huồi Hốc, Phia Khoáng

Xã Bảo Nam

0,13

 

30

Xây dựng Sân chơi bãi tập cho HS Bản Kẹo Lực 2

Xã Phà Đánh

0,13

 

31

Xây dựng Khu văn hoá thể thao xã Hữu Kiệm

Xã Hữu Kiệm

1,20

 

32

Xây dựng sân bóng bản Kẹo Lực 3, xã Phà Đánh

Xã Phà Đánh

1,00

 

33

Xây dựng sân vận động Bản Phù Khả 1 + 2, xã Na Ngoi

Xã Na Ngoi

0,32

 

34

Dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Huồi Nhàn, xã Keng Đu

Xã Keng Đu

2,50

 

35

Dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Hòa Lý (Huồi Kẻ), xã Mỹ Lý

Xã Mỹ Lý

1,92

 

36

Mở rộng các điểm dân cư mới: Bản Piêng Hòm, Kẹo Lực 1, 2, 3, Phà Khảo, Phà Khốm, xã Phà Đánh

Xã Phà Đánh

1,40

 

37

Khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Lào, xã Bắc Lý (bản Kèo Nam)

Xã Bắc Lý

4,31

 

38

Mở rộng Trụ sở UBND xã Bảo Thắng (bản Cha Ca 1)

Xã Bảo Thắng

0,06

 

39

Xây dựng trụ sở UBND xã Tây Sơn (bản Huồi Giảng 2)

Xã Tây Sơn

0,12

 

40

Xây dựng nhà đoàn thể xã Keng Đu (bản Huồi Phuôn)

Xã Keng Đu

0,02

 

41

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Huồi Hốc, xã Bảo Nam

Xã Bảo Nam

0,05

 

42

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Huồi Cáng 2, xã Bắc Lý

Xã Bắc Lý

0,05

 

43

Xây dựng Nhà văn hoá bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm

Xã Hữu Kiệm

0,05

 

44

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam

Xã Bảo Nam

0,05

 

45

Xây dựng nhà văn hóa bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm

Xã Hữu Kiệm

0,04

 

46

Xây dựng sinh hoạt cộng đồng bản Phà Nọi, xã Mường Típ

Xã Mường Típ

0,05

 

XV

Huyện Tương Dương

 

 

 

1

Mở mới đường giao thông Yên Tĩnh - Hữu Khuông

Xã Yên Tĩnh,
Xã Hữu Khuông

80,00

Đã thi công
 xong, chưa hoàn tất hồ sơ

2

Mở mới đường giao thông vào trung tâm hai xã biên giới Mai Sơn và Nhôn Mai

Xã Mai Sơn,
Xã Nhôn Mai

45,00

 

3

Mở rộng đường giao thông liên xã Tam Hợp - Tam Thái

Xã Tam Hợp,
Xã Tam Thái

8,00

 

4

Xây dựng cầu qua khe (bản Côi)

Xã Lượng Minh

0,02

 

5

Xây dựng Hệ thống lưới điện quốc gia Na Ngân, Xốp Kho - Na Kho

Xã Nga My

1,23

Đã GPMB

6

Xây dựng Hệ thống lưới điện cho khu tái định cư bản Cà Moong

Xã Lượng Minh

2,70

 

7

Xây dựng thủy điện Bản Ang

Xã Lưu Kiền,
Xã Xá Lượng

85,73

 

8

XD tuyến đường dây 220KV Lào - Việt Nam (Lưu Phong, Xoóng Con, Khe Kiền)

Xã Xá Lượng, Xã Lưu Kiền, Xã Yên Na

7,17

 

9

Xây dựng hệ thống lưới điện 35kV Tri Lễ - Nhôn Mai - Mai Sơn

Xã Nhôn Mai,
Xã Mai Sơn

7,00

 

10

Mở rộng trạm y tế xã Xá Lượng (Cửa Rào 2)

Xã Xá Lượng

0,06

 

11

Xây dựng Trạm y tế xã Tam Hợp

Xã Tam Hợp

0,20

 

12

Xây dựng Trường Mầm non Bản Đửa

Xã Lượng Minh

0,03

 

13

Xây dựng Trường Mầm nonYên Na (Bản Vẽ)

Xã Yên Na

0,05

 

14

Mở rộng điểm trường mầm non Chà Lúm

Xã Yên Tĩnh

0,03

 

15

Mở rộng điểm trường mầm non Huồi Pai

Xã Yên Tĩnh

0,09

 

16

Xây dựng Trường tiểu học 2 Văng Lin

Xã Yên Thắng

0,35

 

17

Xây dựng Trường Tiểu học bản Đình Tài

Xã Xiêng My

0,10

 

18

Mở rộng nâng cấp TTGD lao động xã hội huyện Tương Dương

Thị trấn Hòa Bình

0,30

 

19

Xây dựng Sân vận động xã Thạch Giám (bản Chắn)

Xã Thạch Giám

1,55

 

20

Đấu giá đất ở khu công trường thuỷ điện bản Vẽ trả lại

Xã Yên Na

2,00

 

21

Đấu giá đất ở bản Na Tổng, xã Tam Thái

Xã Tam Thái

2,00

 

22

Xây dựng làng định canh, định cư cho đồng bào DTTS bản Phà Lõm

Xã Tam Hợp

8,50

 

23

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC để bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn xã Yên Hoà

Xã Yên Hoà

30,00

 

24

Đất ở khối Hòa Nam, Thị trấn Hòa Bình

Thị trấn Hòa Bình

1,50

 

25

Đất ở khu tái định cư khu trường MN khối Hòa Bắc cũ

Thị trấn Hòa Bình

0,10

 

26

Đất ở khối Hòa Nam, Thị trấn Hòa Bình

Thị trấn Hòa Bình

0,05

 

27

Đất ở khối Hòa Đông, Thị trấn Hòa Bình

Thị trấn Hòa Bình

0,10

 

28

Xây dựng mới trụ sở UBND xã Tam Thái

Thị trấn Hòa Bình

0,27

 

29

Xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội Tương Dương (khối Hòa Trung)

Thị trấn Hòa Bình

0,15

 

30

Mở rộng khuôn viên Huyện uỷ Tương Dương

Thị trấn Hòa Bình

0,04

 

31

Xây mới trụ sở UBND thị trấn Hòa Bình

Thị trấn Hòa Bình

0,20

 

32

Xây dựng Trạm bảo vệ rừng tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương

Xã Tam Hợp

0,05

 

33

Mở rộng nghĩa địa bản Phòng, xã Thạch Giám

Xã Thạch Giám

1,00

 

XVI

Huyện Con Cuông

 

 

 

1

Xây dựng Đường QL7 đi Bệnh viện Khu vực Tây Nam

Thị trấn, Bồng Khê

2,90

 

2

Xây dựng Đường QL7 đi cụm công nghiệp Bồng Khê (giai đoạn 1)

Xã Bồng Khê

1,57

 

3

Xây dựng Đường Mậu Đức đi Thạch Ngàn (đợt 2)

Xã Mậu Đức,
Xã Thạch Ngàn

4,00

 

4

Xây dựng Đường vào khu trồng rừng nguyên liệu khe Tà Ôi

Xã Mậu Đức

1,00

 

5

Xây dựng Đường vào Bãi xử lý rác thải huyện Con Cuông

Xã Yên Khê

2,00

 

6

Xây dựng Cầu dân sinh Thái Sơn 2, làng Yên, bản Xằng, bản Cai đi bản Cam

Các xã: Môn Sơn, Lục Dạ, Cam Lâm

0,76

 

7

Xây dựng cầu Thị trấn Con Cuông - Thanh Nam

Thị trấn Con Cuông, Xã Bồng Khê

4,20

 

