• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2015 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Nghị quyết 158/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 667/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Danh mục 1.055 công trình, dự án cần thu hồi đất (đã bao gồm cả 2 công trình, dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại Văn bản số 576/HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2015) với tổng diện tích 1.567,29 ha, có tổng kinh phí khái toán bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 1.647,06 tỷ đồng; trong đó 525 công trình, dự án với tổng diện tích 608,21 ha có kinh phí khái toán bồi thường giải phóng mặt bằng 576,74 tỷ đồng cần bổ sung các hồ sơ thủ tục theo quy định.

(Chi tiết có phụ lục 1.1 đến phụ lục 1.15 kèm theo).

2. Danh mục 242 công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất (đã bao gồm cả 2 công trình, dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại Văn bản số 576/HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2015) với tổng diện tích 340,63 ha, trong đó: Đất trồng lúa 296,11 ha, đất rừng phòng hộ 44,52 ha.

(Chi tiết có phụ lục 2.1 đến 2.15 kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này, các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bổ sung hồ sơ, thủ tục đối với các công trình dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2016 và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phần ngân sách tỉnh cân đối trong phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; kinh phí thuộc ngân sách cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp do các đơn vị chủ động bố trí, đảm bảo nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh yêu cầu thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án quan trọng, cấp bách, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Báo cáo kết quả thực hiện danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại Kỳ họp cuối năm 2016.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lư­u: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Nữ Y

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 158/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Nguyễn Thị Nữ Y
Ngày ban hành: 12/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 158/NQ-HĐND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
312133