• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


 

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 về thành lập thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Nghị quyết 158/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN LỘC HÀ THUỘC HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình s 186/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị tán thành chủ trương thành lập thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà, tnh Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Thống nhất các nội dung trong Đề án thành lập thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà, tnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh lập, gồm:

1. Phương án thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên: 9,39km2 và dân số: 9.624 người của xã Thạch Bằng hiện có.

2. Địa giới hành chính: Đông giáp xã Thạch Kim và biển Đông, Tây giáp xã Thạch Mỹ, Nam giáp xã Thạch Châu và xã Thạch Bàn (huyện Thạch Hà), Bắc giáp xã Thịnh Lộc.

3. Tên gọi: Thị trấn Lộc Hà.

4. Thị trấn Lộc Hà sau khi thành lập có 10 tổ dân phố (Xuân Hải, Phú Xuân, Phú Mậu, Trung Nghĩa, Phú Nghĩa, Xuân Hòa, Xuân Khánh, Phú Đông, Khánh Yên và Yên Bình).

5. Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Hà đặt tại trụ sở của xã Thạch Bằng hiện tại.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực
II;
- Bộ Nội vụ;
- TT T
nh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- V
ăn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, b
an, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
- Trang thông t
in điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 158/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 17/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 158/NQ-HĐND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425443