8

Xây dựng Đập dâng Khe Phì

Xã Thạch Ngàn

1,50

 

9

Xây dựng Đập Nà Sần

Xã Thạch Ngàn

1,00

 

10

Xây dựng Đập dâng Phai Hịa

Xã Lục Dạ

1,00

 

11

XD Hệ thống điện phục vụ nước tưới cho khu trồng cam tại xã Yên Khê

Xã Yên Khê

0,50

 

12

Xây dựng Trường TH PTCS dân tộc nội trú huyện Con Cuông

Xã Bồng Khê

2,00

 

13

Xây dựng Bãi xử lý rác thải huyện Con Cuông

Xã Yên Khê

2,00

 

14

Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn

Xã Lạng Khê

2,00

 

15

Lô đất khối I, Thị trấn Con Cuông

Thị trấn Con Cuông

0,43

 

16

Lô đất khối II, Thị trấn Con Cuông

Thị trấn Con Cuông

0,77

 

17

Xây dựng Trụ sở UBND xã Bình Chuẩn

Xã Bình Chuẩn

0,40

 

18

Xây dựng UBND xã Mậu Đức

Xã Mậu Đức

0,40

 

XVII

Huyện Anh Sơn

 

 

 

1

Xây dựng Nhà máy than củi sạch xuất khẩu (Thuộc Khu công nghiệp Tri Lễ)

Xã Khai Sơn

15,27

Dự án đầu tư vào KV quy hoạch KCN Tri Lễ, chưa thành lập KCN

2

Mở rộng Đường GT cứu hộ cứu nạn tả ngạn Sông Con từ Đỉnh Sơn đi Bình Sơn

Xã Đỉnh Sơn,
Xã Thành Sơn,
Xã Bình Sơn

14,00

Đã GPMB

3

Mở rộng Đường GT từ QL 7A vào nhà máy XM Hợp Sơn

Xã Phúc Sơn

1,68

Đã GPMB

4

Xây dựng đường giao thông nội đồng

Xã Cao Sơn

0,30

 

5

Xây dựng đường giao thông nông thôn

Xã Đỉnh Sơn

0,32

 

6

Xây dựng đường Đuôi Leo xã Hội Sơn

Xã Hội Sơn

0,18

 

7

Mở rộng tuyến đường giáp khối 2 thị trấn đến nhà A Vũ thôn 1

Xã Hội Sơn

0,50

 

8

Mở rộng đường giao thông liên xã Lĩnh Sơn - Cao Sơn

Xã Lĩnh Sơn

0,60

 

9

Mở rộng đường nhựa thôn 13-12 đi Thanh Nho, Thanh Chương

Xã Lĩnh Sơn

1,50

 

10

Mở rộng cầu Đồng Bắc

Xã Lĩnh Sơn

0,12

 

11

Xây dựng đường Giao thông nội đồng xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,08

 

12

Mở rộng giao thông nội đồng xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,03

 

13

Mở rộng giao thông nội đồng xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,02

 

14

Mở rộng giao thông nội đồng xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,05

 

15

Xây dựng đường giao thông nông thôn Xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,14

 

16

Xây dựng đường giao thông nông thôn Xã Long Sơn

Xã Lạng Sơn

0,21

 

17

Xây dựng đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

0,38

 

18

Mở rộng Đường vào trung tâm xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

2,88

 

19

Mở rộng Đường giao thông vùng nguyên liệu mía Bình Sơn - Thọ Sơn

Xã Bình Sơn,
Xã Thọ Sơn

1,47

 

20

Xây dựng Đường GT Tam Hợp - Hạnh Lâm, đoạn từ Làng Yên xã Môn Sơn huyện Con Cuông đi xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương

Xã Hội Sơn,
Xã Phúc Sơn,
Xã Khai Sơn

12,50

 

21

Xây dựng Đường GT Thung Bừng xã Cẩm Sơn huyện Anh Sơn đi xã Môn Sơn

Xã Cẩm Sơn

1,00

 

22

Mở rộng đường GT vào trung tâm xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Xã Đỉnh Sơn,
Xã Thành Sơn,
Xã Thọ Sơn

3,90

 

23

Xây dựng Hạ tầng phát triển kinh tế Nông lâm nghiệp vùng Già Hóp thuộc Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế, huyện Anh Sơn

Xã Cẩm Sơn,
Xã Tường Sơn

12,50

 

24

Xây dựng Cầu vượt Sông Lam tại trị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Thạch Sơn,
 Xã Đức Sơn

1,05

 

25

Xây dựng Đường giao thông nội vùng và đường GTNT xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Khai Sơn

16,95

 

26

Xây dựng Hạ tầng cấp nước sạch thị trấn Anh Sơn và vùng phụ cận

Thị trấn Anh Sơn

1,00

 

27

Xây dựng Đập Chọ Đọt

Xã Cao Sơn

2,30

 

28

Mở rộng kênh mương xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,05

 

29

Mở rộng kênh mương xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,04

 

30

Xây dựng hệ thống kênh tưới cấp 1 xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn,

Xã Khai Sơn

0,15

 

31

Sửa chữa nâng cấp đập tràn Khe Sừng

Xã Hoa Sơn

0,60

 

32

Sửa chữa nâng cấp đập Kình Bật xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Cao Sơn

0,28

 

33

Xây dựng Nhà Bia Tưởng niệm Liệt Sỹ

Xã Cao Sơn

0,15

 

34

Xây dựng Đài tưởng niệm xã Hội Sơn

Xã Hội Sơn

0,08

 

35

Xây dựng Khuôn viên trường mầm non Cao Sơn

Xã Cao Sơn

0,62

 

36

Xây dựng Sân vận động xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn

1,00

 

37

Mở rộng sân vân động xã Hùng Sơn

Xã Hùng Sơn

0,20

 

38

Xây dựng Sân vận động xã Lạng Sơn

Xã Lạng Sơn

0,60

 

39

Xây dựng Chợ dân sinh đường biên - Bản Cao Vều, xã Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn

1,00

 

40

Mở rộng chợ trung tâm xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn

0,37

 

41

Mở rộng chợ xã Hùng Sơn

Xã Hùng Sơn

0,14

 

42

Xây dựng Chợ trung tâm xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,25

 

43

Xây dựng Bãi xử lý rác thải TT Anh Sơn và vùng phụ cận tại xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

10,80

 

44

Xây dựng Bãi rác Đồng Trại

Xã Tào Sơn

0,50

 

45

Xây dựng Bãi rác Chọ Hẹ

Xã Tào Sơn

1,00

 

46

Xây dựng Bãi rác thải xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

1,50

 

47

Đấu giá đất ở Thôn 4, thôn 5 xã Đỉnh Sơn

Xã Đỉnh Sơn

2,62

 

48

Đấu giá đất ở vùng Vệ Cây Bàng, vùng Vệ Thôn Hội Lâm, vùng Trường Mần non cũ

Xã Cẩm Sơn

2,23

 

49

Đấu giá đất ở thôn 1, thôn 2, thôn 6, thôn 8, thôn 4 - xã Cao Sơn

Xã Cao Sơn

2,22

 

50

Đấu giá đất ở vùng Cây Ngát - Thôn 6, xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

3,70

 

51

Đấu giá đất ở thôn 15, xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn

0,98

 

52

Đấu giá đất ở thôn 4, xã Hội Sơn

 Xã Hội Sơn

1,20

 

53

Đấu giá đất ở thôn 1, xã Hùng Sơn

Xã Hùng Sơn

1,40

 

54

Đấu giá đất ở thôn 1, 2,4,6,7 xã Khai Sơn

Xã Khai Sơn

1,43

 

