• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Nghị quyết 158/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình s10892/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tnh về phân b kế hoạch đầu tư vn ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại khọp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phân b và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phân b kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là 3.613,207 tỷ đồng, bao gồm:

- Ngân sách tỉnh: 2.967,907 tỷ đồng.

- Phân cấp, phân chia cho ngân sách cấp dưới: 645,3 tỷ đồng.

2. Giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thuộc nguồn ngân sách tỉnh là 2.967,907 tỷ đồng

(Chi tiết tại các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, T đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;

- Thường vụ Tnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã và TP.Huế;
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- VP: LĐ và
các CV;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(
Kèm theo Nghquyết số 158/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Kế hoạch giao năm 2021

NS tỉnh

Nguồn để lại

Ghi chú (Nguồn để lại)

 

TNG SỐ

3.613.207

2.967.907

645.300

 

A

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.577.720

932.420

645.300

 

 

Bao gồm:

 

 

 

 

-

Chi xây dựng cơ bản vn tập trung trong nước

475.420

372.420

103.000

Phân cấp cho TP, TX

 

Trong đó: Thu hi các khoản ng trước

 

23.260

 

 

-

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

800.000

257.700

542.300

Nguồn phân chia cho NS cấp dưới

 

Trong đó: Thu hi các khoản ứng trước

 

43.800

 

 

-

Đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

70.000

70.000

 

 

-

Đầu tư từ nguồn bội nghi NSĐP

232.300

232.300

 

 

B

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

2.035.487

2.035.487

 

 

I

VỐN TRONG NƯỚC

1.412.899

1.412.899

 

 

 

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực

1.412.899

1.412.899

 

 

 

Bao gồm:

 

 

 

 

-

Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

745.000

745.000

 

 

-

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

157.829

157.829

 

 

-

Vốn cho các Dự án theo CTMT

510.070

510.070

 

 

II

VN NƯỚC NGOÀI

622.588

622.588

 

 

Ghi chú:

Sở Tài chính tham mưu phân bchi tiết cho các địa phương trong nguồn phân chia ngân sách cấp dưới

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 158/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 07/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 158/NQ-HĐND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471826