55

Đấu giá đất ở thôn 14, xã Long Sơn

Xã Long Sơn

1,40

 

56

Đấu giá đất ở khu dân cư vùng Thung Vừng Trên, thôn 10

Xã Phúc Sơn

0,83

 

57

Đấu giá đất ở thôn 6, xã Tào Sơn

Xã Tào Sơn

2,70

 

58

Đấu giá đất ở thôn 1, 2,3 xã Thạch Sơn

Xã Thạch Sơn

1,80

 

59

Đấu giá đất ở thôn 4 xã Thành Sơn

Xã Thành Sơn

0,55

 

60

Đấu giá đất ở Vùng Đình Thượng, thôn 6, xã Lạng Sơn

Xã Lạng Sơn

0,50

 

61

Đấu giá đất ở Cây Mui, ruộng Mặt, thôn 1, Hóc Bà Quỳ thôn 5, xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

1,00

 

62

Đấu giá đất ở thôn 9, thôn 8 - xã Tường Sơn

Xã Tường Sơn

1,60

 

63

Đấu giá xen kẽ vùng sau Ngoại thương cũ, Ao vật liệu cũ; Nhà văn hóa khối 1B cũ; Sau Dược phẩm cũ khối 4A; Vùng Vật tư cũ, Vùng Lương thực cũ

Thị trấn Anh Sơn

1,43

 

64

Đấu giá xen kẽ vùng Dược cũ khối 6A; Vùng Đồng Tu, khối 6B; Dãy 2, khối 4A; Vùng Công an cũ, Vùng Chọ Mùa, khối 3; Vùng sau Trụ sở UBND thị trấn

Thị trấn Anh Sơn

1,61

 

65

Xây dựng Nhà làm việc UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Anh Sơn

Thị trấn Anh Sơn

0,50

 

66

Xây dựng Sân lễ hội của bản Vĩnh Kim, Xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

0,20

 

67

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 2, Xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

0,05

 

68

Xây dựng Nhà văn hóa Bản Già Hóp, Xã Tường Sơn

Xã Tường Sơn

0,05

 

XVIII

Huyện Đô Lương

 

 

 

1

Mở rộng đường liên xã từ xóm 8 đến xóm 1

Xã Bồi Sơn

1,52

 

2

Mở rộng đường Hộc Gạch (cây Gôm)

Xã Đông Sơn

0,25

 

3

Mở rộng đường Mùi Cồn

Xã Hiến Sơn

1,20

 

4

Mở rộng đường Hồng Bồi

Xã Hồng Sơn

0,33

 

5

Mở rộng đường xóm 4 đến Yên Sơn

Xã Lạc Sơn

0,12

 

6

Xây dựng Đường giao thông Nhân Sơn - Quang Sơn

Xã Nhân Sơn

0,59

 

7

Xây dựng Đường giao thông Nhân Sơn - Quang Sơn

Xã Quang Sơn

2,50

 

8

Xây dựng Đường vào bãi rác thải

Xã Thuận Sơn

0,15

 

9

Mở rộng đường từ đường 15 qua xóm 1, xóm 8 đến ông Hệ

Xã Trung Sơn

0,40

 

10

Mở rộng đường từ ông Lam qua xóm 2 đến đường nhựa

Xã Trung Sơn

0,80

 

11

Xây dựng Đường Ngọc Lam Bồi

Xã Bồi Sơn

0,50

 

12

Xây dựng đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) và Tân Long (Tân Kỳ)

Đại Sơn, Hiến Sơn, Thượng Sơn, Quang Sơn, Minh Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Giang Sơn

106,72

 

13

Xây dựng mương tiêu từ Cầu Mụ bà - Yên Sơn

Xã Đông Sơn

0,80

 

14

Xây dựng mương Đập Tách Rú Hối

Xã Hiến Sơn

0,24

 

15

Xây dựng Trạm bơm Cầu Ròi - xóm 5

Xã Hồng Sơn

0,70

 

16

Tách dòng chảy Hồ Đập Trẻn

Xã Xã Lạc Sơn

0,18

 

17

Xây dựng Mương đập Văn Sơn

Xã Quang Sơn

1,40

 

18

Xây dựng trạm Y tế xã Đặng Sơn (xóm 2)

Xã Đặng Sơn

0,15

 

19

Mở rộng trạm y tế Xã Giang Sơn Tây (xóm Tràng Giang)

Xã Giang Sơn Tây

0,13

 

20

Xây dựng trạm y tế xã Hồng Sơn (xóm 4)

Xã Hồng Sơn

0,50

 

21

Mở rộng trạm y tế xã Quang Sơn

Xã Quang Sơn

0,10

 

22

Mở rộng khuôn viên trường mầm non xã Bài Sơn (xóm Liên Sơn)

Xã Bài Sơn

0,08

 

23

Xây mới trường mầm non xã Giang Sơn Tây (xóm Tràng Giang)

Xã Giang Sơn Tây

0,50

 

24

Mở rộng trường mầm non xã Hòa Sơn (xóm Đông Xuân)

Xã Hòa Sơn

0,25

 

25

Mở rộng trường tiểu học xã Hòa Sơn

Xã Hòa Sơn

0,54

 

26

Xây dựng trường học Mầm non Xã Minh Sơn (Đồng Đầm - xóm Nguyên Minh)

Xã Minh Sơn

0,20

 

27

Xây dựng trường Mầm non xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

1,00

 

28

Xây dựng Trường mầm non xã Xuân Sơn (xóm 3)

Xã Xuân Sơn

0,33

 

29

Mở rộng trường mầm non xã Thượng Sơn (xóm 9)

Xã Thượng Sơn

0,36

 

30

Mở rộng trường tiểu học xã Thượng Sơn (xóm 15)

Xã Thượng Sơn

0,55

 

31

Xây dựng trường mầm non thị trấn Đô Lương (Khối 8)

Thị trấn Đô Lương

0,24

 

32

Xây dựng trường mầm non xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

1,00

 

33

Xây dựng trường mầm non xã Yên Sơn (xóm Yên Đình)

Xã Yên Sơn

0,83

 

34

Mở rộng sân vận động xã Đặng Sơn (xóm 2)

Xã Đặng Sơn

0,52

 

35

Xây dựng sân vận động Xóm 10, xã Thịnh Sơn

Xã Thịnh Sơn

0,30

 

36

Xây dựng sân vận động xã Tràng Sơn (vùng Sen Đồng)

Xã Tràng Sơn

1,08

 

37

Xây dựng sân thể thao Xóm 6 + 7, xã Văn Sơn

Xã Văn Sơn

0,20

 

38

Xây dựng sân vận động xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

2,00

 

39

Xây dựng Chợ trung tâm xã Yên Sơn (xóm Yên Đình)

Xã Yên Sơn

0,32

 

40

Mở rộng đền Quả Sơn

Xã Bồi Sơn

1,10

 

41

Xây dựng tượng đài chiến thắng Bara

Xã Tràng Sơn

1,10

 

42

Đấu giá đất ở xóm 1, xã Bắc Sơn

Xã Bắc Sơn

0,50

 

43

Đấu giá đất ở xóm thị Tứ và xóm Xuân Sơn, Xã Bài Sơn

Xã Bài Sơn

0,62

 

44

Đấu giá đất ở Vùng Nương Xóm 1 + Vùng Nương xóm 6, xã Bồi Sơn

Xã Bồi Sơn

1,70

 

45

Đấu giá đất ở (Rú Kiêng, Bệnh viện cũ, Cựu Rú, Chi Khánh, Cổng ông Tùng, Cổng thầy Nghị, Ao trạm kéo, Cổng ông Thủy)

Xã Đà Sơn

1,30

 

46

Đấu giá đất ở xóm 4, xã Đặng Sơn

Xã Đặng Sơn

0,58

 

47

Đấu giá đất ở xóm 7, xã Đông Sơn

Xã Đông Sơn

0,50

 

48

Đấu giá đất ở (Vùng Khu Thị Tứ (Cây đa Trổ đá); Vùng Đồng Cửa Xưởng - Xóm Phố; Vùng Đồi Cận Xóm Tân Tiến; Vùng Đồng Truông Xóm Tân Tiến)

Xã Giang Sơn Đông

1,75

 

49

Đấu giá đất ở xã Hiến Sơn

Xã Hiến Sơn

0,50

 

50

Đấu giá đất ở (vùng Vò Chỉ - xóm Vàn Yên; Vùng chăn nuôi - xóm Yên Sơn 1)

Xã Hòa Sơn

0,67

 

51

Đấu giá đất ở xã Hồng Sơn vùng Đồng Chăm, Vệ Nậy - Xóm 3

Xã Hồng Sơn

0,60

 

52

Đấu giá đất ở xã Lạc Sơn (Xóm 7; Xóm 10; Làng Vàng - Xóm 2; Xóm 1)

Xã Lạc Sơn

0,61

 

53

Đấu giá đất ở xã Lam Sơn (vùng Ruộng Mặt - Xóm 4; Vùng Đồng Hỏa - Xóm 14; vùng Cồn Sui Xóm 13)

Xã Lam Sơn

0,70

 

54

Đấu giá đất ở xóm Quang Trung, Xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

0,45

 

55

Đấu giá đất ở (Đồng Lò - xóm Cát Minh; Đồng Trai - xóm Bình Minh)

Xã Minh Sơn

0,60

 

56

Đấu giá đất ở xóm 2, xã Mỹ Sơn (Trường cấp 2 cũ)

Xã Mỹ Sơn

0,50

 

57

Đấu giá đất ở xã Nam Sơn (vùng Sau Đồng - xóm 5; Đồng Du - xóm 5b)

Xã Nam Sơn

0,50

 

58

Đấu giá đất ở xóm 7, Xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,46

 

59

Đấu giá đất ở xóm 8 (Đồng phù; Cửa Thủy); xóm 1, xã Nhân Sơn

Xã Nhân Sơn

0,60

 

60

Đấu giá đất ở dọc đường Trù Đại Nhựa xã Quang Sơn

Xã Quang Sơn

0,20

 

61

Đấu giá đất ở xóm 6, xã Tân Sơn (Đối diện trường mầm non); xóm 1 (Mồ cua); xóm 2 (vùng giếng); xóm 10 (vùng rau màu)

Xã Tân Sơn

1,69

 

62

Đấu giá đất ở xã Thái Sơn xóm 2 (Đồng Phủ); xóm 1 (Mồ Cà); xóm 11 (Vùng Ao); xóm 8 (Rú Mồ); xóm 6 (vùng Mũi Chờ); xóm 11 (Xen cư)

Xã Thái Sơn

1,08

 

63

Đấu giá đất ở xóm 14; xóm 2; xóm 6, xã Thịnh Sơn

Xã Thịnh Sơn

0,50

 

64

Đấu giá đất ở xóm 1; xóm 4, xã Thuận Sơn

Xã Thuận Sơn

0,47

 

65

Đấu giá đất ở vùng Đồng Đội; Đồng Khém - xóm 11, xã Thượng Sơn

Xã Thượng Sơn

0,50

 

66

Đấu giá đất ở Khu bờ tường trên xã Tràng Sơn

Xã Tràng Sơn

0,50

 

67

Đấu giá đất ở vùng Đông hà; Vùng cạnh buồm - xóm 8; Vùng Eo Rìu - xóm 4 + 5

Xã Trù Sơn

0,50

 

68

Đấu giá đất ở xóm 1; xóm 3, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

0,60

 

69

Đấu giá đất ở xóm 2; xóm 3; xóm 9; Vùng Đồng Lũy, xã Văn Sơn

Xã Văn Sơn

0,57

 

70

Đấu giá đất ở vùng Đồng Bông xóm 2+3; Kề sân bóng - xóm 10; xóm 9

Xã Xuân Sơn

0,50

 

71

Đấu giá đất ở xóm Yên Hòa, xã Yên Sơn

Xã Yên Sơn

0,50

 

72

Khu tái định cư 2 - xóm 10 (Vực Chọng ), xã Mỹ Sơn

Xã Mỹ Sơn

2,50

 

73

Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương (Đối diện Vườn Xanh)

Thị trấn Đô Lương

9,70

 

74

Khu tái định cư 3 cho 136 hộ dân khu vực bị ngập lụt tại thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

2,71

 

75

Xây dựng Trụ sở Điện lực Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

0,40

 

76

Xây dựng Nghĩa trang huyện Đô Lương

Xã Thịnh Sơn

5,00

 

77

Xây dựng nhà văn hóa xóm thị tứ, xã Giang Sơn Đông

Xã Giang Sơn Đông

0,43

 

78

Xây dựng nhà văn hóa Khối 1 (Vùng Màu), thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

0,20

 

79

Xây dựng nhà văn hóa khối 3, thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

0,09

 

XIX

Huyện Thanh Chương

 

 

 

1

Mở rộng đường giao thông liên thôn (Cầu dời đến trường tiểu học)

Xã Thanh Hoà

0,30

 

2

Mở rộng đường liên thôn (Đường trục xã số 5 đi qua nhà thờ họ Lương Thế)

Xã Thanh Hoà

0,30

 

3

Xây mới đường liên thôn từ Cầu Kim Hông - Bản Lạp

Xã Ngọc Lâm

0,36

 

4

Xây mới đường nội đồng bản Kim Liên

Xã Ngọc Lâm

0,60

 

5

Xây dựng Đường từ trung tâm huyện đi khu Tái định cư thủy điện bản Vẽ đoạn qua Thị trấn Thanh Chương

Thị trấn
Thanh Chương

0,72

 

6

Xây dựng Đường từ trung tâm huyện đi khu TĐC thủy điện Bản vẽ đoạn qua xã Thanh Tiên

Xã Thanh Tiên

0,85

 

7

Xây dựng Đường từ trung tâm huyện đi khu TĐC thủy điện bản Vẽ đoạn qua xã Thanh Lĩnh

Xã Thanh Lĩnh

1,51

 

8

Xây dựng Đường từ trung tâm huyện đi khu Tái định cư Thủy điện bản Vẽ đoạn qua xã Thanh Liên

Xã Thanh Liên

0,75

 

9

Xây dựng Đường liên xã Thanh Hương đi xã Thanh Phong

Xã Thanh Phong

1,00

 

10

Xây dựng Đường liên xã Thanh Hương đi xã Thanh Phong

Xã Thanh Hưng

1,00

 

11

Xây dựng Cầu tràn xóm Chuyền, xã Hạnh Lâm

Xã Hạnh Lâm

0,14

 

12

Xây dựng đường đồi nhà Thánh đến ngã 3 trạm Y tế xã Thanh Đức

Xã Thanh Đức

0,60

 

13

Xây dựng Đường giao thông từ tỉnh lộ 533 đi Thanh Hương nối đường HCM

Xã Thanh Hương

2,50

 

14

Xây dựng Đường liên thôn xóm 7, 8 xã Thanh Lương

Xã Thanh Lương

0,50

 

15

Nâng cấp đường từ ngã 3 bưu điện huyện đến bênh viện huyện

TT, Thanh Chương

0,26

 

16

Nâng cấp mở rộng đường nội thị từ Huyện ủy đi TT chính trị

TT Thanh Chương

0,28

 

17

Xây dựng Đường giao thông liên xã Thanh Tường - Thanh Văn - Thanh Hưng

Xã Thanh Hưng

0,75

 

18

Xây dựng Đường giao thông liên xã Thanh Tường - Thanh Văn - Thanh Hưng

Xã Thanh Văn

0,93

 

19

Xây dựng Đường giao thông liên xã Thanh Tường - Thanh Văn - Thanh Hưng

Xã Thanh Tường

0,57

 

20

Xây dựng Cầu Mô Vịnh, xa Thanh Khê

Xã Thanh Khê

0,60

 

21

Xây dựng Đường giao thông từ TL 533 đi đường HCM nối vào xã Ngọc Lâm tại xóm 1A xã Thanh Thịnh

Xã Thanh Thịnh

3,62

 

22

Xây dựng Đường giao thông từ TL533 tại Thanh Tùng đi đường HCM

Xã Thanh Tùng

3,51

 

23

Cải tạo nâng cấp đường giao thông từ TL 533 đi Thanh Giang - Thanh Mai

Xã Thanh Giang,
 Xã Thanh Mai

0,30

 

24

Sửa chữa nâng cấp tuyến đường giao thông các xã Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Mai, Thanh Xuân

Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Mai và Thanh Xuân

8,34

 

25

Xây dựng Đường giao thông vào trung tâm xã Ngọc Lâm huyện Thanh Chương

Xã Ngọc Lâm,
Xã Thanh Hương

4,80

 

26

Xây dựng Đường giao thông nông thôn từ Cửa khẩu Thanh Thủy đi vào Đội sản xuất số 2 (Đội Nượm) thuộc Tổng đội TNXP 5

Xã Thanh Thủy

1,00

 

27

Mở rộng Đê Hữu Ngạn sông Lam

Xã Thanh Chi, XãThanh Thịnh

0,50

 

28

Xây dựng đập La Ván (Hòa Tiến)

Xã Thanh Hoà

0,20

 

29

Xây dựng Kênh tưới ( đập La ván, Lò Giỏ)

Xã Thanh Hoà

0,40

 

30

Xây dựng Hồ Chứa nước Chọ Thau (xóm 10)

Xã Thanh Nho

1,20

 

31

Xây dựng Khuôn Viên Vườn Hoa - Bãi đậu xe Cửa Thánh

Xã Thanh Tường

0,12

 

32

Xây dựng trạm Y tế xã Thanh Chi (thôn Liên Sơn)

Xã Thanh Chi

0,30

 

33

 Xây dựng trạm Y tế xã Thanh văn

 Xã Thanh Văn

0,20

 

34

Xây dựng trường Mần non thị trấn Cơ sở 2

TT, Thanh Chương

0,50

 

35

Xây dựng trường THCS Thanh Ngọc (bổ sung mới)

Xã Thanh Ngọc

1,80

 

36

 Xây dựng cụm trường Mầm non 1 (xóm 5)

 Xã Thanh Long

0,12

 

37

 Xây dựng Chợ Vịnh (xóm 5)

 Xã Thanh Tường

0,17

 

38

 Xây dựng chợ Cồn xã Cát Văn

 Xã Cát Văn

0,30

 

39

Xây dựng chợ đầu mối xã Thanh Thủy (Thôn 3)

Xã Thanh Thủy

11,70

 

40

Đấu giá đất ở vùng 07, xã Thanh Dương

Xã Thanh Dương

0,28

 

41

Đấu giá đất ở vùng Tái định cư xã Thanh Dương

Xã Thanh Dương

0,10

 

42

Đấu giá đất ở xóm 3, xã Thanh Dương

Xã Thanh Dương

1,80

 

43

Đấu giá đất ở nông thôn xã Thanh Đồng (Đồng Trước + Lối Dầu 1,2 + Lưu bưu)

Xã Thanh Đồng

0,71

 

44

Xen dắm khu dân cư xóm Hòa Nam và xóm Hòa Trung, xã Thanh Hoà

Xã Thanh Hoà

0,21

 

45

Đấu giá Đất ở khu cây Dừa 3 - xóm Hòa Trung, xã Thanh Hoà

Xã Thanh Hoà

0,27

 

46

Đất giá đất ở khu Bụi Mai, xã Cát Văn

Xã Cát Văn

0,80

 

47

Đất ở nông xóm 10, xã Ngọc Sơn (vùng Cồn Độ Lò Gạch)

Xã Ngọc Sơn

0,25

 

48

Đấu giá đất ở xóm 7, xã Thanh Thịnh (VT1 - Trường cũ)

Xã Thanh Thịnh

0,18

 

49

Đấu giá đất ở xóm 7, xã Thanh Thịnh (VT2 - sân vận động cũ)

Xã Thanh Thịnh

1,10

 

50

Đấu giá đất ở vùng Nương lai (Cây Vông) - xóm 5, xã Thanh Khê

Xã Thanh Khê

0,60

 

51

Đấu giá đất ở khu dân cư xóm 5, xã Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

2,96

 

52

Đấu giá đất ở xã Thanh Hưng (Trục Dọc, Rú hao, xóm 10, xóm 1, Cồn Trại)

Xã Thanh Hưng

1,95

 

53

Đấu giá Đất ở khu Trại Cá - xóm Yên Long, xã Thanh Yên

Xã Thanh Yên

0,55

 

54

Đấu giá đất ở mới thôn Đồng Gát (VT1), xã Thanh Lĩnh

Xã Thanh Lĩnh

0,20

 

55

Đấu giá Đất ở xóm 8, xã Thanh Nho

Xã Thanh Nho

0,29

 

56

Đất giá đất ở vùng Trung tâm xã: Nương Dâu, xã Thanh Đức

Xã Thanh Đức

2,00

 

57

Đấu giá đất ở xóm 5, xã Thanh Văn (Đối Giữa)

Xã Thanh Văn

1,35

 

58

Đấu giá đất ở xóm 3, xã Thanh Lương (Ao Cồn)

Xã Thanh Lương

0,50

 

59

Đấu giá đất ở xóm Ba Nghè, Lam Dinh, Kho vàng, Giang Thủy, xã Thanh Giang

Xã Thanh Giang

0,15

 

60

Đấu giá đất ở thôn Liên Yên, xã Thanh Liên

Xã Thanh Liên

1,00

 

61

Đấu giá đất ở mới thôn Đồng Gát, xã Thanh Lĩnh (VT2)

Xã Thanh Lĩnh

0,32

 

62

Đấu giá đất ở xã Thanh Ngọc (các vùng: Ngọc Đình, trường tiểu học, Phú Nhuận, Minh Nhuận )

Xã Thanh Ngọc

0,80

 

63

Xây dựng Trụ sở Đội quản lý thị trường số 8

Xã Ngọc Sơn

0,20

 

64

Xây dựng Khu Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

0,27

 

65

Khôi phục Chùa Ngưu Tử - Khối 10

TT, Thanh Chương

0,40

 

66

Xây dựng nhà văn hóa xóm 12, xã Thanh Long

Xã Thanh Long

0,10

 

67

Xây dựng nhà văn hóa xóm 11, xã Thanh Long

Xã Thanh Long

0,10

 

68

Xây dựng nhà văn hóa xóm 4, xã Thanh Long

Xã Thanh Long

0,10

 

69

Xây dựng nhà văn hóa xóm 13, xã Thanh Long

Xã Thanh Long

0,10

 

70

Xây dựng nhà văn hóa xóm 3, xã Thanh Long

Xã Thanh Long

0,10

 

71

Xây dựng nhà văn hóa xóm Hòa Hợp, xã Thanh Chi

Xã Thanh Chi

0,05

 

72

Xây dựng nhà văn hóa xóm Liên Sơn, xã Thanh Chi

Xã Thanh Chi

0,20

 

73

Xây dựng nhà văn hóa thôn Liên Trung, xã Thanh Liên

Xã Thanh Liên

0,05

 

74

Xây dựng nhà văn hóa xóm 2, xã Thanh Hà

Xã Thanh Hà

0,20

 

75

Xây nhà văn hóa xóm 4, xã Thanh Hà

Xã Thanh Hà

0,20

 

76

Xây dựng nhà văn hóa xóm 11, xã Thanh Hà

Xã Thanh Hà

0,20

 

77

Xây dựng nhà văn hóa xóm 13, xã Thanh Hà

Xã Thanh Hà

0,25

 

78

Xây dựng nhà văn hóa ở xóm Đá Bia, xã Thanh Mai

Xã Thanh Mai

0,06

 

79

Xây dựng nhà văn hóa xóm Xuân Hồng, xã Thanh Xuân

Xã Thanh Xuân

0,06

 

80

Xây dựng nhà văn hóa xóm Xuân Hoa, xã Thanh Xuân

Xã Thanh Xuân

0,06

 

81

Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, xã Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

0,30

 

XX

Huyện Nam Đàn

 

 

 

1

Xây dựng Cụm công nghiệp nhỏ Nam Thái

Xã Nam Thái

10,00

 

2

Xây dựng KCN nhỏ xã Nam Giang (vùng Đồng Mẫn, Trọt Diệc)

Xã Nam Giang

15,00

 

3

Mở rộng đường từ Cầu Đòn đến xóm 10B

Xã Nam Thanh

0,60

 

4

Mở rộng đường giao thông xóm 1 (Nam Phúc)

Xã Nam Phúc

0,50

 

5

Xây dựng Đường Chợ Rồng đi Nam Kim

Xã Nam Trung

1,04

 

6

Mở rộng chân đập Rào Băng

Xã Nam Thanh

0,20

 

7

Xây dựng Tuyến đường GT22 từ Chợ Ngang đi Khe Sâu

Xã Khánh Sơn

1,64

 

8

Xây dựng Đường vượt lũ tuyến 1, đê bao Nam Kim

Xã Nam Kim

6,60

 

9

Xây dựng Đường vượt lũ tuyến Kim Phúc Cường

Xã Nam Kim

2,40

 

10

Xây dựng Đường vượt lũ đoạn Nam Phúc - Đức Thọ

Xã Nam Kim

2,40

 

11

Xây dựng Đường vượt lũ đoạn Chợ Rọ - 9 cửa

Xã Nam Kim

2,40

 

12

Xây dựng Đường vượt lũ đoạn Cầu Đồng Hồ - Thung huyện

Xã Nam Kim

9,60

 

13

Xây dựng Đường vượt lũ tuyến Đường 15A - Khe Lau

Xã Nam Kim

3,20

 

14

Xây dựng Đường vượt lũ tuyến Đa lộc - Đê bao

Xã Nam Kim

0,40

 

15

Mở rộng đường xã đoạn từ đê 5 Nam đến xóm 1

Xã Nam Cường

0,15

 

16

Mở rộng đường xã Từ đê 5 Nam đến giáp xã Đức Châu

Xã Nam Cường

0,60

 

17

Mở rộng đường từ Bàu Rạc đến Ngã tư cô Hương

Xã Nam Cường

0,10

 

18

Mở rộng đường xã từ xóm 1 đến xóm 4

Xã Nam Cường

0,30

 

19

Mở rộng đường từ xóm Đồng Văn đi Trường Cửu

Xã Hùng Tiến

0,30

 

20

Mở rộng đường vành đai phía bắc (Nam Nghĩa, Nam Xuân)

Xã Nam Nghĩa

2,92

 

21

Xây dựng Cơ sở hạ tầng vùng ngập lũ 5 xã

Khánh Sơn, Nam Trung, Nam Phúc, Nam Cường, Nam Kim

2,50

 

22

Mở rộng Đường giao thông từ Quốc lộ 46 đến xã Nam Anh

Xã Nam Anh

0,80

 

23

Xây dựng Đường giao thông liên xã Nam Cường - Nam Kim

Xã Nam Cường

0,60

 

24

 Cũng cố, nâng cấp tuyến đê Tả Lam (đoạn qua Nam Đàn)

Thị trấn, Xuân Hòa, Hùng Tiến, Hồng Long, Xuân Lâm

5,00

 

25

Nâng cấp, mở rộng đường Phan Bội Châu

Thị trấn Nam Đàn

0,06

 

26

Xây dựng đường tránh thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn

Xuân Hòa, Thị trấn, Vân Diên, Nam Cường

16,17

 

27

Xây dựng cầu Yên Xuân, qua Sông Lam, huyện Hưng Nguyên

Xâ Nam Cường

3,14

 

28

 Cũng cố, nâng cấp tuyến đê Tả Lam (đoạn qua Nam Đàn)

Thị trấn, Xuân Hòa

5,00

 

29

Xây dựng Kênh tưới Hồng Sơn, xã Nam Trung

Xã Nam Trung

0,06

 

30

Mở rộng khuôn viên Nhà máy nước Nam Đàn

Thị trấn Nam Đàn

0,20

 

31

Xây dựng Nhà máy nước sạch Giáp Sông Đào

Xã Nam Anh

0,16

 

32

Mở rộng mương cấp 2 vùng 12, xã Nam Phúc

Xã Nam Phúc

1,50

 

33

Xây dựng hệ thống cung cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch tại thành phố Vinh

Thị trấn Nam Đàn

0,20

 

34

Xây dựng Trạm điện xã Khánh Sơn (xóm 10, xóm 14 KS2)

Xã Khánh Sơn

0,02

 

35

Cải tạo lưới điện nông thôn

Nam Tân, Nam Lộc, Khánh Sơn, Nam Trung, Nam Kim, Nam Phúc, Nam Cường, Hồng Long, Xuân Hòa, Hùng Tiến, Vân Diên; Thị trấn

0,80

 

36

Xây dựng Trạm Y tế xã Nam Thượng

Xã Nam Thượng

0,22

 

37

Xây dựng Trạm Y tế mới xã Nam Giang

Xã Nam Giang

0,30

 

38

Mở rộng Trường Mầm non Nam Thái

Xã Nam Thái

0,02

 

39

Xây dựng Trường Tiểu học xã Nam Anh

Xã Nam Anh

1,40

 

40

Xây dựng Trường Mầm Non Nam Cường

Xã Nam Cường

0,40

 

41

Xây dựng Trường MN xã Nam Giang (vùng dưới)

Xã Nam Giang

0,50

 

42

Mở rộng Trường Mầm non Hùng Tiến

Xã Hùng Tiến

0,18

 

43

Xây dựng Trường THCS Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

1,00

 

44

Mở rộng Trường THPT Nam Đàn 1

Thị trấn Nam Đàn

0,53

 

45

Mở rộng Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Nam Đàn

Xã Kim Liên

1,80

 

46

Xây dựng sân thể thao 3 trường học

Xã Hồng Long

0,26

 

47

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Nam Lĩnh

Xã Nam Lĩnh

1,00

 

48

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Nam Thượng

Xã Nam Thượng

0,80

 

49

Xây dựng sân bóng xóm 8, xã Nam Thái

Xã Nam Thái

0,30

 

50

Xây dựng sân vận động Yên Vực, xã Nam Kim

Xã Nam Kim

0,20

 

51

Xây dựng Sân vận động thị trấn Nam Đàn

Thị trấn Nam Đàn

0,55

 

52

Mở rộng Chợ Xó

Xã Xuân Hòa

0,01

 

53

Mở rộng Chợ Rồng

Xã Nam Trung

0,09

 

54

Mở rộng Chợ Rọ

Xã Nam Kim

0,05

 

55

Xây dựng Chợ Cồn Bụt mới

Xã Hùng Tiến

0,80

 

56

Xây dựng chợ Yên Vực

Xã Nam Kim

0,10

 

57

Nâng cấp mở rộng Chợ Hôm

Xã Khánh Sơn

0,03

 

58

Xây dựng Bãi đậu xe khu tích lịch sử văn hóa Làng Sen

Xã Kim Liên

3,30

 

59

Bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử đền Nhạn tháp Hồng Long

Xã Hồng Long

0,02

 

60

Xây dựng Bãi trung chuyển rác thải xã Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa

0,03

 

61

Xây dựng Bãi trung chuyển rác thải tại vùng Đồng Hạ

Xã Xuân Lâm

0,20

 

62

Xây dựng Bãi tập kết rác xã Nam Nghĩa

Xã Nam Nghĩa

0,30

 

63

Mở rộng bãi rác tập trung xã Nam Giang

Xã Nam Giang

1,20

 

64

Xây dựng Bãi tập kết rác tại vùng Soi Sậy, Nam Cường

Xã Nam Cường

0,50

 

65

Xây dựng Bãi tập kết rác tại vùng Sậy, Nam Cường

Xã Nam Cường

0,50

 

66

Xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng Lèn Dơi

Xã Khánh Sơn

6,38

 

67

Đất ở tại Nam Thái (các vùng: Đồng Chùa, xóm 7, xóm 8)

Xã Nam Thái

1,20

 

68

Đất ở tại Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa

0,15

 

69

Đất ở định giá tại vùng Cồn Mua xã Xuân Lâm

Xã Xuân Lâm

0,20

 

70

Đất ở đấu giá Hồng Long (vùng: Dăm Sim, Dúi, Đồng Đìa, Vũng Thành)

Xã Hồng Long

0,40

 

71

Đất ở xen dắm xã Nam Thượng

Xã Nam Thượng

0,10

 

72

Đất ở tại Nam Nghĩa (các vùng: Eo Chàng, xóm 7, xóm 11)

Xã Nam Nghĩa

1,10

 

73

Đất ở Nam Xuân (Đồng Cổng, Đồng Móc)

Xã Nam Xuân

1,25

 

74

Đất ở đấu giá Nam Lộc (vùng Mạ Lệ, Ruộng Làng)

Xã Nam Lộc

0,13

 

75

Đất ở đấu giá Nam Phúc (vùng Soi, Trọt De)

Xã Nam Phúc

0,60

 

76

Đất ở đấu giá vùng Dốc Ba Cấp xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

0,88

 

77

Đất ở đấu giá tại xã Nam Cường (các vùng: Chăm Kết, Cửa Hòa Thuận, Lạch Bà Khai, Nhà Tầng, Cửa Xuân)

Xã Nam Cường

2,37

 

78

Đấu giá đât ở Nam Thanh (trường Tiểu Học, Đồng Bông, Rú Nghè, 2B,

Xã Nam Thanh

2,21

 

79

Đấu giá đât ở Hùng Tiến (vùng Cựa Bà Hoàn, Cơn Gác, Cuôi, xen dắm)

Xã Hùng Tiến

1,12

 

80

Đất ở xã Nam Giang (các vùng: Đồng Hồ, Đất Lội, Lùm Lựu, Cửa Ông, xen dắm)

Xã Nam Giang

2,00

 

81

Đất ở tại Kim Liên (các vùng: Mậu 6, Trù 1, Sen 3)

Xã Kim Liên

1,70

 

82

Đất ở tại Nam Tân (xóm 1, Cơn Vông)

Xã Nam Tân

0,14

 

83

Đất ở tại Nam Cát (các vùng: Bói Lợi, Đa Cát, Hòa Hội, Màu Cựa Ông Khai, Đập Dực, Bàu Cá, Trung Lang, Quý Đức, xen dắm)

Xã Nam Cát

1,90

 

84

Đất ở tại Vân Diên (các xóm: Trường Long, Bắc Thung, Quỳ Chính 2)

Xã Vân Diên

1,45

 

85

Đất ở tại xóm 2 xã Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

0,30

 

86

Đất ở xã Nam Kim

Xã Nam Kim

0,13

 

87

Đấu giá đất ở tại Nam Anh (Cồn Ươi, Khe Pheo, Nương Cộ, Gia Họ Đồng Trúc, Đồng Trong Sông)

Xã Nam Anh

1,15

 

88

Đất ở đấu giá TT Nam Đàn (Quang Trung, Đan Nhiệm, Lam Sơn, Phan Bội Châu)

Thị trấn Nam Đàn

0,57

 

89

Xây dựng Trụ sở UBND xã Nam Lĩnh

Xã Nam Lĩnh

3,00

 

90

Mở rộng UBND xã Kim Liên

Xã Kim Liên

0,46

 

91

Xây dựng Trung tâm hành chính xã Nam Tân

Xã Nam Tân

0,50

 

92

Xây dựng Trụ sở UBND xã Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

0,50

 

93

Xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Nam Đàn

Thị trấn Nam Đàn

0,30

 

94

Mở rộng Chùa Vĩnh Phúc

Xã Nam Xuân

1,27

 

95

Mở rộng Chùa Cung

Xã Nam Phúc

0,37

 

96

Mở rộng Chùa Viên Quan

Xã Nam Thanh

0,40

 

97

Mở rộng Chùa Đại Tuệ

Xã Nam Anh

5,67

 

98

Mở rộng Nghĩa trang Đa Bô (Xuân Hòa)

Xã Xuân Hòa

0,30

 

99

Mở rộng Nghĩa địa Vạn Lộc (Nam Lộc)

Xã Nam Lộc

1,50

 

100

Mở rộng Nghĩa trang Đại Sơn (Nam Lộc)

Xã Nam Lộc

3,20

 

101

Mở rộng Nghĩa trang Đông Viên (Nam Phúc)

Xã Nam Phúc

0,10

 

102

Mở rộng Nghĩa trang Đồng Chăm (Nam Phúc)

Xã Nam Phúc

0,10

 

103

Mở rộng Nghĩa trang Ông Phúc (Nam Phúc)

Xã Nam Phúc

0,10

 

104

Mở rộng Nghĩa trang xóm 1 (Nam Phúc)

Xã Nam Phúc

0,05

 

105

Mở rộng Nghĩa địa Chùa Vang (Nam Giang)

Xã Nam Giang

1,50

 

106

Mở rộng Nghĩa địa Khe Lách (Nam Tân)

Xã Nam Tân

1,00

 

107

Mở rộng Nghĩa địa Cồn Chạ (Hùng Tiến)

Xã Hùng Tiến

0,61

 

108

Mở rộng Nghĩa điạ Cấp Tứ (Nam Cát)

Xã Nam Cát

0,39

 

109

Mở rộng Nghĩa điạ Cơn Tròi (Nam Cát)

Xã Nam Cát

0,16

 

110

Mở rộng Nghĩa điạ Đồng Trường (Nam Cát)

Xã Nam Cát

0,39

 

111

Mở rộng Nghĩa điạ Dăm Chàng (Nam Cát)

Xã Nam Cát

0,26

 

112

Mở rộng Nghĩa điạ Mồ Đài (Nam Cát)

Xã Nam Cát

0,41

 

113

Mở rộng Nghĩa điạ Cần Sanh (Vân Diên)

Xã Vân Diên

0,50

 

114

Mở rộng Nghĩa điạ Rành Rành (Vân Diên)

Xã Vân Diên

1,00

 

115

Mở rộng nghĩa địa Eo Bù (Nam Kim)

Xã Nam Kim

1,50

 

116

Mở rộng nghĩa địa Hố Mây (Nam Kim)

Xã Nam Kim

1,00

 

117

Mở rộng nghĩa trang Dăm Sạ, xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,25

 

118

Xây dựng Nghĩa trang Đồng Dài, xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,60

 

119

Mở rộng nghĩa trang Tiền tự, xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,30

 

120

Mở rộng nghĩa trang Cồn Chùa, xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,15

 

121

Mở rộng nghĩa trang Chùa Ngọ (Nam Cường)

Xã Nam Cường

0,25

 

122

Mở rộng nghĩa trang Đồng Chăm, xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,20

 

123

Mở rộng Nhà văn hóa xóm 4, xã Nam Tân

Xã Nam Tân

0,02

 

124

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 5, xã Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa

0,22

 

125

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm 6, xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,12

 

126

Xây dựng Nhà văn hóa đa chức năng xã Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

0,80

 

XXI

Huyện Hưng Nguyên

 

 

 

1

Xây dựng Đường giao thông Lê Xuân Đào

 Xã Hưng Tiến,
Xã Hưng Thắng,
Xã Hưng Phúc

1,50

 

2

Xây dựng Đường giao thông liên xã Hưng Xá - Hưng Long

Xã Hưng Long,
Xã Hưng Xá

0,30

 

3

Xây dựng Đường vào nghĩa trang sinh thái xã Hưng Tây

 Xã Hưng Tây

4,00

 

4

Xây dựng Đường nối khu di tích Lê Hồng Phong đến Phạm Hồng Thái

Xã Hưng Châu,
Xã Hưng Nhân

0,50

 

5

Xây dựng Đường nối đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Trường Tộ

Xã Hưng Trung

1,20

 

6

Xây dựng Cầu Yên Xuân, qua Sông Lam, huyện Hưng Nguyên

Xã Hưng Xá

4,65

 -

7

Cũng cố, nâng cấp tuyến đê tả lam đoạn qua huyện Hưng Nguyên

Xã Hưng Lĩnh,
Xã Hưng Long,
Xã Hưng Xá

2,95

 

8

Xây dựng Nhà máy nước Hưng Thông

Xã Hưng Thông

1,00

 

9

Xây dựng Đê bao xã Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo

3,00

 

10

Xây dựng Hồ tiêu năng Hưng Châu

Xã Hưng Châu

1,00

 

11

Xây dựng Kè bảo vệ nguồn nước cho trạm bơm nước thô Cầu Mượu và tuyến ống cấp nước xã Hưng Chính, thành phố Vinh

Xã Hưng Đạo

0,50

 

12

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An

Thị trấn Hưng Nguyên

0,01

 

13

Xây dựng đài tưởng niệm xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,13

 

14

Xây dựng đài tưởng niệm xã Hưng Mỹ

Xã Hưng Mỹ

0,25

 

15

Xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Mỹ

Xã Hưng Mỹ

0,25

 

16

Xây dựng Trường mầm non xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,40

 

17

Xây dựng Trường THCS Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,54

 

18

Xây dựng Sân vận động xã Hưng Tiến

Xã Hưng Tiến

1,60

 

19

Xây dựng chợ Hưng phúc

Xã Hưng Phúc

0,40

 

20

Xây dựng chợ Hưng Lợi

Xã Hưng Phúc

0,50

 

21

Bảo tồn, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử văn hóa đền ông Hoàng Mười

Xã Hưng Thịnh

7,94

 

22

Khu di tích Xứ ủy Trung Kỳ

Xã Hưng Châu

1,00

 

23

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thị trấn
 Hưng Nguyên

0,50

 

24

Khu tái định cư đường 72m

Xã Hưng Tây

5,00

 

25

Khu tái định cư dự án chống sạt lở tại xã Hưng Lam

Xã Hưng Lam

5,00

 

26

Phân lô đất ở tại xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

3,44

 

27

Phân lô đất ở tại xã Hưng Tiến

Xã Hưng Tiến

0,61

 

28

Phân lô đất ở tại xã Hưng Xá

Xã Hưng Xá

1,70

 

29

Phân lô đất ở tại xã Hưng Trung

Xã Hưng Trung

0,27

 

30

Phân lô đất ở tại xã Hưng Thắng

Xã Hưng Thắng

1,00

 

31

Phân lô đất ở tại xã Hưng Thịnh

Xã Hưng Thịnh

3,00

 

32

Phân lô đất ở tại xã Hưng Tân

Xã Hưng Tân

2,00

 

33

Phân lô đất ở tại xã Hưng Phúc

Xã Hưng Phúc

1,83

 

34

Phân lô đất ở tại xã Hưng Tây

Xã Hưng Tây

0,50

 

35

Phân lô đất ở tại xã Hưng Xuân

Xã Hưng Xuân

1,00

 

36

Phân lô đất ở tại xã Hưng Lợi

Xã Hưng Lợi

0,60

 

37

Phân lô đất ở tại xã Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo

1,00

 

38

Phân lô đất ở tại xã Hưng Hưng Châu

Xã Hưng Châu

0,50

 

39

Phân lô đất ở tại xã Hưng Long

Xã Hưng Long

1,00

 

40

Phân lô đất ở tại xã Hưng Lĩnh

Xã Hưng Lĩnh

1,00

 

41

Phân lô đất ở đất tại xã Hưng Thông

Xã Hưng Thông

1,00

 

42

Phân lô đất ở tại xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

1,50

 

43

Phân lô đất ở tại xã Hưng Mỹ

Xã Hưng Mỹ

1,00

 

44

Phân lô đất ở tại xã Hưng Yên Tiến

Xã Hưng Tiến

1,00

 

45

Khu tái định cư dự án: Mở rộng trụ sở UBND xã Hưng Trung

Xã Hưng Trung

0,50

 

46

Phân lô đất ở tại xã Hưng Nhân

Xã Hưng Nhân

1,00

 

47

Phân lô đất ở tại xã Hưng Phú

Xã Hưng Phú

1,00

 

48

Phân lô đất ở tại xã Hưng Khánh

Xã Hưng Khánh

1,00

 

49

Phân lô đất ở tại xã Hưng Lam

Xã Hưng Lam

1,00

 

50

Đất ở tại thị trấn Hưng Nguyên

Thị trấn Hưng Nguyên

1,00

 

51

Khu đô thị xứ Đồng Mác và Ao Đông Thị trấn Hưng Nguyên

Thị trấn Hưng Nguyên

7,00

 

52

 Xây dựng trung tâm hành chính xã Hưng Phú

 Xã Hưng Phú

0,52

 

53

 Xây dựng trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam

 Xã Hưng Yên Nam

1,20

 

54

Xây dựng trụ sở cục Hải quan Vinh

Xã Hưng Tây

1,50

 

55

Xây dựng khu trung tâm hành chính xã Hưng Long

Xã Hưng Long

3,00

 

56

Mở rộng Chùa Phúc Thành, xã Hưng Châu

Xã Hưng Châu

1,10

 

57

Xây dựng Nghĩa trang sinh thái tại xã Hưng Tây

Xã Hưng Tây

75,00

 

58

Xây dựng nhà văn hóa xóm 4, xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

0,25

 

59

Xây dựng nhà văn hóa xóm 5, xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

0,05

 

60

Xây dựng nhà văn hóa xóm 6B, xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

0,05

 

61

Xây dựng nhà văn hóa xóm 7A, xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

0,05

 

62

 Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo

0,32

 

63

Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Becamex - Nghệ An

Hưng Tây, Hưng Đạo và thị trấn

623,00

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 152/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 152/NQ-HĐND

680

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262519